-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Addysg Cymru | Education Wales

Addysg Cymru | Education Wales

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Gwefan: Addysg Cymru | Education Wales

RSS

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

How the National Resource: Evaluation and Improvement is being used to benefit Ysgol Penrhyn Dewi

An interview conducted by Mark Jones, Professional Advisor to the Welsh Government, with Anthony Jones, Deputy Headteacher at Ysgol Penrhyn Dewi, about how the school is using the National Resource: Evaluation and Improvement and the improvements it is helping to bring about.

https://hwb.gov.wales/evaluation-improvement-and-accountability/the-national-resource-evaluation-and-improvement/

Thu, 06 Jul 2023 09:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Sut mae'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei ddefnyddio er budd Ysgol Cybi

Cyfweliad Mark Jones, Cynghorydd Proffesiynol i Lywodraeth Cymru, gydag Owen Roberts, Pennaeth Ysgol Cybi, ar sut mae'r ysgol yn defnyddio'r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella a'r gwelliannau sy’n dod yn ei sgil.

https://hwb.gov.wales/gwerthuso-gwella-ac-atebolrwydd/yr-adnodd-cenedlaethol-gwerthuso-a-gwella/

Thu, 06 Jul 2023 08:55:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Dau

Dyma'r ail o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod y Gymraeg, nodi’r un peth yr hoffent ei newid am y system addysg a sut y gall yr Urdd helpu ysgolion i weithredu Cwricwlwm i Gymru.

This is the second of a two part podcast recorded live at Eisteddfod yr Urdd. Join Daniel Davies from the Educational Achievement Service lead a i panel. Hear from Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) and Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) as they discuss y Gymraeg, identify the one thing they’d like to change about the education system and how the Urdd can help schools implement the Curriculum for Wales. This podcast is available in Welsh only.

Fri, 23 Jun 2023 10:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Trafod Addysgeg yn Eisteddfod yr Urdd – Rhan Un

Dyma'r cyntaf o bodlediad dwy ran a recordiwyd yn fyw yn Eisteddfod yr Urdd. Ymunwch â Daniel Davies o’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysgol i arwain panel Trafod Addysgeg. Gwrandewch ar Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) a Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) wrth iddynt drafod sut mae addysgeg yn esblygu o dan Gwricwlwm i Gymru.

This is the first of a two part podcast recorded live at Eisteddfod yr Urdd. Join Daniel Davies from the Educational Achievement Service lead a Talk Pedagogy panel. Hear from Manon Tinnuche (Ysgol Maes y Gwendraeth), Catherine Evans (Estyn), Gareth Owens (Ysgol Caerelen) and Meleri Jones (Ysgol Gyfun Penweddig) as they discuss how pedagogy is evolving under Curriculum for Wales. This podcast is available in Welsh only.

Fri, 23 Jun 2023 09:55:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni gyd

Trigain mlynedd wedi araith Saunders Lewis Tynged yr Iaith, nae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles AS yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer dyfodol y Gymraeg.

Gallwch weld yr araith ysgrifennedig yma: https://llyw.cymru/maer-gymraeg-yn-perthyn-i-ni-i-gyd.

Cymraeg belongs to us all: The Minister for Education and Welsh Language, Jeremy Miles MS outlines his vision and direction for Cymraeg sixty years on from Saunders Lewis’ famous speech Tynged yr Iaith. This podcast is available in Welsh only. A translation of the speech is available here: https://gov.wales/cymraeg-belongs-us-all

Tue, 01 Mar 2022 13:20:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Education Reform in Wales – Minister Jeremy Miles Answers Your Questions

In this podcast, the Minister for Education and the Welsh language, Jeremy Miles MS, talks candidly about his vision for the Curriculum for Wales. He gives us his take on the challenges and opportunities that lie ahead as we move towards its implementation in 2022.

Thu, 18 Nov 2021 13:05:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Diwygio Addysg Cymru- mae’r Gweinidog, Jeremy Miles yn ateb eich cwestiynau.

Yn y bennod hon mae’r Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg , Jeremy Miles AoS, yn datgelu ei weledigaeth ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Mae’n siarad yn agored am yr heriau a’r cyfleoedd sydd yn ein hwynebu wrth inni symud ymlaen at ei weithredu o 20022 ymlaen.

Thu, 18 Nov 2021 13:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Professor Charlotte Williams: Bringing Black and Minority Ethnic Histories into the Welsh Curriculum

Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm yr ysgol. Yn y podlediad hwn mae Dr Anita Shaw yn siarad â'r fenyw a chwaraeodd ran bwysig wrth ddod â'r newid nodedig hwn yn ei gylch. Mae'r Athro Charlotte Williams OBE yn ferch i fam Gymraeg a thad o Guyana ac mae hi'n rhannu ei phrofiadau o dyfu i fyny yn Llandudno fel yr unig ddisgybl du yn ei dosbarth. Clywn am ei chenhadaeth i'w gwneud yn hawl pob disgybl i addysg sy'n eu harfogi i ddeall a pharchu eu hanesion, eu diwylliannau a'u traddodiadau eu hunain a'i gilydd. Mae’r podlediad yma’n Saesneg yn unig.

Wales is set to become the first nation in the UK to make the teaching of Black, Asian and minority ethnic history mandatory in the school curriculum. In this podcast Dr Anita Shaw talks to the woman who played a major part in bringing this landmark change about. Professor Charlotte Williams OBE is the daughter of a Welsh-speaking mother and a father from Guyana and she shares her experiences of growing up in Llandudno as the only black pupil in her class. We hear about her mission to make it the right of all pupils to an education that equips them to understand and respect their own and each other’s histories, cultures and traditions.

Wed, 27 Oct 2021 12:00:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Beyond Covid: Learning In The Next Phase

Mike Bubbins talks to practitioners about their experiences during Covid. What lessons did they learn, what approaches will they take in the next phase? All part of a ‘national conversation’ on learning and teaching, set to continue as we realise the new curriculum.

Wed, 26 May 2021 10:05:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Addysgu wedi Covid: y camau nesaf

Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gydag ymarferwyr am eu profiadau yn ystod Covid. Pa wersi a ddysgwyd, a pha ddulliau y byddan nhw'n eu defnyddio wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf? Mae hwn yn rhan o’r ‘sgwrs genedlaethol’ ar ddysgu ac addysgu, fydd yn parhau wrth inni wireddu’r cwricwlwm newydd.

Wed, 26 May 2021 10:00:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy