-> Eich Ffefrynnau

Sgwrs?

Sgwrs?

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy’n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Am fwy o wybodaeth ewch i myf.cymru

Ariennir Sgwrs? gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gwefan: Sgwrs?

RSS

Chwarae Sgwrs?

Dechrau yn y Brifysgol

Cyffro? Pryder? Dim ond dau air i ddisgrifio rhai o’r teimladau mae rhywun yn eu cael cyn dechrau yn y brifysgol am y tro cynta’. Yn y bennod yma bydd y myfyriwr Lleu Price a’r awdures Megan Angharad Hunter sydd hefyd newydd orffen yn y brifysgol yn ymuno a Tara Bethan i sgwrsio efo Trystan ac Endaf.

Cofiwch fynd i http://myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Beth os wyt ti’n teimlo dy fod ar y cwrs anghywir? 4.50
Be sy’n denu rhywun i brifysgol? Y cwrs neu’r ardal? 6.40
Ydi myfyrwyr yn ei chael hi’n anodd ymdopi gyda’r newid? 17.00
Sut mae mynd ati i wneud yn siŵr fod y cydbwysedd yn iawn rhwng gwaith a chymdeithasu? 35.00

Sun, 04 Sep 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrs?

Iselder a Gorbryder

Yn ymuno a Trystan ac Endaf y tro hwn mae Non Parry o’r grŵp Eden a Phrifardd Eisteddfod T yr Urdd 2021, Kayley Sydenham. Mae’r ddwy wedi siarad yn agored iawn am eu profiadau o ddelio a phroblemau iechyd meddwl ac am y gwaith mewn nhw’n gwneud yn awr wrth ofalu am eu hunain a helpu eraill.

Cofiwch fynd i http://myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Cefndir iselder Kayley 3.30
Cefndir iselder Non 9.50
Profiad Endaf o weithio efo pobol efo iselder a sut mae cael cefnogaeth 15.25
Tips ar sut mae ymdopi a gorbryder? 22.00

Tue, 26 Jul 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrs?

Y Gymuned LHDT

Y Gymuned LHDT sef yr acronym ar gyfer lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yw’r pwnc y tro hwn. Mae Alys Hall o brifysgol Bangor, James Hope o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, Ellis Jones - un o ffigyrau mwyaf adloniannol instagram a Tiktok yn ymuno a Trystan ac Endaf i rannu eu teimladau wrth dyfu i fyny yn hoyw neu’n ddeurywiol, eu profiad o homoffobia a’r ffordd ddaethant o hyd i gymuned newydd o bobol yn y brifysgol.

Ellis Lloyd Jones ar Tiktok https://www.tiktok.com/@ellislloydjones?lang=en

Cofiwch fynd i http://myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Pryd nes di sylweddoli dy fod yn uniaethu fel dy hoyw? (3.20)
Pryd nes di ddod allan i dy rieni a sut ymateb ges di? (12.50)
Cyngor Endaf ar symud o adre a byw yn annibynnol (18.30)
Y profiad o orfod dod allan dro ar ôl tro (22.30)
Ydi’r brifysgol yn gyfle i wneud ffrindiau newydd? (29.55)

Wed, 15 Jun 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrs?

Y Cyfnod Clo

Y cyfnod clo neu lockdown yw’r pwnc y tro hwn. Mae wedi effeithio ac yn dal i effeithio pob un ohonom o addasu i astudio yn rhithiol ac ar-lein i orfod aros adre am wythnosau a cholli allan ar yr elfennau cymdeithasol o fod yn fyfyriwr.
Yn cadw cwmni i Trystan ac Endaf y tro yma mae’r myfyrwyr Deio Owen a Leigh Woolford ynghyd ag Ifan Pritchard sy’n canu i’r grŵp Gwilym.


Gwilym ar instagram https://www.instagram.com/_gwilym/?hl=en

Cofiwch fynd i http://myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Sut effaith gafodd y cyfnod clo arnoch chi? (3.15)
Oedd y cyfnod clo yn rhoi’r rhyddid i chi fod yn greadigol? (11.00)
Profiad Deio o ddechrau’r cyfnod clo (15.00)
Mynd yn ol i fyw adre am y cyfnod clo (21.50)
Dechrau byw bywyd myfyriwr go iawn (29.50)

Wed, 25 May 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrs?

Delwedd y Corff

Delwedd y corff a hunan ddelwedd yw’r pwnc y tro hwn ac mae dylanwad enwogion a’r cyfryngau cymdeithasol yn cael ei drafod mewn dyfnder.
Yn cadw cwmni i Trystan ac Endaf mae’r dylanwadwyr Jess Davies a Mari Gwenllian ynghyd a Mari Jones sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mari Gwenllian (H.I.W.T.I.) https://www.hiwti.com/
Jess Davies https://jabberwithjess.com/

Cofiwch fynd i http://myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Mari Jones - dod yn ymwybodol o hunan ddelwedd a delwedd y corff? (3.19)
Jess Davies - sut oeddet ti’n teimlo am dy gorff pan oeddet ti yn dy arddegau? (10.08)
Mari Jones - dylanwad enwogion megis Kim Kardashian (11.56)
Mari Gwenllian - y teimlad wrth bostio llun ar instagram (21.00)
Jess Davies - pwysau ar ddynion i gyrraedd nod sydd ddim yn realistig (28.32)
Mari Gwenllian - pwysigrwydd edrych ar ol y corff a gwerffawrogi’r corff (40.10)

Sat, 14 May 2022 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrs?

Awydd Sgwrs?

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy’n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Am fwy o wybodaeth ewch i myf.cymru

Ariennir Sgwrs? gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Thu, 12 May 2022 11:18:50 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch