Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #6 - Agri Academy Business & Innovation Group – Study Visit to Holland

Lawrlwythwch

Agri Academy Business & Innovation Group – Study Visit to Holland

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 01 Dec 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #6 – Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd

Academi Amaeth Grŵp Busnes ac Arloesedd – Taith Astudio i’r Iseldiroedd

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 01 Dec 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #5 – Rick de Vor, Ysgolhaig Nuffield

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal â'r angen i baratoi cynlluniau a chofnodion manwl.

Gan ragweld y rheolau newydd hyn, trefnodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad (ar y cyd gyda AHDB) ar Fferm Coleg Gelli Aur. Un o'r prif siaradwyr oedd yr Ysgolhaig Nuffield, Rick de Vor or Iseldiroedd. Wnaeth Aled ddal i fyny ag ef yn ystod y dydd i ddysgu mwy am sut mae wedi addasu i ffermio o fewn rheoliadau llym iawn ynghylch rheoli maetholion a sut mae wedi'i weld rhai buddion i'w fusnes.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Nov 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #5 – Rick de Vor, Nuffield Scholar

This episode focusses on the new environmental expectations of farmers in Wales particularly around the management of nutrients. From the 1st January 2020, new rules will be introduced to control when nitrogen and organic fertilisers are spread on the land, how much storage capacity is required for slurry as well as the need to prepare detailed plans and records.

In anticipation of these new rules, Farming Connect organised an event (in partnership with the AHDB) at Gelli Aur College Farm. One of the main speakers was a Dutch Nuffield Farming Scholar, Rick de Vor. Aled caught up with him during the day to learn more about how he’s adapted to farm within some very strict regulations over nutrient management and how he’s seen some benefits to his business.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Nov 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #4 – John Yeomans (Management Exchange)

This episode comes from an area called Adfa near Newtown, the home of John Yeomans and his family at Llwyn y Brain Farm. John farms in partnership with his wife, Sarah, and the farm extends to 284 acres. They keep a suckler herd of about 70 cattle and a flock of 500 Beulah Speckled Faced Ewes.

The reason Aled and Jim have gone to see John is to hear more about his research project through Farming Connect’s Management Exchange programme, which enabled him to visit Ireland and Finland to broaden his understanding of how to improve grassland utilisation and to look at better grading systems for beef and lamb carcasses.

John’s opinions are his, not those of Farming Connect.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 Nov 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #3 – Ffermio’r Amgylchedd

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn trafod yr amgylchedd a sut y gall gwella perfformiad amgylcheddol helpu i wneud busnesau ffermio yn fwy cynaliadwy a phroffidiol. Yn ddiweddar, aethant i ddigwyddiad a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio o’r enw Ffermio’r Amgylchedd yng nghanolfan Ymchwil Henfaes sy’n rhan o Brifysgol Bangor ac mae’r podlediad yn cynnwys sgyrsiau gyda Prysor Williams, Llŷr Jones, Dewi Hughes, Teleri Fieldon, Geraint Davies a Rhys Griffith.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 Oct 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #3 – Farming the Environment

In this episode, Aled and Jim will be talking about the environment and how improving environmental performance can help make farming businesses more sustainable and profitable. Recently, they went along to an event organised by Farming Connect called Farming the Environment at the Henfaes Research Centre which is part of Bangor University and the podcast includes discussions with Prysor Williams, Llŷr Jones, Dewi Hughes, Teleri Fieldon, Geraint Davies and Catherine Nakielny.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 Oct 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #2 - Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Yn y bennod hon, bydd Aled a Jim yn rhannu uchafbwyntiau digwyddiad newydd Cyswllt Ffermio o’r enw Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru. Mae'r podlediad yn cynnwys trafodaethau gyda Daniel Sumner o Microsoft, Geraint Hughes o gwmni Bwydydd Madryn, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Llion Pughe o gwmni Y Gorau o Gymru ac Eirwen Williams, Pennaeth Cyswllt Ffermio ynghyd â nifer o'r arddangoswyr masnach ac ymwelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Oct 2019 16:07:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #2 - Innovation & Diversification Wales

In this episode, Aled and Jim will be sharing some highlights from Farming Connect’s new event called Innovation and Diversification Wales. The podcast includes discussions with Daniel Sumner of Microsoft, Geraint Hughes of Madryn Foods, Wilfred-Emmanuel Jones (The Black Farmer), Cath Price of Upper Hall Farm and Eirwen Williams, Head of Farming Connect together with a number of the trade exhibitors and visitors.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Oct 2019 16:07:38 +0000

Tudalen Y Podlediad