-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Addysg Cymru | Education Wales

Addysg Cymru | Education Wales

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Gwefan: Addysg Cymru | Education Wales

RSS

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni gyd

Trigain mlynedd wedi araith Saunders Lewis Tynged yr Iaith, nae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles AS yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer dyfodol y Gymraeg.

Gallwch weld yr araith ysgrifennedig yma: https://llyw.cymru/maer-gymraeg-yn-perthyn-i-ni-i-gyd.

Cymraeg belongs to us all: The Minister for Education and Welsh Language, Jeremy Miles MS outlines his vision and direction for Cymraeg sixty years on from Saunders Lewis’ famous speech Tynged yr Iaith. This podcast is available in Welsh only. A translation of the speech is available here: https://gov.wales/cymraeg-belongs-us-all

Tue, 01 Mar 2022 13:20:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Education Reform in Wales – Minister Jeremy Miles Answers Your Questions

In this podcast, the Minister for Education and the Welsh language, Jeremy Miles MS, talks candidly about his vision for the Curriculum for Wales. He gives us his take on the challenges and opportunities that lie ahead as we move towards its implementation in 2022.

Thu, 18 Nov 2021 13:05:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Diwygio Addysg Cymru- mae’r Gweinidog, Jeremy Miles yn ateb eich cwestiynau.

Yn y bennod hon mae’r Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg , Jeremy Miles AoS, yn datgelu ei weledigaeth ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Mae’n siarad yn agored am yr heriau a’r cyfleoedd sydd yn ein hwynebu wrth inni symud ymlaen at ei weithredu o 20022 ymlaen.

Thu, 18 Nov 2021 13:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Professor Charlotte Williams: Bringing Black and Minority Ethnic Histories into the Welsh Curriculum

Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm yr ysgol. Yn y podlediad hwn mae Dr Anita Shaw yn siarad â'r fenyw a chwaraeodd ran bwysig wrth ddod â'r newid nodedig hwn yn ei gylch. Mae'r Athro Charlotte Williams OBE yn ferch i fam Gymraeg a thad o Guyana ac mae hi'n rhannu ei phrofiadau o dyfu i fyny yn Llandudno fel yr unig ddisgybl du yn ei dosbarth. Clywn am ei chenhadaeth i'w gwneud yn hawl pob disgybl i addysg sy'n eu harfogi i ddeall a pharchu eu hanesion, eu diwylliannau a'u traddodiadau eu hunain a'i gilydd. Mae’r podlediad yma’n Saesneg yn unig.

Wales is set to become the first nation in the UK to make the teaching of Black, Asian and minority ethnic history mandatory in the school curriculum. In this podcast Dr Anita Shaw talks to the woman who played a major part in bringing this landmark change about. Professor Charlotte Williams OBE is the daughter of a Welsh-speaking mother and a father from Guyana and she shares her experiences of growing up in Llandudno as the only black pupil in her class. We hear about her mission to make it the right of all pupils to an education that equips them to understand and respect their own and each other’s histories, cultures and traditions.

Wed, 27 Oct 2021 12:00:13 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Beyond Covid: Learning In The Next Phase

Mike Bubbins talks to practitioners about their experiences during Covid. What lessons did they learn, what approaches will they take in the next phase? All part of a ‘national conversation’ on learning and teaching, set to continue as we realise the new curriculum.

Wed, 26 May 2021 10:05:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Addysgu wedi Covid: y camau nesaf

Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gydag ymarferwyr am eu profiadau yn ystod Covid. Pa wersi a ddysgwyd, a pha ddulliau y byddan nhw'n eu defnyddio wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf? Mae hwn yn rhan o’r ‘sgwrs genedlaethol’ ar ddysgu ac addysgu, fydd yn parhau wrth inni wireddu’r cwricwlwm newydd.

Wed, 26 May 2021 10:00:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

How Does Your Child’s Education Work During Lockdown?

If you’re a stressed parent or carer trying to educate children at home during the Covid 19 lockdown - help is at hand. Mike Bubbins talks to teachers – who also have children at home - about distance learning, the role of schools, and why parents needn’t feel pressured to ‘teach’.

Wed, 13 May 2020 08:45:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Sut mae addysgu adref yn ystod y pandemig?

Beth yw’r ffordd orau i gefnogi addysg fy mhlentyn nawr fod yr ysgolion ar gau oherwydd salwch Covid 19? Mae Ffion Dafis yn holi athrawon cynradd ac uwchradd, sydd hefyd yn rieni, am ddysgu o bell, rôl ysgolion, a pham nad oes angen i rieni deimlo dan bwysau i 'addysgu’.

Wed, 13 May 2020 08:40:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

What did you think - and what's next?

In April, the Welsh Government invited the public to feedback on the draft
Curriculum for Wales. What did teachers, governors, parents and young people
think about the reforms? In this podcast, presenter Mike Bubbins explores some of
the findings and discusses the next steps with Vanessa McCarthy, Head of Brynnau
Primary School and Brett Gillett a Year 6 teacher at Crynallt Primary School. They’re
involved in the many workshops being held around the country, working on revising
and refining the curriculum guidance ready for its publication in January 2020.

Wed, 13 Nov 2019 12:55:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Dweud eu dweud: adborth i’r cwricwlwm drafft i Gymru

Ym mis Ebrill gwahoddwyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru i roi adborth ar
Gwricwlwm drafft i Gymru. Beth oedd barn athrawon, llywodraethwyr, rhieni a phobl
ifanc am y diwygiadau? Yn y podlediad hwn mae’r cyflwynydd Yvonne Evans yn
dadansoddi rhai o'r canfyddiadau ac yn trafod y camau nesaf gyda Gareth Evans o
Ysgol y Creuddyn a Nia Williams, Ysgol y Preseli, dau athro sy'n cymryd rhan yn y
nifer o weithdai sy'n cael eu cynnal ledled y wlad, er mwyn adolygu a mireinio'r
canllawiau cwricwlwm yn barod i'w cyhoeddi fis Ionawr 2020 .

Wed, 13 Nov 2019 12:50:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy