Podlediad Hansh: Blas Cyntaf

Cyfle i chi greu podlediad ar gyfer Hansh. Rhywbeth newydd bob mis, am bob math o bynciau, gyda lleisiau newydd a diddorol. Syniad am bodlediad? Cysylltwch gyda ni!

Gwefan: Hansh: Blas Cyntaf

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Cysgu ("Awen" a "Sheila")

Lawrlwythwch

Mae Awen (Caryl Bryn) a Sheila (Mared Llywelyn) yn mynd i helpu chi ymlacio a disgyn i gysgu yn y podlediad arbennig ASMRaidd yma. Os oes ganddo'ch awydd wneud podlediad i Hansh, cysylltwch - hansh@antena.co.uk

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 25 Oct 2019 17:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Taith i'r Craidd

Yn y podlediad arbennig yma ma’ Tina a Nia yn sôn am eu Taith i’r Craidd: Siwrne ysbrydoledig o Fangor i Gaerdydd ar gefn beic tandem unigryw; wedi ei addasu i seiclo gyda choesau a breichiau. Ma’ nhw’n trafod y pwysigrwydd o beidio rhoi pobl mewn bocsys, pam dyle pawb wthio heibio’i limits a pha effaith gafodd y daith eithafol hon ar eu cyfeillgarwch.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 24 Oct 2019 10:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Helo, Sut Ti'n Creu Sh*t?

Beth sy’n cysylltu bagpipes a chreadigrwydd? A ddylen ni gyd osgoi Twitter? Yn y podlediad yma mae’r dylunydd a Steffan Dafydd yn dringo mewn i ben y ‘sgwennwr’ Dyfan Lewis i ddarganfod be sy’n ei ysbrydoli i lenwi (a gwagio) ei sach creadigol, a pam benderfynodd gamu o’r pot i’r toiled ac mewn i’r byd cyhoeddi DIY. Ond, a fydd yr holl ymbalfalu yma ym mhen Dyfan yn helpu Steffan i ddeall creadigrwydd yn well? RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Sep 2019 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Panad Parr #1 - Stacy Winson

Ymunwch ag Al Parr wrth iddo drio paneidiau gwahanol o de tra'n rhoi'r byd yn ei le. Yn y bennod gyntaf ei westai ydi Stacy Winson, dynas trawsrywiol o Lanrug, sy'n trafod Pride, dod allan, troseddau casineb ac agwedd tuag at fywyd, yn ogystal a cael panad o de fintys.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 29 Aug 2019 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Hollol Nyts....gyda Meleri ac Anna

Bydd chwarter ohonon ni yn cael ein heffeithio gan alergedd rhywbryd yn ystod ein bywyd. Ydy cael alergedd yn golygu stopio bwyta mas a newid ein ffordd o fyw? Beth ddylech chi neud os chi’n meddwl bod alergedd gyda chi? Sut ma’ helpu rhywun sy’n cael adwaith alergaidd? Yn y podlediad hwn bydd Meleri ac Anna yn trafod y pwnc, yn rhannu eu profiadau ac yn rhoi tips ar beth i neud os oes alergedd (neu fod chi’n meddwl bod alergedd) gyda chi. Am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei drafod yn y podlediad, cliciwch yma: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth A quarter of us will be affected by an allergy at some point in our lives. Does having an allergy mean you have to stop eating out and change the way you live? What should you do if you think you have an allergy? How do you help someone who’s having an allergic reaction? In this podcast Meleri and Anna discuss allergies and share their experiences and tips about what to do if you have (or think you have) an allergy. For more information about the topics discussed in this podcast, click here: http://www.s4c.cymru/en/help

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 05 Jul 2019 11:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ramadan dan sylw: Rhoi Eid yn ei le gyda Ameer a Yasmin

Yn y podlediad hwn bydd Ameer Rana yn sgwrsio â Yasmin Begum o Gaerdydd ar adeg bwysig yn y calendr Mwslimaidd: Ramadan ac Eid . Maent yn trafod mynd i’r mosg, sialensau ymprydio a’u hatgofion o dyfu fyny a dathlu’r gwyliau yng Nghymru: Beth y’ch chi’n cael neu ddim yn cael neud yn ystod Ramadan? Yw ymprydio’n dda i’r corff? A pham mae Ramadan mor bwysig yn Islam? Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref! In this podcast Ameer Rana chats with Yasmin Begum from Cardiff during an important time in the Muslim calendar: Ramadan and Eid. They discuss going to the mosque, the challenges of fasting and their memories of growing up and celebrating the festivals in Wales: What can you and can’t you do during Ramadan? Is fasting good for the body? And why is Ramadan so important in Islam? Warning: Contains strong language!

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Jun 2019 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Safio'r Byd efo Dan a Tom

A fyddai feganiaeth yn atal cynhesu byd-eang? Ydi Arnold Schwarzenegger yn arwr? Ydi Greta Thunberg jyst yn dojio ysgol? Oes unrhywun yn licio quiche? Tom ap Dan a Daniel Griffith sy'n trafod troi'n fegan, strapio uzi i fochyn, a thaflyd ysgytlaeth ar wleidyddion i SAFIO'R BYD.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 22 May 2019 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Fel i Fod yn Ffeminist

Beth yw pwynt ffeministiaeth? Oes dal ei angen e yn 2019? Oes digon o ferched yn y diwydiant cerddoriaeth? Bydd Hollie a Gwenllian o'r band Adwaith yn trafod y pwnc a'u profiadau nhw o fod yn ferched ar y sîn gerddorol: Beth yw ffeministiaeth? Pam fod e dal yn bwysig heddiw?….A pham fod rhaid i fwy o ferched bigo lan offeryn a chamu ar y llwyfan. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref! What’s the point of feminism? Do we still need it in 2019? Are there enough women working in the music industry? Hollie and Gwenllian from the band Adwaith discuss feminism and their experiences of being women on the music scene. What is feminism? Why is it still important today?….And why more women need to pick up an instrument and step onto the stage. Warning: Contains strong language!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 09 May 2019 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: MADLIBINOGION gyda Elis a Tomos

Mae MADLIBINOGION yn cyfuno chwedlau’r Mabinogi a’r gêm geiriau Mad Libs. Yn y bennod gyntaf (ac, o bosib, yr olaf) mae Elis Derby a Tomos Morris-Jones yn chwarae ac yn ail-greu straeon Pwyll Pendefig Dyfed a Culhwch ac Olwen. Rhybudd – iaith gref a chynnwys anaeddfed.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad