Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Theresa May, Brexit a Mark Drakeford

Lawrlwythwch

Mae Theresa May yma o hyd, ond beth nesaf i'r Prif Weinidog a Brexit? Ar ôl iddi ohirio pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin ar ei chytundeb gyda'r Undeb Ewropeaidd, aeth ymlaen wedyn i ennill pleidlais o ffydd yn ei harweinyddiaeth gan yr Aelodau Seneddol Ceidwadol, sydd bellach yn gwybod nad hi fydd prif gynrychiolydd eu plaid yn yr etholiad cyffredinol nesaf. A fydd hi'n sicrhau newidiadau i'r cytundeb, gan sicrhau digon o gefnogaeth yn Nhŷ'r Cyffredin yn y Flwyddyn Newydd, ynteu ai gohirio'r anochel wnaeth hi? Yng nghanol hyn i gyd, cafodd Mark Drakeford ei ethol yn Brif Weinidog Cymru, ac yn ôl ystadegau newydd mae'r wlad unwaith yn rhagor yn perfformio'n waeth yn economaidd nag unrhyw wlad neu ranbarth arall ym Mhrydain. Ai adfywio'r economi fydd y sialens fwyaf iddo? Bethan Sayed, Heddyr Gregory a Dr. Edward Jones sy'n ymuno â Vaughan Roderick.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 14 Dec 2018 12:58:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Brexit a Mark Drakeford

Ychydig ddyddiau cyn y bleidlais fawr yn San Steffan, mae Theresa May yn parhau i fynnu taw'r cytundeb presennol gyda'r Undeb Ewropeaidd yw'r unig ateb i'r holl gwestiynau am Brexit, ond a fydd hi'n sicrhau digon o gefnogaeth yn Nhy'r Cyffredin? Os na, beth wedyn? Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod Mark Drakeford yn cael ei ddewis i arwain Llafur Cymru, a dod yn Brif Weinidog Cymru yn y broses, fwy na thebyg. Gyda grymoedd newydd dros dreth incwm ar fin cael eu trosglwyddo i Gymru, a thrafodaethau ar ffordd osgoi'r M4 ar y gweill, mae ganddo ddigon ar ei blât. Suzy Davies, Jonathan Edwards a Jon Owen Jones sy'n ymuno â Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 07 Dec 2018 13:17:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brexit a Gwisg Ysgol

Wythnos a hanner cyn y bleidlais fawr, faint o ddyfodol sydd i gytundeb Brexit Theresa May? Mae'r Prif Weinidog wedi bod ar dipyn o grwydr, gan gynnwys ymweliad â'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd, ond faint o wahaniaeth mae'r holl deithio'n ei wneud i'w gobeithion o gael sêl bendith Tŷ'r Cyffredin ar yr unfed ar ddeg o Ragfyr? Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod gwisg ysgol, ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau newydd. Guto Ifan, Siân James a Casia Wiliam sy'n ymuno â Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 30 Nov 2018 13:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brexit a Thlodi

Ddeuddydd cyn i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd gwrdd ym Mrwswl, gyda'r nod o roi sêl bendith ar y cytundeb drafft diweddar, mae Arwyn Jones a'i westeion yn trafod y diweddaraf ynglŷn â Brexit. Trafodaeth hefyd ar dlodi, gyda rhybudd y gallai nifer y bobl sy'n mewn tlodi yng Nghymru gynyddu dros y blynyddoedd nesaf. Er bod diffyg gwaith yn llai o broblem yng Nghymru erbyn hyn, o gymharu â'r blynyddoedd diwethaf, dyw swyddi ddim bob amser yn talu'n dda, ac mae'r cysylltiad rhwng tlodi a phroblemau iechyd plant yn gwbl amlwg. Sian Powell, Sion Llewelyn ac Ian Gill sy'n ymuno ag Arwyn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 23 Nov 2018 13:48:00 +0000

Tudalen Y Podlediad