Podlediad CFfI a fi / YFC & me

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai. Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

Gwefan: CFfI a fi / YFC & me

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 11 / Episode 11 - Monolog Mared Esyllt Monologue

Lawrlwythwch

Monolog Mared Esyllt

Dyma Mared Esyllt, Aelod Hŷn y Flwyddyn CFfI Cymru 2020-21, yn siarad am ei phrofiadau hi ar hyn o bryd a beth mae'n ei wneud er mwyn cadw'n brysur.

Gyda’r sefyllfa bresennol COVID-19 nid yw aelodau o fewn siroedd yn medru recordio podlediadau. Er hynny, mae’r cyfnod yma am fod yn anodd ac yn unig i rai aelodau a ffrindiau’r mudiad. A be well i godi calon ond gwrando ar aelodau, cyn aelodau neu ffrindiau'r mudiad yn siarad am eu profiadau a'n hel atgofion am y dyddiau a fu.

Rydym eisiau ichi yrru eich podlediadau unigol ar ffurf monolog i mewn. Rydym eisiau i chi, ie chi; aelodau, cyn aelodau a ffrindiau'r mudiad i siarad am be bynnag hyd yr ydych eisiau am eich profiadau gyda’r CFfI, sut mae pethau wedi newid oherwydd y Coronafirws neu sut yr ydych yn helpu yn y gymuned. Mae croeso ichi wneud hyn drwy recordio oddi ar eich ffônau symudol a’u he-bostio draw i CFfI Cymru.

Felly dyma Mared Esyllt, Aelod Hyn y Flwyddyn CFfI Cymru 2020-21, yn siarad am ei phrofiadau hi ar hyn o bryd a beth mae';n ei wneud er mwyn cadw'n brysur.

Diolch yn fawr i Mared Esyllt am gyfrannu.

Mared Esyllt's Monologue

Here's Mared Esyllt, the Wales YFC Senior Member for 2020-21, speaking about her experiences with the current situation up to now and what she's doing to keep busy.

With the current situation with COVID-19 facing the country members aren't able to go out and record guests within counties. Taking this into account and appreciating that this will be a potentially difficult and lonely time for some members and friends of the movement. What better way to feel better than to listen to members, former members and friends of the organisation talking about their experiences and reminiscing about days gone by.

We want you to send in your podcasts in a monologue format. We want you, yes you; members, former members and friends of the organisation to talk about your YFC experiences, how things have changed because of Coronavirus or how you are helping your local communities. You are welcome to do this by recording on your mobile phones, and e-mailing them to Wales YFC.

A big thank you to Mared Esyllt for participating in this episode.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 30 Mar 2020 14:01:41 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 10 / Episode 10 - Dewi Parry

Elin Havard yn cyfweld Dewi Parry

Elin Havard CFfI Brycheiniog yn cyfweld Dewi Parry o Glwyd sydd newydd gael ei ethol fel Cadeirydd FfCCFfI ar gyfer 2020-21. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar pam bod Dewi yn teimlo bod y mudiad o fudd i bobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru a pham ceisio am swydd Cadeirydd y Ffederasiwn Cenedlaethol. Yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin, boed hynny yn llwyddo neu fethu, yn eu paratoi ar gyfer dyfodol llewyrchus.

Diolch i Elin Havard am gyfweld, a diolch yn fawr i Dewi Parry am gyfrannu.

Elin Havard interviewing Dewi Parry

Elin Havard, Brecknock YFC, interviews Dewi Parry from Clwyd who has been elected as the NFYFC Chairman for 2020-21. As they chat they touch on why Dewi thinks the organisation if a beneficial to young people in rural Wales and why he decided to go for the Chairman of the National Federation. They also touch on how the skills that members develop, being that how to fail or succeed, prepare them for a successful future.

A big thank you to both Elin Havard for interviewing and Dewi Parry for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 9 / Episode 9 - Recordio sengl CFfI Cymru / Recording of the Wales YFC single

Caryl Haf, Is-gadeirydd CFfI Cymru yn dilyn y daith wrth recordio sengl gyntaf un Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru.

Gwrandewch ar sgyrsiau gyda’r unigolion yn stiwdio Sain, Llandwrog yn ogystal â rhai o aelodau’r côr ym Mhontrhydfendigaid, heb anghofio Lisa Angharad ac Alaw Llwyd Owen.

Diolch i Caryl Haf am gyfweld, a diolch yn fawr i bawb am gyfrannu.

Bydd sengl gyntaf un Aelodau Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru, sef fersiwn o ‘Bydd Wych’ ar gael i’w lawr lwytho o’r 7fed o Chwefror gyda chyfraniad o’r arian yn mynd tuag at yr elusen Meddwl.org.

Caryl Haf, the Wales YFC Vice-chairman follows the journey as Wales YFC record their first ever single.

The episode includes chats with the soloists in Sain studios, Llandwrog as well as members of the choir in Pontrhydfendigaid, without forgetting Lisa Angharad and Alaw Llwyd Owen.

A big thank you to Caryl Haf for interviewing and to everyone that participated in this episode.

The first ever single from Members of the Wales Federation of Young Farmers’ Clubs, a cover of the song ‘Bydd Wych’, will be available to download from the 7th of February with a percentage of the earnings going towards the Welsh language mental health charity Meddwl.org.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 03 Feb 2020 14:32:50 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 8 / Episode 8 - Prysor Williams

Hannah Dobson yn cyfweld Prysor Williams

Hannah Dobson o Eryri sydd yn cyfweld Prysor Williams sydd hefyd o Eryri. Mae Prysor yn gyn-aelod o'r mudiad yn Eryri sydd nawr yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar brofiadau Prysor tra'n aelod yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin wrth fod yn aelodau yn eu paratoi ar gyfer eu dyfodol.

Diolch i Hannah Dobson am gyfweld, a diolch yn fawr i Prysor Williams am gyfrannu.

Hannah Dobson interviewing Prysor Williams

Hannah Dobson from Eryri interviews Prysor Williams also from Eryri. Prysor is a former member of the movement in Eryri and is now Senior Lecturer in Environmental Management at Bangor University. In conversation they touch on Prysor's experiences as a member as well as discussing how the skills members develop as members prepare them for their future.

A big thank you to both Hannah Dobson for interviewing and Prysor Williams for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 20 Jan 2020 10:36:33 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas

Elin Havard yn cyfweld Hannah Thomas

Elin Havard o Frycheiniog sydd yn cyfweld Hannah Thomas o Ferthyr Tydfil. Mae Hannah yn ffrind i’r mudiad sydd wedi beirniadu amryw o gystadlaethau ar hyd y blynyddoedd ac sydd yn gweithio fel cyflwynwraig teledu ar y rhaglen ‘Coast & Country’. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar ba mor arbennig mae Hannah yn meddwl yw’r mudiad wrth ddatblygu ieuenctid cefn gwlad Cymru. Yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin wrth fod yn aelodau yn eu paratoi ar gyfer eu dyfodol.

Diolch i Elin Havard am gyfweld, a diolch yn fawr i Hannah Thomas am gyfrannu.

Elin Havard interviewing Hannah Thomas

Elin Havard from Brecknock interviews Hannah Thomas who is from Merthyr Tydfil. Hannah is a friend of the organisation who has judges numerous competitions over the years and works as a television presenter for 'Coast and County'. As they chat they touch on how important Hannah thinks the organisation is to the development of youth here in rural Wales and discuss how the skills you learn from being a member of young farmers prepare you for later life.

A big thank you to both Elin Havard for interviewing and Hannah Thomas for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 5 / Episode 5 - Eirios Thomas

Endaf Griffiths yn cyfweld Eirios Thomas

Endaf Griffiths o Geredigion sydd yn cyfweld Eirios Thomas o Sir Gâr. Mae Eirios yn gyn-drefnydd ar CFfI Sir Gâr ond bellach yn gweithio i Tir Dewi. Mae Tir Dewi yn elusen sydd yn cynnig cymorth iechyd meddwl i'r rheini sydd yn byw yng nghefn gwlad Cymru. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Eirios wrth iddi fod yn aelod ei hunain cyn trafod ei phrofiad wrth fod yn drefnydd ar Sir Gâr am dros ddeugain o flynyddoedd.

Diolch i Endaf Griffiths am gyfweld, a diolch yn fawr Eirios Thomas am gyfrannu.

Endaf Griffiths interviewing Eirios Thomas

Endaf Griffiths from Ceredigion interviews Eirios Thomas the former Carmarthenshire YFC county organiser. Eirios now works for Tir Dewi, a charity which offers mental health support to those who live in rural Wales. As they chat they touch on Eirios' experiences when she was a member herself while also discussing her time as the county organiser in Carmarthenshire for over forty years.

A big thank you to both Endaf Griffiths for interviewing and Eirios Thomas for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 4 / Episode 4 - Katie Davies (Rhan 2 / Part 2)

Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies

Angharad Edwards o Sir Benfro sydd yn cyfweld Katie Davies sydd hefyd o Sir Benfro. Mae Katie yn Gadeirydd CFfI Cymru eleni a’n gyn-aelod o glwb Llys-y-frân yn Sir Benfro. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd a rhai o brofiadau mwyaf cofiadwy Katie wrth fod yn rhan o’r mudiad a'n trafod y dyfodol wrth iddi ddechrau ei blwyddyn brysur fel Cadeirydd CFfI Cymru.

Diolch i Angharad Menna Edwards am gyfweld, a diolch yn fawr i Katie Davies am gyfrannu.

Mae’r bennod hon wedi ei rannu mewn i ddwy ran.

Angharad Menna Edwards interviewing Katie Davies

Angharad Edwards from Pembrokeshire interview Katie Davies who is also originally from Pembrokeshire but who now lives in Carmarthenshire. Katie Davies is the current WALES YFC Chairman and is a past member of Llysyfran YFC in Pembrokeshire. As they chat they touch on some of Katie’s greatest achievements while being a part of the organisation while also discussing what the future holds as her year as Wales YFC Chairman has begun.

A big thank you to both Angharad Menna Edwards for interviewing and Katie Davies for participating in this episode.

This episode consists of two parts.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 2 / Episode 2 - Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams yn cyfweld Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams o Ynys Môn yn cyfweld Teleri Mair Jones sydd hefyd o Ynys Môn. Mae Teleri yn gyn-aelod o glwb Ffermwyr Ifanc Bodedern ond nawr yn gweithio fel Meddyg Teulu ar yr ynys. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Teleri tra'n aelod gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru’n yn ogystal â thrafod sut mae'r sgiliau wedi bod o a dal o fudd iddi heddiw wrth weithio yn y proffesiwn meddygol.

Diolch i Non Gwenllian Williams am gyfweld, a diolch yn fawr i Teleri Mair Jones am gyfrannu.

Non Gwenllian Williams interviewing Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams from Ynys Môn interviews Teleri Mair Jones who's also from Ynys Môn and a former member of Bodedern Young Farmers club who is now a GP on the island. As they chat they touch on Teleri's experiences with Wales Young Farmers when she was a member and also discuss how the skills she has gained while being a member have been, and still are,  beneficial while working in the medicine profession.

A big thank you to both Non Gwenllian Williams for interviewing and Teleri Mair Jones for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 3 / Episode 3 - Katie Davies (Rhan 1 / Part 1)

Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies

Angharad Edwards o Sir Benfro sydd yn cyfweld Katie Davies sydd hefyd o Sir Benfro. Mae Katie yn Gadeirydd CFfI Cymru eleni a’n gyn-aelod o glwb Llys-y-frân yn Sir Benfro. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd a rhai o brofiadau mwyaf cofiadwy Katie wrth fod yn rhan o’r mudiad a'n trafod y dyfodol wrth iddi ddechrau ei blwyddyn brysur fel Cadeirydd CFfI Cymru.

Diolch i Angharad Menna Edwards am gyfweld, a diolch yn fawr i Katie Davies am gyfrannu.

Mae’r bennod hon wedi ei rannu mewn i ddwy ran.

Angharad Menna Edwards interviewing Katie Davies

Angharad Edwards from Pembrokeshire interview Katie Davies who is also originally from Pembrokeshire but who now lives in Carmarthenshire. Katie Davies is the current WALES YFC Chairman and is a past member of Llysyfran YFC in Pembrokeshire. As they chat they touch on some of Katie’s greatest achievements while being a part of the organisation while also discussing what the future holds as her year as Wales YFC Chairman has begun.

A big thank you to both Angharad Menna Edwards for interviewing and Katie Davies for participating in this episode.

This episode consists of two parts.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad