Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #18 – Clust i Ddaear ‘Seland Newydd’ gyda Rhys Williams

Lawrlwythwch

Yn gynharach eleni wnaeth Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd ymweld â Seland Newydd i gwrdd ag ymgynghorwyr amaethyddol blaenllaw, i weld systemau cynhyrchu da byw cynaliadwy ac i asesu sut mae diwydiant amaethyddol y wlad yn ymateb i'r heriau amgylcheddol. Tiwniwch fewn i ddarganfod beth ddysgodd ef.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 15 May 2020 18:25:01 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #18 – Ear to the ‘New Zealand’ Ground with Rhys Williams

Earlier this year Rhys Williams of Precision Grazing Ltd visited New Zealand to meet leading agribusiness consultants, to observe sustainable livestock productions systems and to asses how their agricultural industry in responding to the environmental challenges. Tune in to find out what he learnt.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 May 2020 18:24:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #17 - Opsiynau Cnydau Porthiant gyda Marc Jones

Yn y bennod hon mae Jim Ellis yn siarad â Marc Jones, arbenigwr adnabyddus mewn cnwd porthiant a gaeafu stôc tuallan yn ystod y gaeaf. Mae'n ffermio 500 erw ar Ystâd Powis ger y Trallwng ac yn tyfu 50 i 60 erw o fetys porthiant yn flynyddol. Mae Marc yn rhedeg trwy'r manteision a'r anfanteision gaeafu allan ar gnydau porthiant a beth i'w ystyried os ydych chi'n cynllunio hau cnwd eleni.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 May 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #17 - Forage Crop Options with Marc Jones

In this episode Jim Ellis speaks to Marc Jones is a well known Forage crop and out-wintering specialist and farms 500 acres at Trefnant Hall on the Powis Estate near Welshpool. He grows 50 to 60 acres of Fodder beet annually. Marc runs through the pro's and cons of out-wintering on forage crops and what to consider if you're putting in a crop this year.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 May 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #16 – Diversifying into selling Biltong

In 2017, Michael and Rachel George, had the idea to take beef from their family farm and turn into biltong – a meat snack inspired by South African culture. Three years later, the production has outgrown their kitchen to a purpose-built premises and they have successfully developed the “From Our Farm” brand. Tune in to hear their story.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 26 Apr 2020 18:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #15 – Navigating your farming business through Coronavirus

In this episode, Dr Nerys Llewelyn Jones of Agri Advisor Solicitors provides an overview of the new rules and financial support measures in place to help farming and diversified businesses navigate their way through the Coronavirus pandemic. Also, Eirwen Williams of Menter a Busnes explains how Farming Connect is supporting the industry digitally through the current crisis and encourages everyone to stay connected.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Apr 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #15 – Llywio'ch busnes ffermio trwy’r Coronafeirws

Yn y bennod hon, mae Dr Nerys Llewelyn Jones o gwmni cyfreithwyr Agri Advisor yn rhoi trosolwg o'r rheolau newydd a'r cymorth ariannol sydd ar gael i helpu ffermwyr a busnesau sydd wedi arallgyfeirio i lywio eu ffordd trwy bandemig y Coronafeirws. Hefyd, mae Eirwen Williams o Menter a Busnes yn esbonio sut y mae Cyswllt Ffermio yn cefnogi’r diwydiant yn ddigidol yn ystod yr argyfwng presennol ac mae’n annog pawb i gadw mewn cysylltiad.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Apr 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #14 – Safe Use and Application of Slurry

A new course has been launched to help learners develop their knowledge and skills in the safe use and application of slurry and farmyard manure. Aled went along to one of their pilot courses earlier this year where he met Chris Duller, a specialist in soil and nutrient management, Keith Owen, a farm infrastructure consultant and Kevin Thomas of Lantra Wales.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 Apr 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #14 - Defnyddio a Gwasgaru Slyri’n Ddiogel

Mae cwrs newydd wedi cael ei lansio i helpu dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i reoli slyri a thail yn ddiogel. Aeth Aled draw i un o’u cyrsiau peilot yn gynharach eleni lle gwrddodd e gyda Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a maetholion, Keith Owen, ymgynghorydd seilwaith fferm a Kevin Thomas o Lantra Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 Apr 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad