-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Themâu Arloesi Gwynedd Wledig

Ymunwch â Rhian, Elin a Rhys - Uwch Swyddogion Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig i ddysgu mwy am y cynllun! Maent yn trafod y themâu, sef Mentro, Gwytnwch a Lleoedd, ac yn trafod rhai o'r prosiectau sydd o few y themâu yma. 

Fri, 18 Dec 2020 17:11:59 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Hawl i fyw adra?

Mae sefyllfa ail gartefi yng Ngwynedd a Môn yn peri ofn a phryder ymysg trigolion y ddwy Sir. Dyma bodlediad yn trafod effaith yr argyfwng ar ein pobl ifanc, ein iaith a’n diwylliant, gyda Rhys Tudur a Mared Llywelyn - aelodau blaenllaw o Gyngor Tref Nefyn. Ymgais Llwyddo’n Lleol yw cefnogi pobl ifanc i allu byw bywyd llawn yn eu cynefinoedd, ond rhaid gofyn y cwestiwn - oes hawl gan bobl ifanc i wneud hyn pan mae’r farchnad dai yn gweithredu fel ag y mae hi?

Sat, 07 Nov 2020 14:43:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

What are we going to do with wool? A chat with Geraint Hughes about the AGW webinars

In this episode Elin, project officer at AGW chats to Geraint Hughes about the situation of the wool industry, and what AGW are doing to help.

Fri, 06 Nov 2020 15:12:29 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Be wnawn ni hefo hefo gwlân? Sgwrs gyda Geraint Hughes am webinarau AGW

Yn y bennod yma mae Elin, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd Wledig yn sgwrsio gyda Geraint Hughes am yr heriau sy’n wybebu’r diwydiant gwlân.

Fri, 06 Nov 2020 14:59:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cwblhau gradd Prifysgol o sied, mewn gardd, yn Nefyn...

Sgwrs am y byd ffasiwn rhwng Swyn Ann Rice ac Eurgain Lloyd. Pan ddaw ein ‘steddfod, gigs, a digwyddiadau cymdeithasol yn ôl, bydd dilladau organig, unigryw a glow in the dark yn barod ar ein cyfer! 😍

Fri, 02 Oct 2020 14:35:51 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

A’i trend ydy symud i Gaerdydd?

Datganoli adranau o’r llywodraeth? 🤔 A’i trend ydy symud i Gaerdydd? 😱 Ydy’r system addysg wedi dyddio? 🥱 Ffermwyr mewn siwtiau a tyrau gwydr? 🤭 Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma. Mae’n hen bryd i bobl ifanc gymryd y set flaen i drafod pethau fel hyn. Diolch Sioned ac Osian am gymryd rhan.

Fri, 04 Sep 2020 16:24:07 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.

Mae Lleucu Gwenllian yn un o’r 14 entrepreneur ifanc sy’n rhan o griw Llwyddo’n Lleol 2050. Ei breuddwyd yw agor stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnig llwyfan a sicrwydd i unigolion eraill sy’n rhannu’r un doniau. Mae Lisa Taylor yn artist anhygoel, ac yn engrhaifft arbennig o rhywun sydd wedi taclo’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo yn ei milltir sgwar. Dyma gyfle i Lleucu i’w holi hi am ei phrofiadau. Gwrandewch!

Wed, 29 Jul 2020 21:09:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...

Mae gan bawb iechyd meddwl, ond nid pawb sy’n siwr sut i siarad amdano ar adegau. Mae hyn yn enwedig pan nad yw’r meddwl mor iach ac y gallai fod. Dyma Arddun (meddwl.org) yn sgwrsio gyda Erin, un o’r criw Llwyddo’n Lleol sydd newydd gymhwyso fel hyfforddwraig iechyd meddwl ac eisiu datblygu ei gwasanaeth. Trafodaeth gonest sydd yma, gan obeithio fydd y gwaith mae’r ddwy yn ei wneud yn eu meysydd yn cynnig help llaw i’r rhai hynny sydd ei angen. “Does dim cywilydd gofyn am help...”

Tue, 14 Jul 2020 19:29:30 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?

Mae Ifan Huw yn wreiddiol o Morfa Nefyn ond bellach yn byw yn Llundain... gwrandewch i glywed ei bersbectif o ar fywyd mewn dau fyd mor wahanol.

Tue, 30 Jun 2020 11:30:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Y da a’r drwg am aros yn lleol - gyda Jim Ellis

Sgwrs gonest yn cwestiynu, procio a herio’r sefyllfa sy’n wynebu ni fel pobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru. Yda ni’n disgwl gormod? Yda ni’n styc mewn limbo? Oes na gyfleoedd? Gwrandewch ar beth sydd gan Jim i’w ddweud am ei ymgais o i lwyddo, a hynny yn lleol.

Thu, 18 Jun 2020 18:05:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy