-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Addysg Cymru | Education Wales

Addysg Cymru | Education Wales

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Gwefan: Addysg Cymru | Education Wales

RSS

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Beyond Covid: Learning In The Next Phase

Mike Bubbins talks to practitioners about their experiences during Covid. What lessons did they learn, what approaches will they take in the next phase? All part of a ‘national conversation’ on learning and teaching, set to continue as we realise the new curriculum.

Wed, 26 May 2021 10:05:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Addysgu wedi Covid: y camau nesaf

Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gydag ymarferwyr am eu profiadau yn ystod Covid. Pa wersi a ddysgwyd, a pha ddulliau y byddan nhw'n eu defnyddio wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf? Mae hwn yn rhan o’r ‘sgwrs genedlaethol’ ar ddysgu ac addysgu, fydd yn parhau wrth inni wireddu’r cwricwlwm newydd.

Wed, 26 May 2021 10:00:17 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

How Does Your Child’s Education Work During Lockdown?

If you’re a stressed parent or carer trying to educate children at home during the Covid 19 lockdown - help is at hand. Mike Bubbins talks to teachers – who also have children at home - about distance learning, the role of schools, and why parents needn’t feel pressured to ‘teach’.

Wed, 13 May 2020 08:45:20 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Sut mae addysgu adref yn ystod y pandemig?

Beth yw’r ffordd orau i gefnogi addysg fy mhlentyn nawr fod yr ysgolion ar gau oherwydd salwch Covid 19? Mae Ffion Dafis yn holi athrawon cynradd ac uwchradd, sydd hefyd yn rieni, am ddysgu o bell, rôl ysgolion, a pham nad oes angen i rieni deimlo dan bwysau i 'addysgu’.

Wed, 13 May 2020 08:40:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

What did you think - and what's next?

In April, the Welsh Government invited the public to feedback on the draft
Curriculum for Wales. What did teachers, governors, parents and young people
think about the reforms? In this podcast, presenter Mike Bubbins explores some of
the findings and discusses the next steps with Vanessa McCarthy, Head of Brynnau
Primary School and Brett Gillett a Year 6 teacher at Crynallt Primary School. They’re
involved in the many workshops being held around the country, working on revising
and refining the curriculum guidance ready for its publication in January 2020.

Wed, 13 Nov 2019 12:55:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Dweud eu dweud: adborth i’r cwricwlwm drafft i Gymru

Ym mis Ebrill gwahoddwyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru i roi adborth ar
Gwricwlwm drafft i Gymru. Beth oedd barn athrawon, llywodraethwyr, rhieni a phobl
ifanc am y diwygiadau? Yn y podlediad hwn mae’r cyflwynydd Yvonne Evans yn
dadansoddi rhai o'r canfyddiadau ac yn trafod y camau nesaf gyda Gareth Evans o
Ysgol y Creuddyn a Nia Williams, Ysgol y Preseli, dau athro sy'n cymryd rhan yn y
nifer o weithdai sy'n cael eu cynnal ledled y wlad, er mwyn adolygu a mireinio'r
canllawiau cwricwlwm yn barod i'w cyhoeddi fis Ionawr 2020 .

Wed, 13 Nov 2019 12:50:14 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

When The Heads Met The Minister

Education Minister, Kirsty Williams has been touring Wales speaking to the whole education profession about the big changes ahead. In this podcast, two headteachers - one primary, one secondary, and neither involved in curriculum development - put their questions to the Minister. A consultation on the new curriculum and assessment arrangements is underway and runs until July 19th 2019. If you want to have your say, go to hwb.gov.wales and click on Curriculum for Wales 2022.

Mon, 01 Jul 2019 10:12:28 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Pan wnaeth y penaethiaid gyfarfod â’r Gweinidog

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, wedi bod ar daith drwy Gymru yn sgwrsio gyda’r holl broffesiwn am y newidiadau mawr sydd ar y gweill. Yn y podlediad hwn mae dau bennaeth- un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd , sydd heb fod yn ymwneud â datblygu’r cwricwlwm, yn cael cyfle i holi’r Gweinidog.
Mae’r broses o geisio barn yn mynd ymlan tan fis Gorffennaf. Os ydych chi am roi adborth, ewch i hwb.llyw.cymru a chliciwch ar Cwricwlwm i Gymru 2022.

Mon, 01 Jul 2019 10:12:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Professional Learning – The New Approach for Practitioners in Wales

What skills do teachers need to prepare for the new curriculum? How will the new professional learning approach help? Mike Bubbins goes to St Julian’s Primary School in Newport to talk to practitioners about their professional learning journey.

Sun, 31 Mar 2019 21:15:10 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Addysg Cymru | Education Wales

Dysgu proffesiynol- y dull cenedlaethol newydd i ymarferwyr yng Nghymru

Oes angen i ymarferwyr ddysgu sgiliau arbennig ar gyfer addysgu’r cwricwlwm newydd? A fydd y dull newydd ar gyfer dysgu proffesiynol yn helpu? Aeth Yvonne Evans i Ysgol y Preseli yn Sir Benfro i siarad â thair athrawes am eu profiadau nhw.

Sun, 31 Mar 2019 21:10:05 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy