Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #23 – Manteision plannu coed ar eich tir

Lawrlwythwch

Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? Ydych chi'n ymwybodol o'r holl fuddion a'r potensial incwm? Yn y bennod hon, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn egluro'r opsiynau ac yn trafod am yr egwyddor holl bwysig o gael y goeden iawn yn y lleoliad iawn am y rheswm iawn.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 27 Jul 2020 11:57:17 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #23 – The advantages of planting trees on your land

Have you considered planting trees on your farm? Are you aware of the multiple benefits and income potential? In this episode, Geraint Jones, Forestry Technical Officer for Farming Connect, explains the options and talks through the all important principle of having the right tree in the right location for the right reason.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 27 Jul 2020 11:57:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #22 – Diversifying into holiday accommodation – the story of Plas Gwyn farmhouse

Despite the challenges the tourism industry has faced in recent months due to the Covid-19 pandemic, there has been a renewed interest in diversifying into holiday accommodation. With more people considering holidays within the UK, could this be an opportunity for farming businesses?

In this episode, we hear the story of one our co-presenters, Jim Ellis, who’s family has combined farming with tourism for many years and Jim has recently completed a major renovation project of Plas Gwyn farmhouse. Tune in to hear more about his experiences and how Jim has put his skills in social media marketing to good use.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #22 – Arallgyfeirio i fythynnod gwyliau – hanes Ffermdy Plas Gwyn

Er gwaethaf yr heriau y mae'r diwydiant twristiaeth wedi'u hwynebu yn ystod y misoedd diwethaf y sgil pandemig Covid-19, bu diddordeb o'r newydd mewn arallgyfeirio i fythynnod gwyliau. Gyda mwy o bobl yn ystyried aros yn y DU ar gyfer eu gwyliau, a allai hyn fod yn gyfle i fusnesau ffermio?

Yn y bennod hon, rydym yn clywed stori un o’n cyd-gyflwynwyr, Jim Ellis. Mae ei deulu wedi cyfuno ffermio â thwristiaeth ers blynyddoedd lawer ac yn ddiweddar mae Jim wedi cwblhau prosiect adnewyddu mawr ar ffermdy Plas Gwyn. Tiwniwch fewn i glywed mwy am ei brofiadau a sut mae Jim wedi defnyddio'i sgiliau mewn marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol i ddefnydd da.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #21 Farming Connect's Women in Agriculture week overview

This week we'll reflect on Farming Connect's Women in Agriculture week. In this episode we hand over the interview to a guest presenter to obtain the highlights from three that joined the week digitally. 

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 30 Jun 2020 05:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #20 - Gain a better understanding of your business by becoming a discussion group member

This week Aled interviews Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen. Iwan is a member of the Hiraethog Beef Group and see's his involvement integral to the improved performance of his business. Geraint Jones, Business consultant at Kite Consulting has analysed the business performance of the group and strived to increase profit margins over the last few years.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 Jun 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #20 - Ennill gwell dealltwriaeth o'ch busnes trwy fod yn aelod o grŵp trafod

Yr wythnos hon mae Aled yn cyfweld Iwan Davies, Hafod y Maidd, Corwen. Mae Iwan yn aelod o Grŵp Bîff Hiraethog ac mae bod yn rhan o'r grŵp yn hanfodol i wella perfformiad ei fusnes. Mae Geraint Jones, ymgynghorydd busnes yn Kite Consulting wedi dadansoddi perfformiad busnes y grŵp ac wedi ymdrechu i gynyddu maint yr elw dros y blynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 Jun 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: # 19 - Manteision ac anfanteision system silwair aml-doriad

Yn y bennod hon mae Aled yn siarad gyda’r ffermwr Hugo Edwards o Gasnewydd, Gwent, a Richard Gibb, Mentor Cyswllt Ffermio sydd wedi bod yn gweithio i wella cynhyrchiant llaeth o borthiant trwy weithredu system silwair aml-doriad. Cewch glywed sut mae'r fferm wedi cyflawni arbedion ariannol sylweddol trwy gynhyrchi mwy o laeth o borthiant.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 31 May 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #19 - The pros and cons of a multi cut silage system

In this episode Aled is joined by farmer Hugo Edwards from Newport, Gwent, and Richard Gibb a Farming Connect Mentor that has been working to improve milk production from forage by implementing a multi cut silage system. Hear how the farm has achieved significant financial savings by producing more milk from forage.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 31 May 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad