Podlediad CFfI a fi / YFC & me

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai. Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

Gwefan: CFfI a fi / YFC & me

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 19 / Episode 19 - Monolog Elen Jones Monologue

Lawrlwythwch

Monolog Elen Jones

Dyma Elen Jones, aelod o CFfI Ynys Môn, yn siarad am ei phrofiadau hi tra'n dioddef o iechyd meddwl gwael a pham dechrau ysgrifennu blogiau a recordio flogiau yn sôn am eu profiadau.

Gyda hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, dyma'r amser perffaith i rannu podlediadu gan unigolyn ysbrydioledig sy'n ceisio cynnig cymorth i eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

Felly dyma Elen Jones, yn siarad am ei phrofiadau hi a iechyd meddwl a 'top tips' ar sut i wylio ar ol eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig covid-19.

Diolch yn fawr i Elen Jones am gyfrannu a diolch o galon am fod mor agored ynglyn a'r pwnc a'n barod i rannu ei phrofiadau.

Elen Jones' monologue

Elen Jones, a member of Ynys Môn YFC, talks about her experiences while suffering from poor mental health and why she started writing blogs and recording vlogs about her experiences.

With it being Mental Health Awareness Week, now is the perfect time to share a podcast from an inspirational individual who is trying to help others in a similar situation.

So here's Elen Jones talking about her experiences with mental health and top tips on how to look after your mental health during the covid-19 pandemic.

Many thanks to Elen Jones for contributing and a big thank you for being so open about the subject and willing to share your experiences.

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 20 May 2020 08:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 18 / Episode 18 - John Jenkins (Troi'r Tir)

John Jenkins, aelod o CFfI Ceredigion sydd yn rhoi cip olwg mewn i fywyd ar fferm ieir. Mae'r clip yn eitem o raglen Troi'r Tir, trwy ganiatâd BBC Radio Cymru.

Diolch i John Jenkins am gyfrannu a diolch i BBC Radio Cymru am eu caniatâd i ddefnyddio'r deunydd ar gyfer ein podlediad. Mae'r rhaglen, ble mae Terwyn Davies yn cyflwyno'r straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio Cymru pob bore Sul am 7-7.30 yb.


John Jenkins, a member from Ceredigion YFC, gives us an insight into life on a chicken farm. The clip is an item from the 'Troi'r Tir' programme, with the permission of BBC Radio Cymru.

A thank you to John Jenkins and a big thank you also to BBC Radio Cymru fod their permission to use the content. The programme, where Terwyn Davies gives us the latest from the farming industry and country life, is broadcast every Sunday morning from 7-7.30 am.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 12 May 2020 13:35:27 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 17 / Episode 17 - Menter Moch Cymru

Aelodau a oedd wedi cyrraedd y chew olaf yng nghystadleuaeth pesgi moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru y llynedd yn ogystal â dau aelod a oedd yn rhan ohono yn 2017 yn siarad ynglŷn â’r gystadleuaeth.

Mae’r bennod yn cynnwys beth y dylai aelodau ei ddisgwyl o’r fenter yn ogystal â’r manteision o ymgeisio amdano!

Diolch i’r holl aelodau sydd wedi cyfrannu i’r bennod.

Members that took part in last year’s competition as well as two from 2017 talking about the Menter Moch Cymru & Wales YFC Pig finishing initiative competition.

The episode tells us what the initiative involves and the benefit of taking part!

A big thank you to all members who participated in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 05 May 2020 15:29:07 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 16 / Episode 16 - Nia Thomas

Non Gwenllian Williams yn cyfweld Nia Thomas

Non Gwenllian Williams CFfI Ynys Môn yn cyfweld Nia Thomas sydd yn gyn-aelod o glwb Rhosybol a chyn-Lywydd CFfI Ynys Môn sydd nawr yn newyddiadurwraig gyda BBC Radio Cymru. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn hel atgofion o pan oedd Nia yn aelod yn ogystal â thrafod os yw’r mudiad wedi newid dros y blynyddoedd.

Non Gwenllian Williams am gyfweld, a diolch yn fawr i Nia Thomas am gyfrannu.


Non Gwenllian Williams interviewing Nia Thomas

Non Gwenllian Williams from Ynys Môn YFC interviews Nia Thomas, a former member and former Ynys Môn YFC President and is now a news presenter on BBC Radio Cymru. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they reminisce on memories of when Nia was a member as well as discuss if the organisation has changed over the years.

A big thank you to both Non Gwenllian Williams for interviewing and Nia Thomas for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 23 Apr 2020 09:18:13 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 14 / Episode 14 - Lowri Fron (Rhan 1 / Part 1)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Lowri Fron

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Lowri Fron sydd yn gyn-aelod a'n gyn-arweinydd yng Ngheredigion. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Lowri gyda'r mudiad yn ogystal â thrafod ei swydd bresennol a'r cyswllt mai dal yn ei gael gyda'r Ffermwyr Ifanc.

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Lowri Fron am gyfrannu. Diolch hefyd i Elliw Dafydd, aelod o Geredigion am ymchwilio ar gyfer y podlediad.

Cennydd Owen Jones interviewing Lowri Fron

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Lowri Fron, a former member and a former leader in Ceredigion. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Lowri's history within the organisation and also discuss her current job and how she still has contact with the organisation.

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Lowri Fron for participating in this episode. A thank you also to Elliw Dafydd for researching to prepare for this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 15 Apr 2020 13:29:17 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 13 / Episode 13 - Endaf Griffiths (Rhan 2 / Part 2)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Endaf Griffiths sydd hefyd o Geredigion. Podlediad anarferol ble mae Ffarmwr Ifanc y Flwyddyn yn nesáu at ddiwedd ei gyfnod fel swyddog a Ffarmwr Ifanc arall ar fin dechrau ei waith. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Endaf o fewn y mudiad yn ogystal â beth mae wedi ceisio ei gyflawn wrth fod yn swyddog yn y sir.

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Endaf Griffiths am gyfrannu.

Cennydd Owen Jones interviewing Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Endaf Griffiths, which is also from Ceredigion YFC. This is a unique podcast where one Young Farmer of the Year for Ceredigion is nearing the end of his time as an officer and another Young Farmer of the Year for Ceredigion about to start on his time in the role. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Endaf’s history within the organisation and also how what he has tried to achieve within his role of Young Farmer of the Year for Ceredigion.

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Endaf Griffiths for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 07 Apr 2020 17:26:42 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 12 / Episode 12 - Endaf Griffiths (Rhan 1 / Part 1)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Endaf Griffiths sydd hefyd o Geredigion. Podlediad anarferol ble mae Ffarmwr Ifanc y Flwyddyn yn nesáu at ddiwedd ei gyfnod fel swyddog a Ffarmwr Ifanc arall ar fin dechrau ei waith. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Endaf o fewn y mudiad yn ogystal â beth mae wedi ceisio ei gyflawn wrth fod yn swyddog yn y sir.

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Endaf Griffiths am gyfrannu.

Cennydd Owen Jones interviewing Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Endaf Griffiths, which is also from Ceredigion YFC. This is a unique podcast where one Young Farmer of the Year for Ceredigion is nearing the end of his time as an officer and another Young Farmer of the Year for Ceredigion about to start on his time in the role. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Endaf’s history within the organisation and also how what he has tried to achieve within his role of Young Farmer of the Year for Ceredigion.

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Endaf Griffiths for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 07 Apr 2020 17:21:25 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 11 / Episode 11 - Monolog Mared Esyllt Monologue

Monolog Mared Esyllt

Dyma Mared Esyllt, Aelod Hŷn y Flwyddyn CFfI Cymru 2020-21, yn siarad am ei phrofiadau hi ar hyn o bryd a beth mae'n ei wneud er mwyn cadw'n brysur.

Gyda’r sefyllfa bresennol COVID-19 nid yw aelodau o fewn siroedd yn medru recordio podlediadau. Er hynny, mae’r cyfnod yma am fod yn anodd ac yn unig i rai aelodau a ffrindiau’r mudiad. A be well i godi calon ond gwrando ar aelodau, cyn aelodau neu ffrindiau'r mudiad yn siarad am eu profiadau a'n hel atgofion am y dyddiau a fu.

Rydym eisiau ichi yrru eich podlediadau unigol ar ffurf monolog i mewn. Rydym eisiau i chi, ie chi; aelodau, cyn aelodau a ffrindiau'r mudiad i siarad am be bynnag hyd yr ydych eisiau am eich profiadau gyda’r CFfI, sut mae pethau wedi newid oherwydd y Coronafirws neu sut yr ydych yn helpu yn y gymuned. Mae croeso ichi wneud hyn drwy recordio oddi ar eich ffônau symudol a’u he-bostio draw i CFfI Cymru.

Felly dyma Mared Esyllt, Aelod Hyn y Flwyddyn CFfI Cymru 2020-21, yn siarad am ei phrofiadau hi ar hyn o bryd a beth mae';n ei wneud er mwyn cadw'n brysur.

Diolch yn fawr i Mared Esyllt am gyfrannu.

Mared Esyllt's Monologue

Here's Mared Esyllt, the Wales YFC Senior Member for 2020-21, speaking about her experiences with the current situation up to now and what she's doing to keep busy.

With the current situation with COVID-19 facing the country members aren't able to go out and record guests within counties. Taking this into account and appreciating that this will be a potentially difficult and lonely time for some members and friends of the movement. What better way to feel better than to listen to members, former members and friends of the organisation talking about their experiences and reminiscing about days gone by.

We want you to send in your podcasts in a monologue format. We want you, yes you; members, former members and friends of the organisation to talk about your YFC experiences, how things have changed because of Coronavirus or how you are helping your local communities. You are welcome to do this by recording on your mobile phones, and e-mailing them to Wales YFC.

A big thank you to Mared Esyllt for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 30 Mar 2020 14:01:41 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 10 / Episode 10 - Dewi Parry

Elin Havard yn cyfweld Dewi Parry

Elin Havard CFfI Brycheiniog yn cyfweld Dewi Parry o Glwyd sydd newydd gael ei ethol fel Cadeirydd FfCCFfI ar gyfer 2020-21. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar pam bod Dewi yn teimlo bod y mudiad o fudd i bobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru a pham ceisio am swydd Cadeirydd y Ffederasiwn Cenedlaethol. Yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin, boed hynny yn llwyddo neu fethu, yn eu paratoi ar gyfer dyfodol llewyrchus.

Diolch i Elin Havard am gyfweld, a diolch yn fawr i Dewi Parry am gyfrannu.

Elin Havard interviewing Dewi Parry

Elin Havard, Brecknock YFC, interviews Dewi Parry from Clwyd who has been elected as the NFYFC Chairman for 2020-21. As they chat they touch on why Dewi thinks the organisation if a beneficial to young people in rural Wales and why he decided to go for the Chairman of the National Federation. They also touch on how the skills that members develop, being that how to fail or succeed, prepare them for a successful future.

A big thank you to both Elin Havard for interviewing and Dewi Parry for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad