-> Eich Ffefrynnau

Podlediad CFfI a fi / YFC & me

CFfI a fi / YFC & me

Drwy lansiad cyfres podlediadau cyntaf un yr CFfI, mae aelodau a ffrindiau’r mudiad yn cael cyfle i wrando ar benodau sy’n amrywio o sgyrsiau anffurfiol, i adroddiadau doniol drwy dilyn ôl troed ein gwestai. Through the launch of the very first YFC podcast series, members and friends of the organisation have the opportunity to listen to episodes ranging from informal chats, to humorous accounts of days gone by. All this by following the footprints of its guests.

Gwefan: CFfI a fi / YFC & me

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 21 / Episode 21 - Mared Esyllt

Siân Williams o Fyddfai, Sir Gar yn cyfweld Mared Esyllt Evans o glwb Pen-y-bont yn Sir Gar yn ddigidol. Mared ydy Aelod Hyn y Flwyddyn CFfI Cymru 2020-21 ac fe glywn am ei phrofiadau ai atgofion o ymuno a’r clwb i ennill gwobr Aelod Hyn y Flwyddyn. Fe glywn hefyd am ei atgofion o gystadlaethau hanner awr o adloniant, ei phrofiad fel Llysgennad y sir am eleni a’i gobeithion am y blynyddoedd sydd ganddi ar ôl fel aelod.

Gyda’r sefyllfa bresennol COVID-19 rydym yn ffodus fod Siân wedi medru cyfweld a Mared yn ddigidol. Dylid nodi cafodd y podlediad yma ei recordio yn fis Ebrill yn ystod y cyfnod clo cyntaf, a cyn I Mared fynd ymlaen i gystadlu yng nghystadleuaeth Aelod Hyn y flwyddyn FfCCFfI.

Gobeithio y gwnewch fwynhau gwrando i’r podlediad, a hoffwn ddiolch yn fawr i Siân Williams a Mared Evans am recordio’r podlediad a’i ddanfon draw atom.

-

Sian Williams from Carmarthenshire digitally interviews Mared Esyllt Evans from Pen-y-bont YFC in Carmarthenshire. Mared is the Wales YFC Senior Member for 2020-21 and we hear about her experiences and memories from first joining her local YFC club, to winning the title of Senior Member of the Year. She shares her memories of the Half Hour Entertainment competitions; her experiences of being an Ambassador for the YFC in Carmarthenshire; and her hopes for the next years as a member of YFC.

With the current situation with Covid-19 facing the country, we are lucky that Sian was able to interview Mared digitally. It’s important to note that this podcast was recorded in April during the first lockdown period, and before Mared went on to compete in the NFYFC Senior Member of the Year competition.

We hope that you enjoy listening to the podcast; and we’d like to extend a big thank you to both Sian Williams and Mared Evans for recording this episode and sending it in to us.

Tue, 27 Oct 2020 12:10:44 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 20 / Episode 20 - Laura Elliott

Katie Court yn cyfweld Laura Elliott

Katie Court CFfI Morgannwg yn cyfweld Laura Elliott sydd yn gyn-aelod o CFfI Morgannwg a’n gyn Cadeirydd CFfI Cymru, sydd erbyn hyn yn byw yn Essex. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn adlewyrchu ar ei chyfnod fel aelod a swyddog o fewn y mudiad yn ogystal â thrafod beth mai’n ei obeithio ar gyfer y mudiad yn y dyfodol.

Diolch i Katie Court am gyfweld, a diolch yn fawr i Laura Elliott am gyfrannu.


Katie Court interviewing Laura Elliott

Katie Court from Glamorgan YFC interviews Laura Elliott, a former member of Glamorgan YFC and a former Wales YFC Chairman, who now lives in Essex. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they reflect on Laura’s time as a member and office of the movement and what she hopes for the organisation in future.

A big thank you to both Katie Court for interviewing and Laura Elliott for participating in this episode.

Wed, 24 Jun 2020 13:28:52 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 19 / Episode 19 - Monolog Elen Jones Monologue

Monolog Elen Jones

Dyma Elen Jones, aelod o CFfI Ynys Môn, yn siarad am ei phrofiadau hi tra'n dioddef o iechyd meddwl gwael a pham dechrau ysgrifennu blogiau a recordio flogiau yn sôn am eu profiadau.

Gyda hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, dyma'r amser perffaith i rannu podlediadu gan unigolyn ysbrydioledig sy'n ceisio cynnig cymorth i eraill sydd mewn sefyllfa debyg.

Felly dyma Elen Jones, yn siarad am ei phrofiadau hi a iechyd meddwl a 'top tips' ar sut i wylio ar ol eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig covid-19.

Diolch yn fawr i Elen Jones am gyfrannu a diolch o galon am fod mor agored ynglyn a'r pwnc a'n barod i rannu ei phrofiadau.

Elen Jones' monologue

Elen Jones, a member of Ynys Môn YFC, talks about her experiences while suffering from poor mental health and why she started writing blogs and recording vlogs about her experiences.

With it being Mental Health Awareness Week, now is the perfect time to share a podcast from an inspirational individual who is trying to help others in a similar situation.

So here's Elen Jones talking about her experiences with mental health and top tips on how to look after your mental health during the covid-19 pandemic.

Many thanks to Elen Jones for contributing and a big thank you for being so open about the subject and willing to share your experiences.

Wed, 20 May 2020 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 18 / Episode 18 - John Jenkins (Troi'r Tir)

John Jenkins, aelod o CFfI Ceredigion sydd yn rhoi cip olwg mewn i fywyd ar fferm ieir. Mae'r clip yn eitem o raglen Troi'r Tir, trwy ganiatâd BBC Radio Cymru.

Diolch i John Jenkins am gyfrannu a diolch i BBC Radio Cymru am eu caniatâd i ddefnyddio'r deunydd ar gyfer ein podlediad. Mae'r rhaglen, ble mae Terwyn Davies yn cyflwyno'r straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio Cymru pob bore Sul am 7-7.30 yb.


John Jenkins, a member from Ceredigion YFC, gives us an insight into life on a chicken farm. The clip is an item from the 'Troi'r Tir' programme, with the permission of BBC Radio Cymru.

A thank you to John Jenkins and a big thank you also to BBC Radio Cymru fod their permission to use the content. The programme, where Terwyn Davies gives us the latest from the farming industry and country life, is broadcast every Sunday morning from 7-7.30 am.

Tue, 12 May 2020 13:35:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 17 / Episode 17 - Menter Moch Cymru

Aelodau a oedd wedi cyrraedd y chew olaf yng nghystadleuaeth pesgi moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru y llynedd yn ogystal â dau aelod a oedd yn rhan ohono yn 2017 yn siarad ynglŷn â’r gystadleuaeth.

Mae’r bennod yn cynnwys beth y dylai aelodau ei ddisgwyl o’r fenter yn ogystal â’r manteision o ymgeisio amdano!

Diolch i’r holl aelodau sydd wedi cyfrannu i’r bennod.

Members that took part in last year’s competition as well as two from 2017 talking about the Menter Moch Cymru & Wales YFC Pig finishing initiative competition.

The episode tells us what the initiative involves and the benefit of taking part!

A big thank you to all members who participated in this episode.

Tue, 05 May 2020 15:29:07 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 16 / Episode 16 - Nia Thomas

Non Gwenllian Williams yn cyfweld Nia Thomas

Non Gwenllian Williams CFfI Ynys Môn yn cyfweld Nia Thomas sydd yn gyn-aelod o glwb Rhosybol a chyn-Lywydd CFfI Ynys Môn sydd nawr yn newyddiadurwraig gyda BBC Radio Cymru. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn hel atgofion o pan oedd Nia yn aelod yn ogystal â thrafod os yw’r mudiad wedi newid dros y blynyddoedd.

Non Gwenllian Williams am gyfweld, a diolch yn fawr i Nia Thomas am gyfrannu.


Non Gwenllian Williams interviewing Nia Thomas

Non Gwenllian Williams from Ynys Môn YFC interviews Nia Thomas, a former member and former Ynys Môn YFC President and is now a news presenter on BBC Radio Cymru. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they reminisce on memories of when Nia was a member as well as discuss if the organisation has changed over the years.

A big thank you to both Non Gwenllian Williams for interviewing and Nia Thomas for participating in this episode.

Thu, 23 Apr 2020 09:18:13 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 15 / Episode 15 - Lowri Fron (Rhan 2 / Part 2)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Lowri Fron

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Lowri Fron sydd yn gyn-aelod a'n gyn-arweinydd yng Ngheredigion. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Lowri gyda'r mudiad yn ogystal â thrafod ei swydd bresennol a'r cyswllt mai dal yn ei gael gyda'r Ffermwyr Ifanc.

Mae'r bennod hon hefyd yn cynnwys fersiwn Cennydd o'r 'Desert Island Discs', sef 'Pecyn lleihau'r gofid am covid'!

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Lowri Fron am gyfrannu. Diolch hefyd i Elliw Dafydd, aelod o Geredigion am ymchwilio ar gyfer y podlediad.

Cennydd Owen Jones interviewing Lowri Fron

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Lowri Fron, a former member and a former leader in Ceredigion. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Lowri's history within the organisation and also discuss her current job and how she still has contact with the organisation.

This episode also includes Cennydd's version of the 'Desert Island Discs'!

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Lowri Fron for participating in this episode. A thank you also to Elliw Dafydd for researching to prepare for this episode.

Wed, 15 Apr 2020 13:38:05 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 14 / Episode 14 - Lowri Fron (Rhan 1 / Part 1)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Lowri Fron

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Lowri Fron sydd yn gyn-aelod a'n gyn-arweinydd yng Ngheredigion. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Lowri gyda'r mudiad yn ogystal â thrafod ei swydd bresennol a'r cyswllt mai dal yn ei gael gyda'r Ffermwyr Ifanc.

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Lowri Fron am gyfrannu. Diolch hefyd i Elliw Dafydd, aelod o Geredigion am ymchwilio ar gyfer y podlediad.

Cennydd Owen Jones interviewing Lowri Fron

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Lowri Fron, a former member and a former leader in Ceredigion. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Lowri's history within the organisation and also discuss her current job and how she still has contact with the organisation.

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Lowri Fron for participating in this episode. A thank you also to Elliw Dafydd for researching to prepare for this episode.

Wed, 15 Apr 2020 13:29:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 13 / Episode 13 - Endaf Griffiths (Rhan 2 / Part 2)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Endaf Griffiths sydd hefyd o Geredigion. Podlediad anarferol ble mae Ffarmwr Ifanc y Flwyddyn yn nesáu at ddiwedd ei gyfnod fel swyddog a Ffarmwr Ifanc arall ar fin dechrau ei waith. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Endaf o fewn y mudiad yn ogystal â beth mae wedi ceisio ei gyflawn wrth fod yn swyddog yn y sir.

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Endaf Griffiths am gyfrannu.

Cennydd Owen Jones interviewing Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Endaf Griffiths, which is also from Ceredigion YFC. This is a unique podcast where one Young Farmer of the Year for Ceredigion is nearing the end of his time as an officer and another Young Farmer of the Year for Ceredigion about to start on his time in the role. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Endaf’s history within the organisation and also how what he has tried to achieve within his role of Young Farmer of the Year for Ceredigion.

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Endaf Griffiths for participating in this episode.

Tue, 07 Apr 2020 17:26:42 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae CFfI a fi / YFC & me

Pennod 12 / Episode 12 - Endaf Griffiths (Rhan 1 / Part 1)

Cennydd Owen Jones yn cyfweld Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones CFfI Ceredigion yn cyfweld Endaf Griffiths sydd hefyd o Geredigion. Podlediad anarferol ble mae Ffarmwr Ifanc y Flwyddyn yn nesáu at ddiwedd ei gyfnod fel swyddog a Ffarmwr Ifanc arall ar fin dechrau ei waith. Dyma bennod sydd wedi cael ei recordio ar-lein oherwydd amgylchiadau COVID-19 ac wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar hanes Endaf o fewn y mudiad yn ogystal â beth mae wedi ceisio ei gyflawn wrth fod yn swyddog yn y sir.

Diolch i Cennydd Owen Jones am gyfweld, a diolch yn fawr i Endaf Griffiths am gyfrannu.

Cennydd Owen Jones interviewing Endaf Griffiths

Cennydd Owen Jones from Ceredigion YFC interviews Endaf Griffiths, which is also from Ceredigion YFC. This is a unique podcast where one Young Farmer of the Year for Ceredigion is nearing the end of his time as an officer and another Young Farmer of the Year for Ceredigion about to start on his time in the role. This episode has been recorded online due to the COVID-19 circumstances and as they chat they touch on Endaf’s history within the organisation and also how what he has tried to achieve within his role of Young Farmer of the Year for Ceredigion.

A big thank you to both Cennydd Owen Jones for interviewing and Endaf Griffiths for participating in this episode.

Tue, 07 Apr 2020 17:21:25 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy