Podlediad CFfI a fi / YFC & me

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai. Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

Gwefan: CFfI a fi / YFC & me

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 8 / Episode 8 - Prysor Williams

Lawrlwythwch

Hannah Dobson yn cyfweld Prysor Williams

Hannah Dobson o Eryri sydd yn cyfweld Prysor Williams sydd hefyd o Eryri. Mae Prysor yn gyn-aelod o'r mudiad yn Eryri sydd nawr yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar brofiadau Prysor tra'n aelod yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin wrth fod yn aelodau yn eu paratoi ar gyfer eu dyfodol.

Diolch i Hannah Dobson am gyfweld, a diolch yn fawr i Prysor Williams am gyfrannu.

Hannah Dobson interviewing Prysor Williams

Hannah Dobson from Eryri interviews Prysor Williams also from Eryri. Prysor is a former member of the movement in Eryri and is now Senior Lecturer in Environmental Management at Bangor University. In conversation they touch on Prysor's experiences as a member as well as discussing how the skills members develop as members prepare them for their future.

A big thank you to both Hannah Dobson for interviewing and Prysor Williams for participating in this episode.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 20 Jan 2020 10:36:33 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 7 / Episode 7 - Eisteddfod CFfI Cymru 2019 Wales YFC Eisteddfod

Alaw Fflur Jones yn dod a'r hynt a'r helynt o ddiwrnod Eisteddfod CFfI Cymru 2019 yn Wrecsam

Gwrandewch ar sgyrsiau gefn llwyfan o Eisteddfod CFfI Cymru 2019, cip olwg ar uchafbwyntiau Seremoni'r dydd a llawer llawer mwy..

Diolch i Alaw Fflur Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i bawb am gyfrannu.


Alaw Fflur Jones is amongst all the excitement during the day of the 2019 Wales YFC Eisteddfod in Wrexham

The episode includes backstage chats from the 2019 Wales YFC Eisteddfod as well as the highlights of the day's big Ceremony and much much more..

A big thank you to Alaw Fflur Jones for interviewing and to everyone that participated in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas

Elin Havard yn cyfweld Hannah Thomas

Elin Havard o Frycheiniog sydd yn cyfweld Hannah Thomas o Ferthyr Tydfil. Mae Hannah yn ffrind i’r mudiad sydd wedi beirniadu amryw o gystadlaethau ar hyd y blynyddoedd ac sydd yn gweithio fel cyflwynwraig teledu ar y rhaglen ‘Coast & Country’. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar ba mor arbennig mae Hannah yn meddwl yw’r mudiad wrth ddatblygu ieuenctid cefn gwlad Cymru. Yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin wrth fod yn aelodau yn eu paratoi ar gyfer eu dyfodol.

Diolch i Elin Havard am gyfweld, a diolch yn fawr i Hannah Thomas am gyfrannu.

Elin Havard interviewing Hannah Thomas

Elin Havard from Brecknock interviews Hannah Thomas who is from Merthyr Tydfil. Hannah is a friend of the organisation who has judges numerous competitions over the years and works as a television presenter for 'Coast and County'. As they chat they touch on how important Hannah thinks the organisation is to the development of youth here in rural Wales and discuss how the skills you learn from being a member of young farmers prepare you for later life.

A big thank you to both Elin Havard for interviewing and Hannah Thomas for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 5 / Episode 5 - Eirios Thomas

Endaf Griffiths yn cyfweld Eirios Thomas

Endaf Griffiths o Geredigion sydd yn cyfweld Eirios Thomas o Sir Gâr. Mae Eirios yn gyn-drefnydd ar CFfI Sir Gâr ond bellach yn gweithio i Tir Dewi. Mae Tir Dewi yn elusen sydd yn cynnig cymorth iechyd meddwl i'r rheini sydd yn byw yng nghefn gwlad Cymru. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Eirios wrth iddi fod yn aelod ei hunain cyn trafod ei phrofiad wrth fod yn drefnydd ar Sir Gâr am dros ddeugain o flynyddoedd.

Diolch i Endaf Griffiths am gyfweld, a diolch yn fawr Eirios Thomas am gyfrannu.

Endaf Griffiths interviewing Eirios Thomas

Endaf Griffiths from Ceredigion interviews Eirios Thomas the former Carmarthenshire YFC county organiser. Eirios now works for Tir Dewi, a charity which offers mental health support to those who live in rural Wales. As they chat they touch on Eirios' experiences when she was a member herself while also discussing her time as the county organiser in Carmarthenshire for over forty years.

A big thank you to both Endaf Griffiths for interviewing and Eirios Thomas for participating in this episode.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 3 / Episode 3 - Katie Davies (Rhan 1 / Part 1)

Angharad Menna Edwards yn cyfweld Katie Davies

Angharad Edwards o Sir Benfro sydd yn cyfweld Katie Davies sydd hefyd o Sir Benfro. Mae Katie yn Gadeirydd CFfI Cymru eleni a’n gyn-aelod o glwb Llys-y-frân yn Sir Benfro. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd a rhai o brofiadau mwyaf cofiadwy Katie wrth fod yn rhan o’r mudiad a'n trafod y dyfodol wrth iddi ddechrau ei blwyddyn brysur fel Cadeirydd CFfI Cymru.

Diolch i Angharad Menna Edwards am gyfweld, a diolch yn fawr i Katie Davies am gyfrannu.

Mae’r bennod hon wedi ei rannu mewn i ddwy ran.

Angharad Menna Edwards interviewing Katie Davies

Angharad Edwards from Pembrokeshire interview Katie Davies who is also originally from Pembrokeshire but who now lives in Carmarthenshire. Katie Davies is the current WALES YFC Chairman and is a past member of Llysyfran YFC in Pembrokeshire. As they chat they touch on some of Katie’s greatest achievements while being a part of the organisation while also discussing what the future holds as her year as Wales YFC Chairman has begun.

A big thank you to both Angharad Menna Edwards for interviewing and Katie Davies for participating in this episode.

This episode consists of two parts.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 2 / Episode 2 - Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams yn cyfweld Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams o Ynys Môn yn cyfweld Teleri Mair Jones sydd hefyd o Ynys Môn. Mae Teleri yn gyn-aelod o glwb Ffermwyr Ifanc Bodedern ond nawr yn gweithio fel Meddyg Teulu ar yr ynys. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Teleri tra'n aelod gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru’n yn ogystal â thrafod sut mae'r sgiliau wedi bod o a dal o fudd iddi heddiw wrth weithio yn y proffesiwn meddygol.

Diolch i Non Gwenllian Williams am gyfweld, a diolch yn fawr i Teleri Mair Jones am gyfrannu.

Non Gwenllian Williams interviewing Teleri Mair Jones

Non Gwenllian Williams from Ynys Môn interviews Teleri Mair Jones who's also from Ynys Môn and a former member of Bodedern Young Farmers club who is now a GP on the island. As they chat they touch on Teleri's experiences with Wales Young Farmers when she was a member and also discuss how the skills she has gained while being a member have been, and still are,  beneficial while working in the medicine profession.

A big thank you to both Non Gwenllian Williams for interviewing and Teleri Mair Jones for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 1 / Episode 1 - Alaw Fflur Jones

Alaw Mair Jones yn cyfweld Alaw Fflur Jones

Alaw Mair Jones o Geredigion sydd yn cyfweld Alaw Fflur Jones sydd hefyd o Geredigion. Mae Alaw wedi ennill teitl Aelod Iau y Flwyddyn eleni yng Ngheredigion, Cymru ac ar lefel FfCCFfI. Wrth sgwrsio maent yn cyffwrdd a phrofiadau Alaw Fflur gyda Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru hyd yn hyn a'n trafod sut mae'r sgiliau wedi bod o fudd iddi wrth geisio am le yn y Brifysgol.

Diolch i Alaw Mair Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Alaw Fflur Jones am gyfrannu.

Alaw Mair Jones interviewing Alaw Fflur Jones

Alaw Mair Jones from Ceredigion interviews Alaw Fflur Jones who's also from Ceredigion as she has won the title of Junior Member of the Year this year at a Ceredigion, Wales and National NFYFC level. As they chat they touch on Alaw Fflur's experience with Wales Young Farmers up to now and discuss how the skills she has gained while being a member have been beneficial while applying for University.

A big thank you to both Alaw Mair Jones for interviewing and Alaw Fflur Jones for participating in this episode.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad