-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CFfI a fi / YFC & me

CFfI a fi / YFC & me

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai. Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

Gwefan: CFfI a fi / YFC & me

RSS

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 6 | Episode 6 - Llion Pugh & Hedd Pugh

Croeso i chweched bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

Llion Pugh, Wyau Dysynni, Llanegryn ac Hedd Pugh, Dinas Mawddwy sy'n sôn am ehangu busnesau,  dyfodol ffermio yma yng Nghymru, a sut mae Mudiad y Ffermwyr Ifanc wedi siapio eu bywydau!


Welcome to the sixth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

Llion Pugh, Dysynni Eggs, Llanegryn and Hedd Pugh, Dinas Mawddwy talk about broadening businesses, what the future holds for farming here in Wales, and how the Young Farmers Movement has shaped their lives!Wed, 13 Oct 2021 08:08:50 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 5 | Episode 5 - Dyfrig Williams & Emily Lloyd

Croeso i bumed bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

Dyfrig Williams ac Emily Lloyd o CFfI Llangwyryfon sy'n sôn am eu blwyddyn ddiwethaf y tro yma, gyda dechrau anarferol i flwyddyn Emily, gwasanaeth tacsi Dyfrig yn Heathrow a'u profiad o symud mewn i dŷ newydd!

Bu'n flwyddyn prysur iawn i'r ddau felly gwrandewch ar y bennod i wrando ar yr holl straeon!

-

-

Welcome to the fifth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

Dyfrig Williams and Emily Lloyd from Llangwyryfon YFC talk about their experiences over the past year, starting with an unusual start to the year for Emily, Dyfrig's taxi service at Heathrow and their experience of moving into a new home!

It's been a very busy year for the pair so listen to this episode to hear all of their stories!

Thu, 03 Jun 2021 14:04:59 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 4 | Episode 4 - Alastair Morgan

Croeso i bedwaredd bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

Mae'r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Yn ystod y pandemig, mae miliynau ohonom wedi profi problem iechyd meddwl, neu wedi gweld rhywun sy'n agos i ni'n brwydro. Yn y podlediad amrwd hwn, clywwn o Alastair Morgan, Cadeirydd CFfI Wentwood yn Gwent, wrth iddo rannu ei feddyliau o'r flwyddyn ddiwethaf, a sut mae aros yn gysylltiedig wedi chwarae rhan bwysig wrth gynnal ei les personol dros yr adeg rhyfedd yma. Fel un sy byth yn preswylio, mae hefyd yn rhannu rhai o'i atgofion melys fel aelod; a gair o gall i unrhyw un sy'n gwneud gwair, wrth iddo bendroni'n aml "pwy sy'n ei fwyta - y ceffyl neu'r perchennog"! 

-

-

Welcome to the fourth episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

This week is Mental Health Awareness Week. During this pandemic, millions of us have experienced a mental health problem, or seen a loved one struggle. In this raw podcast, Alastair Morgan, Chairman of Wentwood YFC in Gwent, shares his thoughts from the past year, and how staying connected has played an important role in maintaining his personal wellbeing over this time. Never being one to dwell, he fondly shares with us some of his memories as a member, and some words of wisdom on hay-making, as he often wonders "who's eating it - the horse or the owner"!


Fri, 14 May 2021 14:59:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 3 | Episode 3 - Caryl Haf

Croeso i drydedd bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

Ein his-gadeirydd, Caryl Haf, sydd wrth y llyw wythnos yma. O rannu storiâu o'i magwraeth, i dynnu rhaff; ei hannwyl ddefaid Blue Faced Texel's, i'w phrofiad o alaru. Chi'n siŵr o ddysgu rhywbeth newydd am un o wynebau cyfarwydd ein mudiad, drwy wrando ar y bennod dwym galon yma. 

-

-

Welcome to the third episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

In this week's episode, we hear from our vice-chairman, Caryl Haf. From childhood nostalgia to Tug of War, her beloved Blue Faced Texel's to coping with grief. You're sure to learn something new about one of the organisations familiar faces, by tuning in to this warm hearted podcast. 

Thu, 29 Apr 2021 14:36:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 2 | Episode 2 - Megan Powell

Croeso i ail bennod cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

Yn y bennod yma bydd Megan Powell yn ymweld â chymeriadau'r ardal sef Paul Thomas, Andrew a Janet Powell, & Kevin a Delyth Parry, wrth iddynt rannu eu hatgofion o fod yn rhan o'r mudiad. Cofiwch wrando hyd y diwedd wrth i Kevin fentro rhannu ei hoff "pickup line" gennym. Mae'n bendant o weithio, oherwydd llwyddodd fachu Delyth!

-

-

Welcome to the second episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales.

In this episode we hear from Megan Powell, from Erwood YFC in Brecknock, as she joins some local characters, Paul Thomas, Andrew and Janet Powell & Kevin and Delyth Parry, to share memories of years gone by. Listen till the end, as Kevin shares his favourite "chat up line" - it's guaranteed to work as he managed to bag Delyth!

Fri, 16 Apr 2021 15:52:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 1 | Episode 1 - Gwilym Evans & Aled Rees

Croeso i bennod gyntaf cyfres podlediadau newydd CFfI. Yn y gyfres yma gobeithiwn dynnu sylw at lais y Cymry gwledig, drwy ymweld â llu o gymeriadau ar draws Cymru.

Yn y bennod gyntaf clywn Aled Rees, Is-Gadeirydd Maldwyn, yn sgwrsio gyda'i ddadcu / taid, Gwilym Evans; wrth iddynt hel atgofion melys a rhannu gobeithion am y dyfodol. Cofiwch wrando'n astud i glywed beth yw'r stori tu ôl i'r linell "Old Grey Woman Hunter"....

-

-

Welcome to the first episode of the new podcast series, highlight the voices of rural Wales. 

In this opening episode we hear from Aled Rees, Montgomery Vice-Chairman, as he chats with his grandfather Gwilym Evans. From gathering fond memories to future hopes, nothing is off limits. So be sure to listen closely to hear the reasoning behind the line "Old Grey Woman Hunter"...Thu, 01 Apr 2021 16:52:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 21 / Episode 21 - Mared Esyllt

Siân Williams o Fyddfai, Sir Gar yn cyfweld Mared Esyllt Evans o glwb Pen-y-bont yn Sir Gar yn ddigidol. Mared ydy Aelod Hyn y Flwyddyn CFfI Cymru 2020-21 ac fe glywn am ei phrofiadau ai atgofion o ymuno a’r clwb i ennill gwobr Aelod Hyn y Flwyddyn. Fe glywn hefyd am ei atgofion o gystadlaethau hanner awr o adloniant, ei phrofiad fel Llysgennad y sir am eleni a’i gobeithion am y blynyddoedd sydd ganddi ar ôl fel aelod.

Gyda’r sefyllfa bresennol COVID-19 rydym yn ffodus fod Siân wedi medru cyfweld a Mared yn ddigidol. Dylid nodi cafodd y podlediad yma ei recordio yn fis Ebrill yn ystod y cyfnod clo cyntaf, a cyn I Mared fynd ymlaen i gystadlu yng nghystadleuaeth Aelod Hyn y flwyddyn FfCCFfI.

Gobeithio y gwnewch fwynhau gwrando i’r podlediad, a hoffwn ddiolch yn fawr i Siân Williams a Mared Evans am recordio’r podlediad a’i ddanfon draw atom.

-

Sian Williams from Carmarthenshire digitally interviews Mared Esyllt Evans from Pen-y-bont YFC in Carmarthenshire. Mared is the Wales YFC Senior Member for 2020-21 and we hear about her experiences and memories from first joining her local YFC club, to winning the title of Senior Member of the Year. She shares her memories of the Half Hour Entertainment competitions; her experiences of being an Ambassador for the YFC in Carmarthenshire; and her hopes for the next years as a member of YFC.

With the current situation with Covid-19 facing the country, we are lucky that Sian was able to interview Mared digitally. It’s important to note that this podcast was recorded in April during the first lockdown period, and before Mared went on to compete in the NFYFC Senior Member of the Year competition.

We hope that you enjoy listening to the podcast; and we’d like to extend a big thank you to both Sian Williams and Mared Evans for recording this episode and sending it in to us.

Tue, 27 Oct 2020 12:10:44 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 20 / Episode 20 - Laura Elliott

Katie Court yn cyfweld Laura Elliott

Katie Court CFfI Morgannwg yn cyfweld Laura Elliott sydd yn gyn-aelod o CFfI Morgannwg a’n gyn Cadeirydd CFfI Cymru, sydd erbyn hyn yn byw yn Essex. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn adlewyrchu ar ei chyfnod fel aelod a swyddog o fewn y mudiad yn ogystal â thrafod beth mai’n ei obeithio ar gyfer y mudiad yn y dyfodol.

Diolch i Katie Court am gyfweld, a diolch yn fawr i Laura Elliott am gyfrannu.


Katie Court interviewing Laura Elliott

Katie Court from Glamorgan YFC interviews Laura Elliott, a former member of Glamorgan YFC and a former Wales YFC Chairman, who now lives in Essex. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they reflect on Laura’s time as a member and office of the movement and what she hopes for the organisation in future.

A big thank you to both Katie Court for interviewing and Laura Elliott for participating in this episode.

Wed, 24 Jun 2020 13:28:52 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 19 / Episode 19 - Monolog Elen Jones Monologue

Monolog Elen Jones

Dyma Elen Jones, aelod o CFfI Ynys Môn, yn siarad am ei phrofiadau hi tra'n dioddef o iechyd meddwl gwael a pham dechrau ysgrifennu blogiau a recordio flogiau yn sôn am eu profiadau.

Gyda hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, dyma'r amser perffaith i rannu podlediadu gan unigolyn ysbrydioledig sy'n ceisio cynnig cymorth i eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

Felly dyma Elen Jones, yn siarad am ei phrofiadau hi a iechyd meddwl a 'top tips' ar sut i wylio ar ol eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig covid-19.

Diolch yn fawr i Elen Jones am gyfrannu a diolch o galon am fod mor agored ynglyn a'r pwnc a'n barod i rannu ei phrofiadau.

Elen Jones' monologue

Elen Jones, a member of Ynys Môn YFC, talks about her experiences while suffering from poor mental health and why she started writing blogs and recording vlogs about her experiences.

With it being Mental Health Awareness Week, now is the perfect time to share a podcast from an inspirational individual who is trying to help others in a similar situation.

So here's Elen Jones talking about her experiences with mental health and top tips on how to look after your mental health during the covid-19 pandemic.

Many thanks to Elen Jones for contributing and a big thank you for being so open about the subject and willing to share your experiences.

Wed, 20 May 2020 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 18 / Episode 18 - John Jenkins (Troi'r Tir)

John Jenkins, aelod o CFfI Ceredigion sydd yn rhoi cip olwg mewn i fywyd ar fferm ieir. Mae'r clip yn eitem o raglen Troi'r Tir, trwy ganiatâd BBC Radio Cymru.

Diolch i John Jenkins am gyfrannu a diolch i BBC Radio Cymru am eu caniatâd i ddefnyddio'r deunydd ar gyfer ein podlediad. Mae'r rhaglen, ble mae Terwyn Davies yn cyflwyno'r straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio Cymru pob bore Sul am 7-7.30 yb.


John Jenkins, a member from Ceredigion YFC, gives us an insight into life on a chicken farm. The clip is an item from the 'Troi'r Tir' programme, with the permission of BBC Radio Cymru.

A thank you to John Jenkins and a big thank you also to BBC Radio Cymru fod their permission to use the content. The programme, where Terwyn Davies gives us the latest from the farming industry and country life, is broadcast every Sunday morning from 7-7.30 am.

Tue, 12 May 2020 13:35:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy