Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #9 – Junior Agri Academy Study Visit to Iceland

Lawrlwythwch

Follow the Junior Agri Academy as they take a look at agriculture and farm diversification in Iceland. Highlights include a visit to a farm hotel, a mixed dairy and sheep farm, a tomato farm, a slaughterhouse and a meeting with the Icelandic Lamb marketing agency.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 20 Jan 2020 09:39:37 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #9 – Taith Astudio’r Academi Amaeth (Iau) i Wlad yr Iâ

Dilynwch yr Academi Amaeth Iau wrth iddynt edrych ar amaethyddiaeth ac arallgyfeirio ar ffermydd yng Ngwlad yr Iâ. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae ymweliad â gwesty fferm, fferm laeth a defaid, fferm domato, lladd-dy a chyfarfod ag asiantaeth farchnata “Icelandic Lamb”.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 20 Jan 2020 09:39:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #8 - Erw Fawr Demonstration Farm, Holyhead, Anglesey

In this episode we visit Erw Fawr on Anglesey, which is one of Farming Connect’s new demonstration farms. We have the farmer Ceredig Evans and Farming Connect's Dairy technical officer Rhys Davies as company. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jan 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #8 - Fferm Arddangos Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Erw Fawr yn Ynys Môn, sef un o ffermydd arddangos newydd Cyswllt Ffermio. Cawn gwmni Ceredig Evans, perchennog y fferm a Rhys Davies, Swyddog technegol llaeth Cyswllt Ffermio. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jan 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #7 – Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips

Tyfu Coed Nadolig gyda David Phillips, Fferm Clearwell, Caerdydd

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 15 Dec 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #6 – Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd

Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 01 Dec 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #6 - Agri Academy Business & Innovation Group – Study Visit to Holland

Agri Academy Business & Innovation Group – Study Visit to Holland

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 01 Dec 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #5 – Rick de Vor, Nuffield Scholar

This episode focusses on the new environmental expectations of farmers in Wales particularly around the management of nutrients. From the 1st January 2020, new rules will be introduced to control when nitrogen and organic fertilisers are spread on the land, how much storage capacity is required for slurry as well as the need to prepare detailed plans and records.

In anticipation of these new rules, Farming Connect organised an event (in partnership with the AHDB) at Gelli Aur College Farm. One of the main speakers was a Dutch Nuffield Farming Scholar, Rick de Vor. Aled caught up with him during the day to learn more about how he’s adapted to farm within some very strict regulations over nutrient management and how he’s seen some benefits to his business.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Nov 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #5 – Rick de Vor, Ysgolhaig Nuffield

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal â'r angen i baratoi cynlluniau a chofnodion manwl.

Gan ragweld y rheolau newydd hyn, trefnodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad (ar y cyd gyda AHDB) ar Fferm Coleg Gelli Aur. Un o'r prif siaradwyr oedd yr Ysgolhaig Nuffield, Rick de Vor or Iseldiroedd. Wnaeth Aled ddal i fyny ag ef yn ystod y dydd i ddysgu mwy am sut mae wedi addasu i ffermio o fewn rheoliadau llym iawn ynghylch rheoli maetholion a sut mae wedi'i weld rhai buddion i'w fusnes.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Nov 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad