Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #28 - Rheoli porfa'r ucheldir er budd economaidd ac amgylcheddol

Lawrlwythwch

Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â Swyddog Technegol Cig Coch newydd Cyswllt Ffermio ar gyfer Gogledd Cymru, Dr Non Williams. Mae Non newydd gwblhau astudiaeth PhD dros gyfnod o dair blynedd i gynaliadwyedd systemau ffermio gwartheg yn yr ucheldir. Yn benodol, edrychodd ar ffyrdd y gellir cynyddu cynhyrchiant porfa wrth ostwng unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylcheddol.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 16 Oct 2020 09:38:09 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #28 - Managing upland pasture for economic and environmental benefits

In this episode, we meet Farming Connect’s newly appointed Red Meat Technical Officer for North Wales, Dr Non Williams, who has recently completed a 3-year PhD study into the sustainability of upland cattle farming systems. In particular, she looked at ways in which pasture productivity can be increased whilst lowering any negative environmental impacts.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 16 Oct 2020 09:37:52 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #27 – Mae Amaethyddiaeth angen yr Amgylchedd ac mae'r Amgylchedd angen Amaethyddiaeth

Dyma farn ein cyfrannwr yr wythnos hon, Dr Prysor Williams. Mae Aled Jones yn gofyn i Prysor am ei weledigaeth ar gyfer y diwydiant Amaeth yng Nghymru dros y ddeng mlynedd nesaf a sut y bydd rhaid bachu ar y cyfle i ddatblygu brand sydd yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac o safon lles anifeiliaid uchel.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 02 Oct 2020 18:06:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #27 - Agriculture needs the Environment and the Environment needs Agriculture

Those were the sentiments of this week’s contributor, Dr Prysor Williams. Aled Jones asks Prysor to share his vision for Welsh Agriculture for the next ten years and how Welsh Farming needs to grasp the opportunity to develop its brand of environmentally friendly and high animal welfare produce. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 02 Oct 2020 18:05:50 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #26 - Stronger together- Neighbouring farms move from the conventional to set up a dairy joint venture

In this episode we meet two progressive farmers, Emyr Owen and Gwydion Jones, who have decided to join forces and set up a spring calving dairy herd on the hills above Llanrwst.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #25 - Rheoli’r Gaeaf i Lwyddo’n y Gwanwyn

Mae cynllunio'ch pori gaeaf yn allweddol i wneud y mwyaf o’ch glaswellt yn y gwanwyn. Yn y bennod hon, mae Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd yn siarad am y broses o greu cyllideb porthiant gaeaf ac yn egluro'r opsiynau ar gyfer llenwi unrhyw fylchau porthiant dros y misoedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #25 – Managing Winter to Maximise Spring

Planning your winter grazing is key to maximising your spring grass. In this episode, Rhys Williams of Precision Grazing Ltd talks through the process of creating a winter feed budget and explains the options for filling any feed gaps over the next few months.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #24 - Marchanta cig cymru yng nghwmni Mark Mc C, arbennigwr yn y farchnad bwyd a diod.

Dyma gyfweliad gyda'r arbennigwr marchnata bwyd a diod Mark McC. Trafodir y ffordd mae Cymru'n marchnata cynnyrch Cymreig a'r modd mae'r farchnad bwyd a diod Llundain yn gweld ein cynnyrch.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Aug 2020 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #24 - Marketing Welsh Meat with Food and Drink expert Mark Mc C

An unprompted interview with food and drink marketing expert Mark Mc C to discuss how we market our Welsh produce and how the food and drink industry in London see's the Welsh brand.   

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Aug 2020 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad