Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Iawn Jonis?....Y Podlediad

Lawrlwythwch

Iawn Jonis? Meddwl bod chi’n gwbod bob dim am iechyd rhyw? Faint o STIs chi’n gallu enwi? Chi’n mynd am check-up yn rheolaidd? Yn y podledid hwn ma’ Ffraid sôn wrth Sam am ei anturiaethau diweddar i weld faint ma’ bobl ifanc Cymru yn gwbod am iechyd rhyw. Ma’ nhw’n trafod be i ddisgwyl yn y GUM clinig, pam bod e ddim yn embarrassing i gael check-up ac ar ôl i chi gal eich testio pam fod cael STI ddim yn ddiwedd y byd. RHYBUDD - Mae’r podlediad hwn cynnwys iaith gref a thrafodaeth am ryw allai fod yn anaddas i blant.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ffanibowan: Amser 'Na O'r Mislif

Ma’ Ffanibowan yn ôl a’r tro hwn maent am drafod y diafol yn dod am de, cyfnod y blodau a mis baner Siapan. Ma’ Heledd a Mari Elin yn trafod pob peth mislifaidd: Pam mae cymaint o dabŵ o amgylch siarad am y mislif? Beth chi’n neud os chi’n ‘Steddfod heb y cynnyrch cywir? Sut mae bod yn wyrdd yn ystod yr amser ‘na o’r mis? Mae’r ddwy yn rhannu profiadau personol, ffeithiau ysgytwol ac yn trafod y cynnyrch ecogyfeillgar diweddaraf i’r rhai ohonom sydd ddim am niweidio’r blaned.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Sep 2019 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Eistwebfod 2019 gyda Aled ac Adam

Yn (beth sy'n debygol o fod) y podlediad eisteddfod llwyr ddigidol gyntaf erioed, ma’ Aled Illtud ac Adam Gilder yn agor gatiau Eistwebfod 2019. Y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol fydd ei maes, pafiliwn a’u horielau; a ma’ nhw’n dathlu’r goreuon yn y byd digidol. Pwy fydd yn ennill y goron? Pam na dyle Garfield gael gwahoddiad i’r pafiliwn? Ac a dyle pwyllgor yr Eistwebfod neud fel Belle Delphine a gwerthu dŵr bath Dewi Llwyd i godi arian? Bydd Aled ac Adam yn rhoi croeso cynnes Cymreig i’r memes mwyaf dank a chynnwys mwyaf fiery y byd digidol. RHYBUDD - Yn cynnwys iaith gref a themâu sydd yn anaddas i blant. Is (what's likely to be) the first ever digital eisteddfod podcast, Aled Illtud and Adam Gilder open the gates of Eistwebfod 2019. The internet and social media are their maes, pavilion and galleries; and they’ll be celebrating the best the digital world has to offer. Who will win the crown? Why shouldn’t Garfield get an invite to the pavilion? And should the Eistwebfod take inspiration from Belle Delphine and sell Dewi Llwyd bath water to raise money? Aled and Adam give a warm Welsh welcome to the dankest memes and the most fiery content in the digital world. WARNING - Contains strong language and themes unsuitable for children.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 05 Aug 2019 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cymru Wyllt: Mari a Geraint

Geraint Iwan sy'n holi Mari Huws, y ffilmwneuthurwr ifanc, sydd yn trafod y ffilm ddogfen newydd Wythnos Yng Nghymru Wyllt, ffilm sy'n dilyn taith Mari i galon Ceredigion i ddarganfod mwy am y prosiect dadleuol sydd ar gychwyn yno i adael 10,000 hectar o'r tir fynd nôl yn wyllt. Gwyliwch y ffilm yma - https://youtu.be/-0gXEKlm8FU

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Jul 2019 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Genod Gwaedlyd

Croeso i gwrt y Genod Gwaedlyd! Yn y podlediad hwn bydd Hanna Jarman a Mari Beard, ysgrifenwyr Merched Parchus a connoisseurs y byd gwir drosedd, yn trafod sut nath serial killers ysbrydoli nhw i ysgrifennu’r gyfres. Mae’r pynciau eraill yn y doc yn cynnwys: Pa bodlediadau gwir drosedd dyle bod chi’n gwrando arno, pam fod Ted Bundy yn gymaint o sylwhead a pam fod Florida mor weird? *RHYBUDD *- yn cynnwys iaith gref a themâu sydd yn anaddas i blant. Merched Parchus ar S4C Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/800935541 Introducing the Genod Gwaedlyd! In this podcast Hanna Jarman and Mari Beard, writers of Merched Parchus and connoisseurs of the true crime world discuss how serial killers inspired them to write the series. Other subjects in the dock include: Which true crime podcasts should you be listening to, why was Ted Bundy such a sylwhead and why is Florida so weird? WARNING - contains strong language and themes not suitable for children. Merched Parchus on S4C Clic: https://www.s4c.cymru/clic/programme/800935541

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Jun 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elena Cresci: Muay Thai ar y meddwl

Yn y podlediad hwn bydd Miriam Isaac yn sgwrsio gyda’r newyddiadurwr Elena Cresci am ei siwrnai chwyldroadol o’r ystafell newyddion i’r cylch bocsio Muay Thai. Mae Elena yn sôn am beth yrrodd hi i drawsnewid o nofis dibrofiad i ennill yn y cylch; sut mae bob cic a bob dyrniad yn helpu iddi frwydro salwch meddwl; a’u breuddwyd o gerdded allan i’r cylch i gerddoriaeth Dafydd Iwan! RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi a themâu sydd yn anaddas i blant. In this podcast Cai Morgan chats to journalist Elena Cresci about stepping out of the newsroom and into the Muay Thai boxing ring. Elena discusses what drove her to transform from an inexperienced novice to winning in the ring; how each punch and kick help Elena battle her mental health issues; and her dream of walking out to the ring to the tune of Dafydd Iwan! WARNING: Contains swearing and themes unsuitable for children.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 13 May 2019 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno: Iwan a Rhianna

Helo! Iwan Pitts sydd yn holi Rhianna Loren am y cymeriad boncyrs Esyllt Ethni-Jones. Pwy, pam, sut?!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 25 Apr 2019 17:30:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: HIV, PrEP a Fi....Stori Guto

Yn y podlediad hwn bydd Cai Morgan yn sgwrsio gyda Guto Rhun ynglŷn â'i siwrnai o Fachynlleth i Gaerdydd; wrth iddo ddysgu am bwysigrwydd iechyd rhywiol, dod wyneb yn wyneb a HIV a sut mar’ cyffur PrEP wedi newid ei fywyd. RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi, cyfeiriadau at ryw a themâu sydd yn anaddas i blant. Am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei drafod yn y podlediad, cliciwch yma: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth In this podcast Cai Morgan chats to Guto Rhun about his journey from rural Machynlleth to the bright lights of Cardiff; as he learns about the importance of sexual health, comes face to face with HIV and talks about how the drug PrEP changed his life. WARNING: Contains swearing, sexual references and themes unsuitable for children. For more information about the topics discussed in this podcast, click here: http://www.s4c.cymru/en/help

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Apr 2019 16:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ffwtbol, Rygbi a Llanrwst: Caryl a Geraint a chwestiynau mawr Cymru

Mae Geraint Iwan yn holi Caryl Angharad am y de a’r gogledd, be di chwaraeon cenedlaethol Cymru, David Beckham a char James Bond. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 21 Mar 2019 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad