-> Eich Ffefrynnau

Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

The podcast empowering employers with the knowledge and support they need to help keep the Welsh workforce healthy and in work. Geraint Hardy speaks to experts on a range of workplace health issues, relevant during the Covid 19 pandemic and beyond.

Y Podlediad sy'n grymuso cyflogwyr gyda'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i helpu i gadw gweithlu Cymru yn iach ac mewn gwaith. Mae Geraint Hardy yn siarad ag arbenigwyr ar ystod o faterion iechyd yn y gweithle, sy'n berthnasol yn ystod pandemig Covid 19 a thu hwnt.

Gwefan: Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

RSS

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Welcome to Healthy Working Wales

The podcast empowering employers with the knowledge and support they need to help keep the Welsh workforce healthy and in work. Geraint Hardy speaks to experts on a range of workplace health issues, relevant during the Covid 19 pandemic and beyond.

Sat, 08 May 2021 13:40:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Croeso i Cymru Iach ar Waith

The podcast empowering employers with the knowledge and support they need to help keep the Welsh workforce healthy and in work. Geraint Hardy speaks to experts on a range of workplace health issues, relevant during the Covid 19 pandemic and beyond.

Sat, 08 May 2021 13:40:47 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Covid-19 and the Mental Wellbeing of Employees

COVID-19 has impacted on all parts of everyday life and has changed the way we live, work and socialise. For many, these exceptional times have been unsettling and stressful. So protecting our present and future mental health has never been more important. In this episode, Geraint Hardy speaks to Gareth Siggee, Enterprise Support Officer at RCS Wales about how employers can support mental wellbeing in the workplace.

Useful Links:
Healthy Working Wales website: https://phw.nhs.wales/services-and-teams/healthy-working-wales/
RCS: https://rcs-wales.co.uk
Cruse Bereavement Care https://www.cruse.org.uk/get-help/local-services/wales/wales
Sudden Bereavement Help: https://sudden.org/
Remploy Access to Work Mental Health Support Service: https://www.remploy.co.uk/about-us/current-programmes/access-work-mental-health-support-service
Able Futures Mental Health Support Service https://able-futures.co.uk
Mind Cymru: https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/

Mon, 02 Aug 2021 23:00:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Covid-19 a llesiant meddyliol staff

Mae COVID-19 wedi effeithio ar bob rhan o fywyd bob dydd ac wedi newid ein ffordd o fyw, gweithio a chymdeithasu. I lawer, mae'r amseroedd eithriadol hyn wedi bod yn gythryblus ac yn straen. Felly mae amddiffyn ein hiechyd meddwl heddiw ac yn y dyfodol yn bwysicach nag erioed. Yn y bennod hon, mae Geraint Hardy yn siarad â Claire Lynch, Hyfforddwr Lles ac Adnoddau Dynol RCS Cymru am sut y gall cyflogwyr gefnogi lles meddyliol eu staff yn y gweithle.

Dolenni defnyddiol:
Cymru Iach ar Waith: https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cymru-iach-ar-waith/
RCS Cymru: https://rcs-wales.co.uk/cy/
Cruse: https://www.cruse.org.uk/get-help/local-services/wales/wales/gofal-mewn-galar-cruse
Sudden: https://sudden.org
Remploy Cymru: https://www.remploy.co.uk/remploy-cymru/cymraeg/rhaglenni
Able Futures: https://able-futures.co.uk/cymraeg
Mind Cymru: https://www.mind.org.uk/cy/mind-cymru/

Mon, 02 Aug 2021 23:05:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Mental Health in the Workplace

Two in five people have suffered from poor mental health where their work life was a contributing factor, according to statistics. So how do employers manage mental health more effectively in the workplace? Faye McGuinness from Mind talks to Geraint Hardy about the issues faced by both employers and employees on mental health.

Useful Links:
Healthy Working Wales: https://phw.nhs.wales/services-and-teams/healthy-working-wales/
Mind Cymru: https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/
Five Ways to Wellbeing: https://www.mind.org.uk/workplace/mental-health-at-work/taking-care-of-yourself/five-ways-to-wellbeing/

Mon, 02 Aug 2021 23:10:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Iechyd Meddwl yn y Gweithle

Mae dau o bob pump o bobl wedi dioddef o iechyd meddwl gwael lle'r oedd eu ffordd o weithio yn ffactor, yn ôl yr ystadegau. Felly sut mae cyflogwyr yn rheoli iechyd meddwl yn fwy effeithiol yn y gweithle? Sara Moseley o Mind Cymru sy’n siarad â Geraint Hardy am y materion sy'n wynebu cyflogwyr a gweithwyr o safbwynt iechyd meddwl.

Dolenni defnyddiol:
Cymru Iach ar Waith: https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cymru-iach-ar-waith/
Mind Cymru: https://www.mind.org.uk/cy/mind-cymru/

Mon, 02 Aug 2021 23:15:16 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Fit for Work

Sickness absence can significantly impact on the performance and productivity of an organisation and stats show that over 140 million working days in the UK are lost because of sickness or injury. GP, Dr Chris Price speaks to Geraint Hardy about what employers need to do to best manage sickness absence, including proactive use of the fit note.

Useful Links:
Healthy Working Wales: https://phw.nhs.wales/services-and-teams/healthy-working-wales/
Public Health Wales: https://phw.nhs.wales/
Fit Note Guidance: https://www.gov.uk/government/collections/fit-note

Mon, 02 Aug 2021 23:20:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Rhoeli Absenoldeb

Gall absenoldeb oherwydd salwch effeithio'n sylweddol ar berfformiad a chynhyrchiant sefydliad ac mae ystadegau’n dangos bod mwy na 140 miliwn o ddiwrnodau gwaith yn y DU yn cael eu colli oherwydd salwch neu anaf. Mae Rhian Richards o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn siarad â Geraint Hardy am yr hyn y mae angen i gyflogwyr ei wneud i reoli absenoldeb salwch orau, gan gynnwys defnyddio'r nodyn iach i weithio.

Dolenni defnyddiol:
Cymru Iach ar Waith: https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cymru-iach-ar-waith/
Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/

Mon, 02 Aug 2021 23:25:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Covid-19 - Keeping the Workplace Safe

As employers plan a gradual return to the workplace for their employees, how do you ensure that transition is safe? Public Health Consultant lead for Healthy Working Wales, Mary-Ann McKibben talks to Geraint Hardy about proactively managing risk and covers Covid-19 risk assessments, testing and re-testing guidance and how to support those who are anxious to return to the workplace.

Useful Links:
Healthy Working Wales: https://phw.nhs.wales/services-and-teams/healthy-working-wales/
Public Health Wales: https://phw.nhs.wales/
Covid-19 Workplace Risk Assessment Tool: https://gov.wales/covid-19-workforce-risk-assessment-tool
HSE: https://www.hse.gov.uk/
Test, Trace, Protect Service: https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/guidance-accordion/test-trace-protect-coronavirus/

Mon, 02 Aug 2021 23:30:04 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Healthy Working Wales | Cymru Iach ar Waith

Cadw eich gweithlu’n ddiogel yn ystod y pandemig Covid-19

Wrth i gyflogwyr gynllunio dychweliad graddol i'r gweithle ar gyfer eu gweithwyr, sut ydych chi'n sicrhau bod y cyfnod pontio’n ddiogel? Rhian Richards o Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n siarad â Geraint Hardy am reoli risg yn rhagweithiol, gan gynnwys asesiadau risg Covid-19, canllawiau profi ac ail-brofi a sut i gefnogi'r rhai sy'n awyddus i ddychwelyd.

Dolenni defnyddiol:
Cymru Iach ar Waith: https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cymru-iach-ar-waith/
Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/
Adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu: https://llyw.cymru/adnodd-asesu-risg-covid-19-ar-gyfer-y-gweithlu
Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch: https://www.hse.gov.uk/languages/welsh.htm
Profi, olrhain, diogelu: https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws?_ga=2.140754226.1611451039.1627939606-955152182.1599494636

Mon, 02 Aug 2021 23:35:12 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy