-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Addysg Cymru | Education Wales

Addysg Cymru | Education Wales

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Gwefan: Addysg Cymru | Education Wales

RSS

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Progression in learning – Members of the Camau team share their evolving understanding of key concepts from a range of perspectives

A discussion about the journey to understanding Progression in Learning in the context of Curriculum for Wales, chaired by Rachel Bendall from University of Wales Trinity Saint David, with Abigail Davies of Ysgol y Strade, and Debbie Moon of Partneriaeth, members of the Camau group.

Mon, 12 Feb 2024 19:56:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Cynnydd mewn dysgu – Yma, mae aelodau o dîm Camau yn rhannu eu dealltwriaeth esblygol o gysyniadau allweddol o ystod o safbwyntiau

Trafodaeth am y daith i ddeall Cynnydd mewn Dysgu yng nghyd-destun Cwricwlwm i Gymru, dan gadeiryddiaeth Rachel Bendall o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gydag aelodau o'r grŵp Camau, Abigail Davies o Ysgol y Strade, a Debbie Moon o Partneriaeth.

Mon, 12 Feb 2024 19:56:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

School Year consultation – practitioners discuss proposed changes to the school year in Wales

Proposals are in place to ‘re-balance’ the school year in Wales by changing some term lengths. In this podcast three head teachers discuss the implications – positive and negative - with Tegwen Ellis, Chief Executive of the National Academy for Educational Leadership Wales. The Consultation closes on 12th February 2024.

Wed, 24 Jan 2024 15:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Ymgynghoriad Blwyddyn Ysgol – ymarferwyr yn trafod newidiadau arfaethedig i'r flwyddyn ysgol yng Nghymru

Mae cynigion ar waith i 'ail-gydbwyso'r flwyddyn ysgol yng Nghymru drwy newid hyd y tymor. Yn y podlediad hwn, mae tri phrifathro yn trafod y goblygiadau - cadarnhaol a negyddol - gyda Tegwen Ellis, Prif Weithredwr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru. Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben ar 12fed Chwefror 2024.

Wed, 24 Jan 2024 15:08:25 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Curriculum Design Pilot 2023 – Practitioners Share the Learning

Curriculum for Wales asks practitioners to think differently about curriculum design. A successful pilot project to explore a ‘backwards design’ approach, resulting in learning with purpose, is discussed by Professional Advisor Yvonne Roberts-Ablett and colleagues from the pilot.

For more information about the pilot project https://hwb.gov.wales/repository/resource/23c632e9-1e78-4595-b8c2-eed5bba32384/en/overview

Tue, 26 Sep 2023 23:05:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Peilot Cynllunio Cwricwlwm 2023 – Ymarferwyr yn Rhannu'r Dysgu

Mae Cwricwlwm i Gymru yn gofyn i ymarferwyr feddwl yn wahanol am gynllunio’r cwricwlwm. Mae’r prosiect peilot llwyddiannus yn archwilio dull 'cynllunio tuag at yn ôl', gan arwain at ddysgu pwrpasol, yn cael ei drafod gan Alun Jones sy’n Gynghorydd Proffesiynol a chydweithwyr o'r peilot.

Mae mwy o wybodaeth am y peilot yma https://hwb.gov.wales/repository/resource/23c632e9-1e78-4595-b8c2-eed5bba32384/en/overview

Tue, 26 Sep 2023 23:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

How the National Resource: Evaluation and Improvement is being used to benefit Ysgol Penrhyn Dewi

An interview conducted by Mark Jones, Professional Advisor to the Welsh Government, with Anthony Jones, Deputy Headteacher at Ysgol Penrhyn Dewi, about how the school is using the National Resource: Evaluation and Improvement and the improvements it is helping to bring about.

https://hwb.gov.wales/evaluation-improvement-and-accountability/the-national-resource-evaluation-and-improvement/

Thu, 06 Jul 2023 09:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Sut mae'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei ddefnyddio er budd Ysgol Cybi

Cyfweliad Mark Jones, Cynghorydd Proffesiynol i Lywodraeth Cymru, gydag Owen Roberts, Pennaeth Ysgol Cybi, ar sut mae'r ysgol yn defnyddio'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella a'r gwelliannau sy’n dod yn ei sgil.

https://hwb.gov.wales/gwerthuso-gwella-ac-atebolrwydd/yr-adnodd-cenedlaethol-gwerthuso-a-gwella/

Thu, 06 Jul 2023 08:55:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Dau

Dyma'r ail o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod y Gymraeg, nodi’r un peth yr hoffent ei newid am y system addysg a sut y gall yr Urdd helpu ysgolion i weithredu Cwricwlwm i Gymru.

This is the second of a two part podcast recorded live at Eisteddfod yr Urdd. Join Daniel Davies from the Educational Achievement Service lead a i panel. Hear from Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) and Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) as they discuss y Gymraeg, identify the one thing they’d like to change about the education system and how the Urdd can help schools implement the Curriculum for Wales. This podcast is available in Welsh only.

Fri, 23 Jun 2023 10:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Un

Dyma'r cyntaf o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod sut mae addysgeg yn esblygu o dan Gwricwlwm i Gymru.

This is the first of a two part podcast recorded live at Eisteddfod yr Urdd. Join Daniel Davies from the Educational Achievement Service lead a Talk Pedagogy panel. Hear from Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) and Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) as they discuss how pedagogy is evolving under Curriculum for Wales. This podcast is available in Welsh only.

Fri, 23 Jun 2023 09:55:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy