-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Esgusodwch fi?

Esgusodwch fi?

Trafodaethau bywiog am yr hyn mae’n ei olygu i fod yn aelod o gymuned LHDTC+ yng Nghymru, yng nghwmni Iestyn Wyn a Meilir Rhys Williams. Iestyn Wyn & Meilir Rhys Williams celebrate the LGBTQ+ community in Wales.

Gwefan: Esgusodwch fi?

RSS

Chwarae Esgusodwch fi?

Euros Lyn: Ai ffantasi yw 'Heartstopper'?

Cyfarwyddwr y gyfres hynod boblogaidd 'Heartstopper', Euros Lyn (fe) yw gwestai'r bennod hon. Caiff Iestyn a Meilir gyfle i'w holi am y lwyddiant y gyfres ac arwyddocâd y llwyddiant hwnnw, ei brofiadau ef tra'n ei arddegau a pha brosiectau eraill cyffrous sydd ganddo ar y gweill.

Mon, 15 Jan 2024 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Miriam Isaac: Ai ‘phase’ ydi o?

Y gantores a’r gyflwynwraig Miriam Isaac (hi) sy’n cadw cwmni i Iestyn a Meilir yn y bennod hon, ddyddiau ar ôl iddi rannu ei bod yn ddeurywiol ar lwyfan Cabarela. Cawn glywed am yr holl stereoteipio mae rhywun deurywiol yn dal i ddioddef, gan ofyn y cwestiwn, “ydyn ni fel cymuned LHDTC+ yr un mor euog o leihau profiad bywyd pobl deurywiol?”

Mon, 08 Jan 2024 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Mirain Iwerydd: Be ti'n wisgo heddiw?

Y cyflwynydd Mirain Iwerydd (hi) sy'n sgwrsio efo Iestyn a Meilir yn y bennod hon, gan drafod ei brwdfrydedd tuag at ffasiwn a dillad lliwgar. Cawn glywed hefyd am ei chyfraniad i'r raglen deledu 'Ymbarél', agweddau cefn gwlad tuag at y gymuned ac ymateb ei theulu i'w hunaniaeth hi.

Mon, 01 Jan 2024 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Daniel Huw Bowen: Gymeri di baned?

Sylfaenydd siop lyfrau Paned o Gê, Daniel Huw Bowen (fe) yw gwestai'r bennod hon. Yn ogystal â sgwrs am gynrychiolaeth o fewn y diwydiant llenyddol Cymraeg, caiff Iestyn, Meilir a Daniel drafodaeth am berthnasau polyamorous a'r diffyg cydnabyddiaeth cyfreithiol a gwelededd o berthnasau amrywiol.

Mon, 18 Dec 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Sara Huws: Faint wyt ti'n 'dead-liftio'?

Yr archifydd Sara Huws (hi) yw gwestai'r bennod hon. Yn ogystal â'i gwaith o ddydd i ddydd, mae gan Sara nifer o ddiddordebau sy'n amrywio o nofio dŵr gwyllt, crosio a chodi pwysau. Yn y sgwrs ddifyr hon, cawn glywed farn Sara am effaith cyfreithiau protestio newydd ar ddathliadau Balchder a sut mae'r gymuned wedi addasu er y cyfnod clô.

Mon, 11 Dec 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Serenity: Cwîn Ceredigion?

Mae gwestai brenhinol yn cadw cwmni i Iestyn a Meilir y bennod hon, sef y frenhines drag Serenity (hi/nhw) neu Chris Jones (fe) allan o drag. Cawn glywed am ysbrydoliaeth Serenity, ei balchder o'i hardal enedigol a pham ei bod wedi penderfynu aros yn ei milltir sgwar. Gyda phoblogrwydd drag ar ei uchaf erioed, pam fod cymaint o bobl yn ymddiddori yn y grefft?

Mon, 04 Dec 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Priya Hall: Oes gen ti jôc?

Ar drothwy ei sioe stand-up gyntaf yng Ngŵyl Fringe Caeredin, Priya Hall (hi) sy'n ymuno ag Iestyn a Meilir y bennod hon i rannu pam y dewisodd yrfa ym myd comedi a pha mor gynhwysol yw'r diwydiant stand-up. Hefyd, cawn glywed am brofiadau Priya a'i phartner wrth iddynt baratoi i ddechrau teulu, fel cwpwl cwiar, a'r rhwystrau y maent wedi eu hwynebu.

Mon, 27 Nov 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Mike Parker: Beth sydd mor arbennig am Gymru?

Tybed beth ddenodd Mike Parker (fo/fe) o Loegr i Fachynlleth? Yr awdur a'r cyn-wleidydd sy'n gwmni i Iestyn a Meilir y tro yma a chawn glywed pam fod Cymru mor agos at ei galon, pam y mentrodd i fyd gwleidyddiaeth a'r ysbrydoliaeth i'w lyfr hynod lwyddiannus, 'On the Red Hill'.

Mon, 20 Nov 2023 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Mhara Starling: Pam ddim gwrach?

Na, nid gwrach ond swynwraig yw gwestai'r podlediad y bennod hon. Mhara Starling (hi) sy’n bwrw’i swyn dros Iestyn a Meilir wrth drafod dylanwad llên gwerin Cymraeg ar ei bywoliaeth heddiw a sut wnaeth y dylanwad hwnnw ail-gynnau ei balchder yn ei Chymreictod.

Mon, 13 Nov 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Gruff Jones: Ga i ofyn cwestiwn?

Yn y bennod hon, aiff Gruff (nhw) â ni ar eu taith o ddod i adnabod eu hunain fel person anneuaidd ac o rannu’r daith honno gyda rheiny sydd agosaf atynt, o gyd-aelodau’r band Swnami i’w teulu a’u teulu estynedig. Cawn glywed am ysbrydoliaeth y gân 'Be Bynnag Fydd' ac arwyddocâd y geiriau "rhwng dwy lan ond heb ddeall pam, yn perthyn i ddim" yn ogystal â gofyn y cwestiwn "sut mae modd holi am hunaniaethau traws ac anneuaidd heb sarhau neu ymyryd"?

Mon, 06 Nov 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy