Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #14 – Safe Use and Application of Slurry

Lawrlwythwch

A new course has been launched to help learners develop their knowledge and skills in the safe use and application of slurry and farmyard manure. Aled went along to one of their pilot courses earlier this year where he met Chris Duller, a specialist in soil and nutrient management, Keith Owen, a farm infrastructure consultant and Kevin Thomas of Lantra Wales.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 05 Apr 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #14 - Defnyddio a Gwasgaru Slyri’n Ddiogel

Mae cwrs newydd wedi cael ei lansio i helpu dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i reoli slyri a thail yn ddiogel. Aeth Aled draw i un o’u cyrsiau peilot yn gynharach eleni lle gwrddodd e gyda Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a maetholion, Keith Owen, ymgynghorydd seilwaith fferm a Kevin Thomas o Lantra Cymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 Apr 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #13 - Magic Day and the value of spring grass with Rhys Williams, Precision Grazing Ltd

Spring grass is the best quality, most nutritiously balanced feed farmers can provide their stock even out competing concentrates. The added bonus is that grazing grass effectively in spring will trigger even more growth later on in the year! 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Mar 2020 19:07:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #13 - Diwrnod Hud a gwerth glaswellt y gwanwyn gyda Rhys Williams, Precision Grazing Ltd

Glaswellt y gwanwyn yw'r adnodd gorau gall ffermwyr fwydo i'w stôc, hyd yn oed yn fwy cystadleuol o rhan maetholion na dwysfwyd. Yn ychwanegol bydd pori glaswellt yn effeithiol yn y gwanwyn yn sbarduno mwy fyth o dwf yn nes ymlaen yn y flwyddyn!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Mar 2020 19:06:43 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #12 - Trawsnewid i Ffermio Llaeth

Mae newid mawr ar droed ar un o gyn safleoedd arddangos Cyswllt Ffermio. Yn ystod y rhifyn yma fe gewn gyfle i glywed wrth dair cynhedlaeth o'r un teulu, er mwyn darganfod yr ysgogiad i newid menter ar Ffarm Llysun, Llanerfyl.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Mar 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #11 – Arallgyfeirio ar Ffermydd gyda Jeremy Bowen Rees

Yn y cyntaf mewn cyfres o benodau sy'n edrych ar arallgyfeirio ar ffermydd, mae Jeremy Bowen Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Landsker Business Solutions, yn trafod yr ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu menter wledig newydd, y tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a chyfleoedd y dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Feb 2020 09:50:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #11 – Farm Diversification with Jeremy Bowen Rees

In the first of a series of episodes looking at farm diversification, Jeremy Bowen Rees, Managing Director of Landsker Business Solutions, talks through the key considerations when developing a new rural enterprise, the emerging trends and future opportunities.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Feb 2020 09:44:50 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #10 - Genus' "Feed Face" technology being trialled on a robotic dairy farm

In this episode, we visit Hardwick Farm near Abergavenny to meet dairy farmer, David Jones, and Genus’ Technical Services Consultant, Patrick Spencer. David and Patrick explain the benefits of using the Genus feed face technology to monitor cow feeding and general behaviour. The farm is currently undergoing a trial to see if this technology can predict prepartum disease and from this improve the number of cows in calf at 100 days post calving.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Feb 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #10 - Technoleg "Feed Face" Genus yn cael ei threiali ar fferm odro roboteg

Yn y bennod hon, rydym yn ymweld â Fferm Hardwick ger Y Fenni i gwrdd â’r ffermwr llaeth, David Jones, ac Ymgynghorydd Gwasanaethau Technegol Genus, Patrick Spencer. Mae David a Patrick yn esbonio manteision defnyddio technoleg “feed face” Genus i fonitro ymddygiad y fuwch wrth fwydo a'i hymddygiad cyffredinol. Ar hyn o bryd mae'r fferm yn treialu’r dechnoleg i ddarganfod a all ragweld clefydau cyn geni, a thrwy hyn, a yw’n gallu cynyddu nifer y gwartheg sy’n gyflo 100 diwrnod ar ôl lloia.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Feb 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad