-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground / Clust i

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#34 - Cynllunio busnes a dyfodol ffermio gydag Euryn Jones

Mae yna newid mawr yn wynebu ffermwyr dros y blynyddoedd nesaf. Yn y podlediad yma mae Euryn Jones, Dirprwy Bennaeth Amaeth HSBC a Chadeirydd Bwrdd Strategol Cyswllt Ffermio, yn rhannu ei weledigaeth a chyngor ar sut i baratoi eich busnes fferm at y dyfodol.

Fri, 22 Jan 2021 19:22:26 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#34 - Business planning and the future of farming with Euryn Jones

Farmers are facing major change over the next few years. In this podcast, Euryn Jones, HSBC's Deputy Head of Agriculture and Chair of Farming Connect’s Strategic Advisory Board, shares his vision and advice on how to prepare your farming business for the future.

Fri, 22 Jan 2021 19:22:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#33 - Excitement in the sheepdog world

There is excitement in the sheepdog world! With dogs selling well and many world records having been broken recently, interest in training sheepdogs is on the rise in Wales. And back in 2018, a group of young farmers came together to form an Agrisgôp group to learn more about the craft. In this episode, we meet two members of the group; Dewi Jenkins and Elin Hope, as well as their leader; Elen Pencwm.

Fri, 08 Jan 2021 20:40:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#33 - Cyffro ym myd y cŵn defaid

Mae yna gyffro ym myd y cŵn defaid! Gyda chŵn yn gwerthu’n dda a sawl record byd yn cael ei thorri yn ddiweddar, mae’r diddordeb mewn hyfforddi cŵn defaid ar gynnydd yng Nghymru. A nôl yn 2018, mi ddaeth criw o ffermwyr ifanc at ei gilydd i ffurfio grŵp Agrisgôp er mwyn dysgu mwy am y grefft. Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â dau aelod o'r grŵp; Dewi Jenkins ac Elin Hope, yn ogystal â’i arweinydd; Elen Pencwm.

Fri, 08 Jan 2021 20:40:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#32 – Looking back at the 2020 grazing season

In this episode, Aled is joined by Sarah Morgan of Precision Grazing Ltd and Tomos Huws, a dairy farmer from Llanrwst, to talk about the Welsh Pasture Project. The project has been working with 43 farms across Wales to help them measure grass and improve pasture production.

Sun, 20 Dec 2020 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

31 - Nadolig fel dim arall? Rhagolygon ar gyfer y farchnad tyrcwn y Nadolig hwn

Mae grŵp o ffermwyr tyrcwn o Gymru wedi dod ynghyd i ffurfio grŵp Agrisgôp i rannu eu profiadau a helpu ei gilydd i baratoi ar gyfer Nadolig gwahanol iawn eleni. Mae effaith cyfyngiadau Covid wedi arwain at rywfaint o bryder ynghylch y galw am dyrcwn a maint yr aderyn sy'n cael ei archebu. Ond mae data cwsmeriaid yn awgrymu y bydd Nadolig 2020 yn ‘Nadolig fel dim arall’ gyda phobl eisiau gwneud ymdrech fwy eleni i ddathlu'r ŵyl. Tiwniwch i mewn i ddarganfod mwy am y tueddiadau cwsmeriaid diweddaraf gan yr ymgynghorydd bwyd a ffermio, Myrddin Davies, ac i ddarganfod sut mae un ffermwr tyrcwn o Ogledd Cymru, Malcolm Thomas, yn paratoi ar gyfer y farchnad eleni.

Sun, 29 Nov 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#31 - A Christmas like no other? The outlook for the turkey market this festive season

A group of Welsh turkey farmers have come together to form an Agrisgôp group to share their experiences and help each other prepare for what will be a very different Christmas this year. The impact of Covid restrictions has led to some concern over the demand for turkeys and the size of bird being ordered. But consumer data suggests that the Christmas of 2020 will be a ‘Christmas like no other’ with people wanting to make a bigger effort this year to celebrate the festive season. Tune in to find out more about the latest consumer trends from the food and farming consultant, Myrddin Davies, and to find out how one turkey farmer from North Wales, Malcolm Thomas, is preparing for this year’s market.

Sun, 29 Nov 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#30 – Carbon neutral farming – the path to ‘net zero’

The government has set a target of reaching ‘net zero’ in terms of greenhouse gas emissions by 2050 and the NFU wants to see farmers reaching that target by 2040. But how are we going to get there? What is ‘net zero’ and what does it mean for farmers in Wales? To tackle these questions we catch-up with Hugh Martineau from Brecon, who is a part of a group of farmers who have come together to try and map out the path to ‘net zero’.

Mon, 16 Nov 2020 09:33:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#29 - All grass wintering system and building business resilience through grazing management

We recently visited one of our Prosper from Pasture group members Bleddyn Davies, Blaenglowon Fawr, Talgarreg, Ceredigion to hear how his grazing management has evolved since enrolling on the programme and how this element now drives his business aspirations for the future.

Sun, 01 Nov 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#29 - System gaeafu ar laswellt yn unig ac adeiladu gwytnwch busnes trwy reoli pori

Yn ddiweddar ymwelwyd ag un o aelodau'r grŵp Rhagori ar Bori, Bleddyn Davies, Blaenglowon Fawr, Talgarreg, Ceredigion i glywed sut mae ei reolaeth pori wedi esblygu ers cofrestru ar y rhaglen a sut mae'r elfen hon bellach yn gyrru ei ddyheadau busnes ar gyfer y dyfodol.

Sun, 01 Nov 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy