-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Pigion: Highlights for Welsh Learners

DANIEL GLYN A SIAN HARRIES Galaru​​​​​​​ - To grieve Yn gyhoeddus​​​​​​ - Public Cwympo mewn cariad​​​​​ - To fall in love Diog​​​​​​​ - Lazy Cefndir - ​​​​​​​Background Doniol​​​​​​​ - Funny Ymddiheuro - ​​​​​​To apologise Ymchwil​​​​​​ - Research Ymdrech - ​​​​​​Effort

ALED HUGHES A SERAN DOLMA Amgylchedd​​​​​ - Environment Datblygu cynaladwy​​​​ - Sustainable development Cadwraeth​​​​​ - Conservation Creadigol - ​​​​​Creative Arbrofi​​​​​​ - To experiment Goroesi​​​​​​ - To survive Hinsawdd​​​​​ - Climate Dirywio​​​​​​ - To deteriorate Hunan-gynhaliol​​​​ - Self-sufficient Wedi ei chyhoeddi​​​​ - Published Gweledol​​​​​ - Visual

DYLAN JONES A CHLOE CONDY Uwch Gynghrair​​​​​​ - Premier League Dyrchafiad - ​​​​​​Promotion Safon​​​​​​​ - Quality Hyfforddwr​​​ - ​​​Coach Rhywsut​​​​​​ - Somehow Ymddygiad​​​​​​ - Behaviour Agwedd​​​​​​ - Attitude Gweld eisiau​​​​​​ - Seeing the need for GERALLT PENNANT A GARETH VAUGHAN WILLIAMS Clawr​​​​​​​​ - Cover Cyfrifon - ​​​​​​​​Accounts Darganfod​​​​​​​ - To discover Trysorydd​​​​​​​ - Treasurer Swyddogol​​​​​​​ - Official Cofnodi​​​​​​​​ - To record Yn weddol gyson​​​​​​ - Fairly regularly

ALEX HUMPHREYS AC ARON JONES Gyrfa - ​​​​​​​​Career Safle - P​​​​​otition

GERAINT LLOYD AC ALAW OWEN Elusen​​​​​​​ - Charity Sefydlu - ​​​​​​​To establish Cryfhau - ​​​​​​​To strengthen Bodolaeth - ​​​​​​Existence Gwirfoddoli​​​​​​ - To volunteer Angerddol - ​​​​​​Passionate Da byw​​​​​​​ - Livestock Deunyddiau hyrwyddo​​​​​ - Promotion materials Amcanion - ​​​​​​Aims Dioddef​​​​​​​ - To suffer

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

RSS

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr Ebrill yr 16eg 2024

Pigion y Dysgwyr – Francesca

Dych chi’n un o’r rhai sy’n symud eich dwylo wrth siarad? Mae ymchwil yn dangos mai Eidalwyr sy’n defnyddio y mwya o’r ‘stumiau hyn wrth siarad a rhannu straeon! Mae teulu Francesca Sciarrillo yn dod o’r Eidal a gofynnodd Alun Thomas iddi oedd hi’n cytuno gyda’r ymchwil...

(Y)stumiau Gestures

Ymchwil Research

Ystrydebol Cliched

Ymwybodol Aware

Sylwi To notice

Hunaniaeth Identity

Am wn i I suppose

Mynegi To express

Lleisiau Voices

Barn An opinion

Pigion y Dysgwyr – Llyfrau Hanes

Bron y gallen ni glywed dwylo Francesca’n symud yn ystod y sgwrs yna on’d ife? Ond dwi’n siŵr mai llonydd iawn basai ei dwylo hi wrth drafod pethau diflas, a llyfrau hanes diflas oedd testun sgwrs Aled Hughes gyda’r hanesydd Dr Mari William fore Iau, ond beth sy’n ddiflas i’r hanesydd tybed?

Llonydd Still

Diflas Boring

Milwrol Military

Agweddau Aspects

Yn ddiweddar Recently

Pori To browse

Taro To strike

Cymhleth Complicated

Rhaid i mi gyfadde(f) I must admit

Ysgolheictod Scholarship

Astrus Obscure

Pigion y Dysgwyr – Beti a Huw

Dr Mari William oedd honna’n sôn wrth Aled Hughes am ba lyfrau hanes sy’n ddiflas iddi hi. Nos Lun ar S4C, roedd cyfres newydd i’w weld sef Cysgu o Gwmpas. Beti George a Huw Stephens sydd yn cysgu o gwmpas Cymru mewn gwestai moethus. Yn y rhaglen gynta, roedd y ddau’n ymweld â Pale Hall yn Llandderfel ger y Bala, ac roedd Beti yn cael aros yn yr un ystafell ac y buodd y Frenhines Victoria yn aros ynddi flynyddoedd maith yn ôl! Shan Cothi fuodd yn holi’r ddau. Moethus Luxurious

Cyflwynydd Presenter

Darganfod To discover

Anhygoel Incredible

Pigion y Dysgwyr – Gwyl Ban Geltaidd

Wel dyna fywyd braf gan Beti a Huw, on’d ife, yn cael aros mewn gwestai moethus ac yn cael bwyta bwyd anhygoel! Sara Davies enillodd cystadleuaeth Cân i Gymru eleni ac mae enillydd y gystadleuaeth honno wastad yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban-Geltaidd, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn Iwerddon. Yn nhref Carlow, yn ne-ddwyrain Iwerddon oedd yr Ŵyl eleni ac enillodd Sara gystadleuaeth y Gân Ryngwladol Orau yn yr Ŵyl gyda'r gân ‘Ti’. Gofynnodd Aled Hughes iddi hi fore Llun sut oedd hi’n teimlo ar ôl iddi hi ennill y gystadleuaeth... Rhyngwladol International

Suddo To sink

Alla i ddychmygu I can imagine

Profiadau Experiences

Canlyniad Result

Pigion y Dysgwyr – Jonathan Rio

A llongyfarchiadau mawr i Sara am y fuddugoliaeth on’d ife! Gwestai Beti George oedd Jonathan Roberts sy’n dod o’r Bala yn wreiddiol ac sydd erbyn hyn yn gweithio fel cyfieithydd yn Rio de Janeiro ers bron i 30 mlynedd. Buodd yn byw yn Lerpwl a Llundain cyn teithio i Brasil a syrthio mewn cariad gyda’r ddinas. Dyma fe’n sôn wrth Beti am yr adeg daeth ei dad i aros ato fe yn Rio...

Buddugoliaeth Win

Cyfieithydd Translator

Peryglus Dangerous

Ffon Stick

Pigion y Dysgwyr – RNLI

Mae’n swnio fel bod tad Jonathan yn ddyn lwcus iawn ond yw e? Mae’r RNLI yn dathlu dau ganmlwyddiant eleni ac Emma Dungey (ynganu fel Bungee jump) o orsaf Bad Achub Y Bari, fuodd yn sôn wrth Shan Cothi fore Gwener am sut daeth hi ymuno â’r RNLI..

Dau ganmlwyddiant Bicentenary

Bad achub Lifeboat

Ymuno â To join

Rhiant Parent

Mewn cysylltiad â In contract with

Hyfforddiant Training

Tue, 16 Apr 2024 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr Ebrill yr 9fed 2024

Pigion y Dysgwyr - Rosalie Caryl 020224

Rosalie Lamburn o Moggerhanger ger Bedford oedd gwestai Caryl nos Fawrth ac roedd Caryl eisiau gwybod mwy am gefndir Rosalie. Cafodd hi ei geni yn Hong Kong ar ddechrau’r rhyfel, cyn symud i fyw i Awstralia a symud wedyn o fanno i Ddeiniolen ger Llanberis. Dyma Rosalie yn dechrau drwy sôn am ei hatgofion o Awstralia. Rhyfel War

Atgofion Memories

Mynyddog Mountainous

Anferth Huge

Bobol annwyl Goodness me

Llong Ship

Grawnwin Grapes

Pigion y Dysgwyr – Magnets Oergell Aled Hughes 030424

Rosalie Lamburn oedd honna’n sôn am ei phrofiad yn symud i Gymru o Awstralia pan oedd hi’n chwech oed. Dych chi’n un o ‘r rhai sy’n hoff o brynu magnet i roi ar y ffrij, neu’r oergell, pan dych chi ar wyliau? Wel mae’n ffordd dda o gofio am y gwyliau ymhen blynyddoedd wedyn on’d yw e? Mae Lowri Mair Williams newydd fod yn teithio am 5 mis yn Asia ac fel cawn ni glywed, mae casglu magnetau yn rhan bwysig o’i gwyliau iddi hi...

Traddodiad Tradition

Celf Art

Llawn bwrlwm Buzzing

Cynnyrch lleol Local produce

Pwytho â llaw Handstitched

Pren Wood

Cysylltiad Connection

Atyniad Attraction

Pigion y Dysgwyr – Clare Mackintosh Dros Ginio 02.04.24

Faint o le sydd ar ffrij Lowri erbyn hyn tybed i gadw’r holl fagnetau na? Mae’r awdures Clare Mackintosh, sy’n byw yn y Bala, wedi cyhoeddi ei llyfr diweddara. Fel arfer basen ni’n cysylltu ei llyfrau hi â ffuglen a throsedd, ac mae ei llyfrau wedi gwerthu dros 2 filiwn ar draws y byd. Mae ei llyfr diweddara yn wahanol iawn i’r lleill ac yn sôn am ei phrofiad personol hi o alar…

Ffuglen a throsedd Fiction and crime

Diweddara Most recent

Galar Grief

Dynes Menyw

Cennin Pedr Daffodils

Amser maith yn ôl A long time ago

Yn union Exactly

Pigion y Dysgwyr – Cerys Hafana Beti a’i Phobol 070404

A dw i’n siŵr bydd llyfr diweddara Claire yn gysur ac yn gymorth i rai eraill sy’n galaru ar ôl colli rhywun agos. Tair perfformwraig sydd i’w clywed yn y tri chlip nesa ‘ma gan ddechrau gyda’r delynores ifanc, Cerys Hafana, oedd yn westai ar Beti a’i Phobol ddydd Sul, Dim ond 22 oed ydy hi ac mae hi’n berfformwraig boblogaidd iawn oherwydd ei harddull arbennig yn canu’r delyn. Cafodd hi ei geni yn Chorlton, Manceinion ac yma mae hi’n sôn am hanes ei theulu….

Cysur Comfort

Telynores Harpist

Arddull Style

Chwarelwyr Quarrymen

Dychwelyd To return

Cwympo To fall

Pigion y Dysgwyr – Golden Oldies Bore Cothi 020404

Ac mae Cerys yn perfformio mewn sawl lleoliad yng Nghymru rhwng nawr a’r haf – cerwch i’w gweld os cewch chi gyfle, mae’n delynores arbennig iawn. Buodd Shelley Morris o Faenclochog yn Sir Benfro yn sôn am brosiect arbennig sef y Golden Oldies ar Bore Cothi. Cynllun ydy hwn drwy Gymru sy’n cynnig siawns i rai ddod at ei gilydd i fwynhau a chael cyfle i ganu pob math o ganeuon, nid fel côr, ond yn fwy hamddenol. Ond mae Shelley yn berfformwaig ei hunan hefyd, a dyma hi’n sôn wrth Shan Cothi am ei phrofiad hi o berfformio ar lwyfannau enwog iawn...

Hamddenol Leisurely Profiad Experience Llwyfannau Stages Nefoedd annwyl Good Heavens

Pigion y Dysgwyr – Connie Orff Caryl 030204

Wel pob lwc i’r Golden Oldies on’d ife? Mae’n swnio’n brosiect diddorol a hwyliog iawn. Ac yn ola, y frenhines drag, Connie Orff, gafodd sgwrs gyda Caryl i sôn am beth sy’n gwneud perfformiad drag llwyddiannus … Dylanwadau Influences

Uniaethu fel To identify as

Ffraeth Witty

Israddol Inferior

Caniatáu To permit

Tue, 09 Apr 2024 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr Ebrill yr 2il 2024

Pigion y Dysgwyr – Tomos Owen Mae dyn o Gaernarfon wedi dechrau menter newydd yn gwneud "smoothies". Beth sy’n arbennig ydy bod beic yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu’r "smoothies". Cafodd Aled Hughes air gyda Tomos Owen ddydd Mawrth diwetha am ei fenter. Cynhyrchu To produce

Ar y cyd Together

Hybu To promote

Maeth Nutrition

Troellwr Spinner

Atgofion Memories

Agwedd Aspect

Lles Welfare

Manteisio ar To take advantage of

Addas Suitable

Pigion y Dysgwyr – Andy John Wel dyna ffordd ddiddorol o gael plant i yfed "smoothies" on’d ife? Sawl Archesgob sydd gyda tatŵ tybed? Wel, mae gan Archesgob Cymru, Y Parchedicaf Andy John, datŵ mawr iawn a fe oedd gwestai Beti George ar Beti a’i Phobol yr wythnos hon… Archesgob Archbishop

Y Parchedicaf The Most Reverand

Atgof memory

Pam lai? Why not?

Olrhain To trace

Pigion y Dysgwyr – Pasg Hanes tatŵ’r Archesgob yn fanna ar Beti a’i Phobol. Ond sôn am ddathliadau’r Pasg oedd y Parchedig Beti Wyn James pan fuodd hi’n sôn am draddodiadau’r Pasg ar draws y byd wrth Shan Cothi. Dyma’r gweinidog o Gaerfyrddin yn sôn am sut mae Cristnogion Ethiopia’n dathlu… Traddodiadau Traditions

Gweinidog Minister

Amrywio To vary

Y Grawys Lent

Ymprydio To fast

Dipyn o her Quite a challenge

Gwylnos A vigil

Y wawr Dawn

Mae’n ymddangos i mi It appears to me

Pigion y Dysgwyr – Twin Town Y Parchedig Beti Wyn James oedd honna’n sôn am ddathliadau Pasg Ethiopia. Nos Lun wythnos diwetha ar ei raglen cafodd Rhys Mwyn gwmni yr actor Llŷr Ifans. Fe, a’i frawd Rhys, oedd prif gymeriadau’r ffilm gomedi enwog Twin Town recordiwyd yn Abertawe a’r cyffiniau. Dyma Rhys yn holi Llŷr am ei atgofion o cael ei gastio i actio yn y ffilm…… Prif gymeriadau Main characters

Cyffiniau Vicinity

Ymchwil manwl iawn Very detailed research

Ymwybodol Aware

Awyddus iawn Very keen

Cyfweliad Interview

Fatha Fel

Plentyndod Childhood

Profiad Experience

Pigion y Dysgwyr – Piano

Ac os dych chi wedi gweld y ffilm, dw i’n siŵr basech chi’n cytuno bod perthynas y ddau frawd wedi dod drosodd yn wych ynddi hi. Mae sawl diwrnod arbennig yn ystod y flwyddyn i ddathlu’r hyn neu’r llall on’d oes yna? Ond oeddech chi’n gwybod bod Diwrnod Rhyngwladol y Piano i’w gael? Catrin Haf Jones fuodd yn holi’r pianydd Gwenno Morgan ar Dros Ginio a gofyn iddi hi beth mae’r diwrnod arbennig hwn yn ei olygu iddi hi…

Offeryn Instrument

Cyflawni To achieve

Anwybyddu To ignore

Cymryd yn ganiataol Taking for granted

Cerddorfa Orchestra

Cyfeilyddion Accompanists

Hyblyg Flexible

Y deunawfed ganrif 18th century

Esblygu To evolve

Pigion y Dysgwyr – Isabella Ac mae perfformio yn ganolog i’r sgwrs nesa ‘ma wrth i ni wrando ar Aled Hughes yn sgwrsio gyda Isabella Colby Browne, actores sydd wedi dysgu Cymraeg, ac sydd erbyn hyn yn actio yn Gymraeg ar lwyfan gyda chwmni Arad Goch.… Mae Isabella yn dal i gael gwersi Cymraeg ar-lein ac mae hi am fynd ar gwrs i Nant Gwrtheyrn cyn bo hir.

Yr Wyddgrug Mold

Llwyfan Stage

O ddifri(f) Seriously

Tanio dy frwdfrydedd Sparked your enthusiam

Argraff enfawr A huge impression

Diwylliant Culture

Ailgysylltu To reconnect

Parch Respect

Tue, 02 Apr 2024 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr y 26ain o Fawrth 2024

Pigion y Dysgwyr – Shelley Musker Turner Ddydd Mercher diwetha cafodd Shan Cothi gyfle i sgwrsio gyda Shelley Musker Turner sy’n aelod o’r grwp gwerin Calan, ond yn y clip nesa ‘ma sgwrsio maen nhw am waith Shelley gyda cheffylau yn y byd ffilmiau. Gweithio fel cyfrwywr mae hi a dyma hi’n sôn mwy am y gwaith Cyfrwywr Saddler

Cymwysterau Qualifications

Ffodus Lwcus

Creadigol Creative

Ail-greu To recreate

Lledr Leather

Cyfrwy Saddle

Ar waith In the pipeline

Amrywiaeth Variety

Pigion y Dysgwyr – Mike Olson Waw, mae Shelley wedi gweithio ar rai o’r ffilmiau mwya enwog, on’d yw hi? Daw Mike Olson o Winnipeg yng Nghanada yn wreiddiol ond mae e wedi dysgu Cymraeg ac yn ei defnyddio yn ei waith bob dydd. Fe yw Dysgwr y Flwyddyn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cafodd Aled Hughes sgwrs gyda Mike ddydd Mercher ar ei raglen, a dyma’r cwestiwn cynta ofynnodd Aled iddo fe... Iechyd Cyhoeddus Public Health

Cydweithiwr Co-worker

Sylwi To notice

Heb os nac oni bai Without doubt

Brwdfrydedd Enthusiasm

Y cyfnod clo The lockdown

Degawd Decade

Ymdrech Effort

Pigion y Dysgwyr – Cofio Y Gwanwyn Mike Olson oedd hwnna’n sôn am ei daith i ddod yn siaradwr Cymraeg rhugl. Y Gwanwyn oedd thema rhaglen archif Radio Cymru “Cofio” yr wythnos hon. A phob Gwanwyn wrth gwrs mae’r clociau yn cael eu troi ymlaen awr. Dyma’r hanesydd Bob Morus i esbonio pam dyn ni’n gwneud hyn, a syniad pwy oedd e yn y lle cynta Ymgyrch Campaign

Ymwybodol Aware

Goleuni Light

Glynu To stick

Galluogi To enable

Heulwen liw nos Evening sun

Ennyn cefnogaeth To elicit support

Mesur A Bill

Deddf Statute

Cynhyrchu arfau Arms manufacturing

Ar fyrder In haste

Pigion y Dysgwyr – Liz Saville Roberts Cofiwch droi’r clociau yna ymlaen cyn mynd i’r gwely nos Sadwrn nesa, ac roedd hi’n ddiddorol cael gwybod ychydig o hanes yr arfer yma on’d oedd hi? Liz Saville Roberts yw Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan ac mae hi newydd ymddangos ar restr flynyddol cylchgrawn ‘The House’ sef ‘Merched San Steffan 2024 – y 100’.. Beth mae Liz yn ei feddwl o fod ar y rhestr hon? San Steffan Westminster

Braint Privilege

Cydnabod Acknowledge

Dylanwadu To influence

Yn eu plith nhw Amongst them

Pleidiau gwleidyddol Political parties

Awch Eagerness

Ysgogiad Motivation

Rhagflaenydd Predecessor

Pigion y Dysgwyr – Geraint Jones A llongyfarchiadau i Liz Saville Roberts ar ennill ei lle ar y rhestr bwysig hon on’d ife? Gwestai Beti George ar Beti a’i Phobol yr wythnos hon oedd Geraint Jones. Mae e’n dod o Sir Benfro a dyma fe’n sôn am ei dad, oedd yn blismon pentre yng ngogledd y Sir. A cofiwch bod cyfle i glywed y rhaglen hon i gyd drwy fynd i BBC Sounds. Cyfrifol am Responsible for

Lles Welfare

Trwyddedau Licenses

Yn feunyddiol Daily

Carcharor Prisoner

Gwendidau Weaknesses

Lleithio Becoming damp

Pallu Methu

Bygwth gwae Threatening

Llyw Steering wheel

Pigion y Dysgwyr – Caryl Wel dyna stori ddoniol, a dw i’n siŵr bod llawer o straeon eraill gan Geraint am ei dad y plismon pentre. Ar ei rhaglen nos Fercher ddiwetha cafodd Caryl sgwrs gyda Huw Rowlands sy wrth ei fodd gyda choginio, ac sydd yn hyfforddi teuluoedd i goginio. Dyma fe i ddweud mwy am sut cychwynnodd y fenter hyfforddi a hefyd am sut dechreuodd e ei hunan goginio Ysbrydoliaeth Inspiration

Denu dy sylw di Drew your attention

Pice ar y maen Welsh cakes

Cas-gwent Chepstow

Cynhwysion Ingredients

Llwyfannau cymdeithasol Social media

Ryseitiau pobi Baking recipes

Cacen glou A quick cake

Tue, 26 Mar 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr, y 19eg o Fawrth 2024

DROS GINIO 11.03.24

Buodd Rhodri Llywelyn yn holi Mahum Umer o Gaerdydd. Mae’r cyfnod Ramadan i Foslemiaid ar draws y byd wedi cychwyn. Beth mae’r ŵyl yn ei olygu i Foslem ifanc Cymraeg?

Ympryd A fast

Cymuned Community

Nodi To mark

Crefyddol Religous

Datgelu To reveal

Hunanddisgyblaeth Self discipline

Llai ffodus Less fortunate

Ansicrwydd Uncertainty

Heriol Challenging

Adlewyrchu To reflect

ALED HUGHES 12.03.24

Blas ar sut mae cyfnod Ramadan yn effeithio ar Foslemiaid ifanc Cymru yn fanna ar Dros Ginio. Pwy fasai’n meddwl ei bod yn bosib cynhyrchu gwin cyn belled i’r gogledd â Dyffryn Clwyd? Wel dyna sy’n digwydd yng Ngwinllan y Dyffryn a buodd perchennog y winllan, Gwen Davies, yn sgwrsio gydag Aled Hughes fore Mawrth am yr her o dyfu grawnwin yn yr ardal honno.

Cynhyrchu To produce

Gwinllan Vinyard

Her A challenge

Grawnwin Grapes

Llethr Slope

Gwerthfawrogi To appreciate

Addas Appropriate

Sefydlu To establish

Micro hinsawdd Microclimate

Yn y man Mewn munud

Gwinwydd Vines

Arallgyfeirio To diversify

GEORGIA RUTH 12 03 24

Ac erbyn hyn mae sawl gwinllan yng Nghymru on’d oes e? Pwy â ŵyr, falle mai Cymru bydd y Bordeaux newydd!

Bardd mis Mawrth Radio Cymru yw Sam Robinson. Mae e'n byw ym Machynlleth, nawr ond yn dod o Rydychen yn wreiddiol ac mae e’n rhugl yn y Gymraeg erbyn hyn. Dyma fe’n sôn wrth Georgia Ruth am daith arbennig buodd e arni i Wlad y Basg...

Rhydychen Oxford

Gwlad y Basg The Basque Country

Offeryn Instrument

Gwneuthurion Manufacturers

Preniach Small pieces of wood

Pastynau Clubs

Gwledda To feast

Wedi swyno Charmed

Ymatebol Responsive

Llanast Mess

Rhyfeddol Wonderful

BORE COTHI 15.03.24

Un arall sydd wedi dysgu Cymraeg yn rhyfeddol, fel Sam Robinson yw Debora Morgante o Rufain. Mari Grug oedd yn cadw sedd Shan Cothi yn gynnes dydd Gwener, noson cyn gêm rygbi Cymru a’r Yr Eidal, a chafodd hi sgwrs gyda Debora gan ofyn iddi hi sut gwnaeth hi ddysgu Cymraeg yn y lle cynta...

Rhufain Rome

Cwrs Preswyl Residential course

Ymarfer To practice

DROS FRECWAST 14.03.23

Debora Morgante o Rufain oedd honna, fuodd ar restr fer Dysgwr y Flwyddyn yn 2015. Yn anffodus colli wnaeth Cymru yn y gêm yn erbyn yr Eidal a hon oedd gêm ola George North i chwarae dros Gymru gan iddo ddweud basai’n ymddeol yn dilyn y gêm honno. Cennydd Davies fuodd yn sgwrsio gyda George am ei benderfyniad.

Rhestr fer Short list

Penderfyniad enfawr Huge decision

Cyflawni To achieve

Y cyhoedd The public

Uchafbwynt Highlight

BETI A’I PHOBOL 17.03.24

George North oedd hwnna enillodd cant dau ddeg o gapiau i Gymru gan ennill ei gap cynta yn 2010. Trueni mawr ei fod yn ymddeol ond mae e wedi rhoi gwasanaeth arbennig i Gymru dros y blynyddoedd. Hazel Thomas o Lanwenog yng Ngheredigion fuodd yn sôn wrth Beti George am ei hamser yn gweithio fel chef yn y Dorchester yn Llundain …y ferch gynta i wneud hynny!

Trueni Bechod

Sylw a stwr Fuss and attention

Cefn gwlad The countryside

Enwoca The most famous

Bodoli To exist

Tue, 19 Mar 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr, y 12fed o Fawrth 2024

BORE COTHI 04.03.24

Gredwch chi fod 50 mlynedd ers i Abba ennill yr Eurovision gyda’u cân Waterloo? Mari Grug oedd yn cadw sedd Shan Cothi yn gynnes a buodd hi’n holi’r arbenigwr pop, Phil Davies, am lwyddiant Abba.

Llwyddiant Success

Sbort a sbri Fun

Ysgariad Divorce

Dwfn Deep

Cyfnod Period

DROS GINIO 04.03.24

Ie, mae caneuon Abba dal yn boblogaidd on’dyn nhw? Mae’n pedwardeg o flynyddoedd ers Streic y Glowyr a buodd Rhodri Llywelyn yn holi Amanda Powell, sydd ar fin cyhoeddi llyfr ar y streic. Roedd Amanda yn ei chanol hi fel gohebydd dan hyfforddiant yn ystod y streic yn 84 ac 85.

Glowyr Miners

Ar fin cyhoeddi About to publish

Gohebydd dan hyfforddiant Trainee journalist

Ymhlith Amongst

Cymunedau Communities

Agweddau Attitudes

Cyfryngau cymdeithasol Social media

RHYS MWYN 04.03.24

Amanda Powell yn fanna yn cofio Streic y Glowyr. Mae’r band Cowbois Rhos Botwnnog wedi rhyddhau eu chweched albwm sef ‘Mynd â’r tŷ am dro’ ac ar raglen Rhys Mwyn buodd Iwan ac Aled o’r band yn egluro pa mor hapus oedden nhw gyda un o'r traciau sef ‘Adenydd’, ac yn sôn am sut cafodd y geiriau eu hysgrifennu. Hon ydy cân orau Cowbois erioed tybed?

Adenydd Wings

Rhyddhau To release

Annisgwyl Unexpected

Trefniant Arrangement

Saernïo To refine

Syth bin Straight away

Canu gwlad Country & Western

Isdeitlau Subtitles

Mynegi To convey

Chwysu Sweating

BORE COTHI 07.03.24

Wel mae Rhys Mwyn wir yn dwlu ar gân newydd Cowbois on’d yw e? Y tenor o Hen Golwyn, Ryan Vaughan Davies gafodd sgwrs efo Shan Cothi fore Iau. Mae Ryan yn canu ar hyn o bryd gyda’r Tŷ Opera yn Llundain ac yn brysur iawn fel cawn ni glywed yn y clip nesa ‘ma...

Dwlu ar Hoff iawn o

Llwyfan Stage

Perthynas Relationship

FFION EMYR 08.03.24

Ychydig o hanes y tenor o Hen Golwyn, Ryan Vaughan Davies yn fanna ar Bore Cothi. Mae Maria Owen-Roberts o Gerrigydrudion yn Sir Conwy yn cynnig gwasanaeth Trefnu a Thacluso Proffesiynol. Mae’n rhedeg busnes o’r enw ‘Twt’ ers tair mlynedd - Twt sef trefn wedi’r tacluso. Roedd Maria’n sôn am sut i gael trefn ar y tŷ, ar raglen Ffion Emyr nos Wener.

Crediniol To firmly believe

Yn gyson Consistently

Eitha rheolaidd Fairly regularly

Tasg anferthol A huge task

Call iawn Very wise

Fesul dipyn Little by little

Llnau Glanhau

Meddylfryd Mindset

Argymell To recommend

Egni corfforol Physical energy

Tarfu ar To disturb

BETI A’I PHOBOL 10.03.24

On’d yw glanhau’r Gwanwyn yn swnio’n waith caled? Pob lwc i bob un ohonoch chi sydd am fynd ati! Dafydd Wigley - yr Arglwydd Wigley - oedd gwestai Beti George ddydd Sul. Mae hi’n 50 mlynedd ers iddo fe gael ei ethol i San Steffan. Buodd e’n cynrychioli Arfon yno am 27 mlynedd. Roedd perthynas enwog gyda fe o Ogledd America, ond dw i ddim yn siŵr pa mor falch yw Dafydd o’r cysylltiad hwn... Cael ei ethol Was elected Cynrychioli To represent Dau ganmlwyddiant Bicentenary Bodolaeth Existence Gyrfa wleidyddol Political career Tyrru mewn To flock in Uniongyrchol Directly Deddf Legislation Deddfwrfa Legislature

Tue, 12 Mar 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr, y 5ed o Fawrth 2024

TRYSTAN & EMMA DYDD GWENER 2302

Tesni Evans gafodd air gyda Trystan & Emma fore Gwener. Cafodd hi sialens i gael tatŵ gydag enw band Y Cledrau ar ei choes! Wnaeth hi dderbyn y sialens tybed?

Prif leisydd Main vocalist

Ffyddlon Faithful

Ymwybodol Aware

COFIO DYDD SUL 2502

A miwsig Y Cledrau oedd i’w glywed yn y cefndir yn fanna. Gobeithio, on’d ife, bod y band yn gwerthfawrogi tatŵ Tesni. Mae hi'n flwyddyn naid sef y flwyddyn pan mae dau ddeg naw, neu naw ar hugain, o ddyddiau ym mis Chwefror. Mae'n debyg bod y siawns o gael eich geni ar y dyddiad hwnnw yn un ymhob 1,461. Un o'r mil a hanner rheini yw Elin Maher (pron. Mahyr). Felly faint yn union yw oed Elin nawr?

Gwerthfawrogi To appreciate

Y gwirionedd The truth

Ar bwys Wrth ymyl

Gwneud yn fawr Making the most

Cyfoedion Peers

Ai peidio Or not

Sbo I suppose

Trin To treat

Tynnu sylw To draw attention

RHYS MWYN DYDD LLUN 2602

Elin Maher oedd honna, sydd ychydig bach yn hŷn na thair ar ddeg oed mewn gwirionedd! Ar raglen Rhys Mwyn clywon ni bod y Beatle enwog, George Harrison, wedi treulio amser yng ngwesty Portmeirion pan gafodd sengl y Beatles 'Get Back' ei rhyddhau ar Ebrill 11 1969. Rheolwr Safle Portmeirion, Meurig Rees Jones, sy’n sôn yn y clip nesa ‘ma am sut daeth e ar draws bwydlen oedd wedi ei harwyddo gan George Harrison ar y diwrnod hwnnw. Rhyddhau To release

Arwyddo To sign

Yr arbenigwr The expert

Y cysylltiadau The connections

Anhygoel Incredible

Amrywiaeth Variety

Ymchwil Research

Atgofion Memories

DROS GINIO DYDD MAWRTH 2702

Hanes diddorol George Harrison ym Mhortmeirion yn fanna ar raglen Rhys Mwyn. Sut dysgoch chi Gymraeg - ar-lein, wyneb yn wyneb neu’r ddwy ffordd? Pa ffordd ydy’r mwya effeithiol tybed? Cafodd llythyr ei gyhoeddi yn Golwg yn dweud ei bod yn bwysig cael gwersi Cymraeg wyneb yn wyneb yn dilyn twf dysgu ar-lein yn ystod y cyfnod clo. Jennifer Jones fuodd yn trafod hyn ar Dros Ginio a chafodd hi sgwrs gydag Alison Roberts o’r Alban, ond sydd nawr yn byw yng Nghymru, yn sôn am sut aeth hi ati i ddysgu’r iaith

Effeithiol Effective

Wyneb yn wyneb Face to face

Cymuned Community

Anghonfensiynol Unconventional

CARYL PARRY JONES DYDD MAWRTH 2702

Alison enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, ac mae hi wedi dysgu Cymraeg yn anhygoel on’d yw hi, o feddwl nad ydy hi erioed wedi bod mewn dosbarth Cymraeg! Beth sy’n gwneud bwyty da? Llio Angharad, sy’n sgwennu am deithio a bwyd ar y gwefannau cymdeithasol, fuodd yn trafod hyn efo Caryl Parry Jones ddydd Mawrth wythnos diwetha Gwefannau cymdeithasol Social media

Hynod o bwysig Extremely important

Crafu To scratch

Y goleuo The lighting

Swnllyd Noisy

(H)wyrach Efallai

ALED HUGHES DYDD MERCHER 2802

Caryl a Llio yn trafod beth sy’n gwneud bwyta da yn fanna. Dych chi’n cytuno â nhw? Pawlie Bryant o Santa Barbara fuodd yn sgwrsio efo Aled Hughes ddydd Mercher diwetha. Mae Pawlie yn gerddor ac mae e newydd sgwennu ei gân gynta yn Gymraeg! Does dim llawer o amser ers i Pawlie ddechrau dysgu Cymraeg a gofynnodd Aled iddo, pryd oedd y tro diwetha iddo ymweld â Chymru…

Cerddor Musician

O’r blaen Previously

Y Deyrnas Unedig The UK

Dinesydd Citizen

Sylweddolais i I realised

Swyddogol Official

Deunaw 18

Tue, 05 Mar 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr, y 27ain o Chwefror 2024

Pigion Dysgwyr – Japan

Wythnos diwetha buodd Aled Hughes yn siarad gyda Rhian Yoshikawa sydd yn byw yn Japan. Cafodd e air gyda hi am yr arfer o dynnu sgidiau yn Japan wrth fynd mewn i dŷ rhywun. Ymwybodol Aware

Yn llythrennol Literally

Gofod Space

Yn y bôn Essentially

Lle ddaru Ble wnaeth

Y tu hwnt Beyond

Rheolau Rules

Parch Respect

Ymddwyn To behave

Meistroli To master

Pigion Dysgwyr – Adam Jones

Traddodiadau diddorol Japan yn cael eu hesbonio ar raglen Aled Hughes gan Rhian Yoshikawa - diddorol on’d ife? Garddwr o Ddyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin yw Adam Jones, neu Adam yn yr Ardd fel mae'n cael ei nabod. Dechreuodd ei ddiddordeb mewn garddio pan oedd e’n 3 oed yng ngardd ei dad-cu, neu daid, yn tyfu llysiau o bob math mewn gardd fach yng Nglanaman. Roedd ei dad-cu yn fentor pwysig iawn iddo, a fe ddechreuodd meithrin sgiliau a gwybodaeth garddio Adam.. Balch Proud

Ar goedd Publicly

Cwato To hide

Rhyched o dato A furrow of potaoes

Tueddiad A tendency

Mas draw Yn fawr iawn

Gwybedyn bach A small fly

Awch A keeness

Cyfuno To combine

Cenedlaethau Generations

Pigion Dysgwyr – Rhys Meirion

Felly mae diolch i dad-cu Adam am y rhaglenni garddio gwych sydd ar S4C. Gwestai Shan Cothi yn ddiweddar ar gyfer slot Cofion Cyntaf oedd y canwr Rhys Meirion. Yn y rhan yma o’r rhaglen mae gwestai gwahanol yn cofio eu dyddiau cynnar a rhai o’u hatgofion cynhara. Dyma Rhys Meirion i sôn am ei atgofion e….. Atgofion cynhara Earliest memories Diffoddwr tân Fire Extinguisher

Gollwng To drop

Arogl A smell

Gwydn Tough

Pigion Dysgwyr – RNLI

Dw i’n siŵr ein bod ni i gyd, fel Rhys Meirion, yn cofio arogl cinio ysgol! Eleni mae’r RNLI yn dathlu penblwydd yn 200 oed. Ers 1824 mae badau achub ar draws Ynysoedd Prydain wedi bod yn achub bywydau a phnawn Mawrth diwetha ar Dros Ginio cafodd Jennifer Jones air gyda Mali Parry Jones o Forfa Nefyn ym Mhen Llŷn. Mae hi’n gwirfoddoli gyda Bad Porth Dinllaen a dyma hi’n cofio gweld y bad achub yn mynd allan pan oedd hi’n ifanc. Badau Achub Lifeboats

Gwirfoddoli To volunteer

Rhan annatod Integral part

Galwad A call

Clogwyni Cliffs

Ymdrech ehangach A wider effort

Elusen Charity

Ysgogi To motivate

Gwythiennau Veins

Pigion Dysgwyr – Rent

Mae’n amlwg bod y badau achub yn chwarae rhan mawr ym mywyd cymuned Morfa Nefyn on’d yw e? Llongyfarchiadau mawr i’r RNLI ar ei ben-blwydd yn 200 oed. Nos Fercher ddiwetha ar ei rhaglen cafodd Caryl Parry Jones sgwrs gyda Steffan Lloyd. Mae Steffan yn canu mewn cynhyrchiad o’r sioe lwyfan Rent sydd ymlaen ym Mhort Talbot yr wythnos hon. Gofynnodd Caryl i Steffan yn gynta sut mae’r ymarferion wedi bod yn mynd hyd yn hyn Cynhyrchiad Production

Cyfarwyddwr cerddoriaeth Musical director

Golygfa Scene

Cywilydd gen i ddweud I’m ashamed to say

Cyflwyno To present

Pigion Dysgwyr – Jemeima

A phob lwc i Steffan a’r cast ar y perfformiad. Dw i’n siŵr ei bod yn sioe ardderchog.

Dych chi’n gwybod am hanes Jemima Nicholas helpodd rwystro glaniad y Ffrancod yn Sir Benfro yn 1797. Wel dyma y Parchedig Richard Davies o Gasnewy(dd) Bach ger Abergwaun i sôn am ddigwyddiad dros y penwythnos i gofio am Jemima ar Bore Cothi fore Iau. Heledd Cynwal oedd yn cadw sedd Shan yn gynnes y diwrnod hwnnw.

Rhwystro glaniad To prevent the landing

Ildio To surrender

Amlwg Prominent

Dadorchuddio To unveil

Mynwent Cemetary

Carreg goffa Memoria stone

Arddangosfa hanesyddol Historical exhibition

Brodwaith Tapestry

Ysbrydoli To inspire

Mas Allan

Tue, 27 Feb 2024 14:28:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr, y 20fed o Chwefror 2024

Pigion Dysgwyr – Crempog Roedd hi’n Ddydd Mawrth Ynyd ddydd Mawrth diwetha a chafodd Shan Cothi gwmni Lisa Fearn, y gogyddes a’r awdures, ar ei rhaglen. Dyma Shan a Lisa yn sgwrsio am grempogau neu bancos!!!! Dydd Mawrth Ynyd Shrove Tuesday

Crempogau/pancos Pancakes

Poblogaidd Popular

Iseldiroedd Netherlands

Ffrimpan Padell ffrio

Burum Yeast

Dwlu ar Hoff iawn o

Gwead Texture

Twym Cynnes

Dodi Rhoi

Pigion Dysgwyr – Cefn Shan Cothi a Lisa Fearn oedd y rheina’n sôn am y gwahanol mathau o grempogau sydd i’w cael. Dych chi'n cael problemau gyda'ch cefn? Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae bron i filiwn o bobl y Deyrnas Unedig yn dweud eu bod nhw'n rhy dost i weithio oherwydd poen yn eu cefnau. Cafodd Gwyn Loader, oedd yn cadw sedd Jennifer Jones yn dwym bnawn Mawrth, sgwrs gyda Fflur Roberts o Gaernarfon, sy'n ffisiotherapydd ers pymtheg mlynedd. Gofynnodd Gwyn iddi hi’n gynta oedd hi'n credu bod y nifer o bobl sy’n gweithio o gartre ers y pandemig wedi gwneud y sefyllfa’n waeth?

Swyddfa Ystadegau Gwladol Office for National Statistics

Yn rhy dost Yn rhy sâl

Y Deyrnas Unedig The UK

Cymalau Joints

Gwanio To weaken Pigion Dysgwyr – Chicago Y pandemig wedi gwneud drwg i’n cefnau ni yn ôl y ffisiotherapydd Fflur Roberts a chyngor pwysig iawn ganddi am yr angen i symud o’r sgrîn bob hyn a hyn.. Mae Cymdeithas Gymraeg Chicago yn dathlu chwarter canrif o fodolaeth eleni. Aelod o’r Gymdeithas yw Catrin Rush o ardal Aberporth ger Aberteifi yn wreiddiol, a chafodd hi sgwrs gyda Aled Hughes ddydd Mercher. Gofynnodd Aled iddi hi faint o aelodau oedd gan y Gymdeithas... Chwarter canrif Dau ddeg pum mlynedd

Bodolaeth Existence

Tu fas Tu allan

Digwyddiad Event

Goleuo Illuminated

Pigion Dysgwyr – Y Lleuad Llongyfarchiadau mawr i Gymdeithas Gymraeg Chicago a phob hwyl ar y dathlu on’d ife? Bore Iau diwetha cafodd Gwenllian Grigg a Dylan Ebenezer gwmni Geraint Jones ar Dros Frecwast i sôn am deithiau roced i’r lleuad gan gychwyn ym mis Rhagfyr 1972. Unol Daleithiau USA

Y lleuad The moon

Glanio To land

Llwyddiannus ofnadwy Terribly successful

Gofodwyr Astronauts

Pridd Soil

Llwch Dust

Aflwyddiannus Unsuccessful

Ymdrechion Attempts

Pigion Dysgwyr – Rex Ychydig o hanes teithiau i’r lleuad yn fanna ar Dros Frecwast. Fore Gwener diwetha ar eu rhaglen cafodd Trystan ac Emma gwmni y ffermwr o Abergwaun Charles Lamb. Mae gan Charles gi defaid annwyl iawn o’r enw Rex. Mae Rex yn dipyn o gymeriad ac yn fwy na pharod i ddangos i Charles beth mae e’n hoffi a beth mae e’n ei gasau Yn fwy na pharod More than ready

Ffindir Finland

Pigion Dysgwyr – Aderyn y Mis

Rex yn ei gwneud yn glir nad oedd e am fynd i’r gwely! Bob mis ar ei rhaglen mae Shan Cothi yn cael cwmni yr adarwr Daniel Jenkins Jones i sôn am Aderyn y Mis. Y tro ‘ma y Gornchwiglen oedd o dan y chwyddwydr a dyma Daniel i sôn mwy am yr aderyn arbennig hwn…. Adarwr Ornithologist

Cornchwiglen Lapwing

Chwyddwydr Microscope Yn gyfarwydd Familiar Nythu To nest Wedi prinhau Has become scarce Gwarchodfeydd natur Nature reserves Pert Del Adenydd Wing Pluen Feather Trawiadol Striking

Tue, 20 Feb 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pigion: Highlights for Welsh Learners

Podlediad Pigion y Dysgwyr, y 13eg o Chwefror 2024

Pigion Dysgwyr – Max Boyce Daeth y newyddion trist wythnos diwetha am farwolaeth Barry John cyn chwaraewr rygbi Cymru a’r Llewod yn 79 mlwydd oed. Roedd yn chwaraewr arbennig iawn a dyma ei ffrind, Max Boyce, yn talu teyrnged iddo fe fore Llun diwetha ar Dros Ginio Talu Teyrnged To pay a tribute Wastad Always

Cyfweliad Interview

Cae o ŷd A field of corn

Sa i’n gwybod Dw i ddim yn gwybod

Gostyngedig Humble

Dewin A wizard

Sylw Attention

Amlwg Prominent

Enwogrwydd Fame

Pigion Dysgwyr -Twr Marcwis

A buodd timau rygbi cenedlaethol Cymru a Lloegr yn talu teyrnged i Barry John cyn y gêm fawr yn Twickenham ddydd Sadwrn diwetha. Roedd e wir yn seren on’d oedd e? Mae tŵr hynafol wedi cael ei ail agor ar lan y Fenai ger Llanfairpwll. Ers dros 10 mlynedd does neb wedi cael cerdded i ben Tŵr Marcwis oherwydd gwaith adnewyddu ar y safle. Cafodd Aled Hughes gwmni rheolwraig y safle Delyth Jones Williams ar ei ymweliad â’r tŵr, a dyma hi’n rhoi ychydig o hanes y Marcwis a’r tŵr... Tŵr hynafol Ancient Tower

Ail agor To reopen Adnewyddu To renovate

Anrhydeddu To honour Clodi To praise

Llawdriniaeth Surgery

Colofn Column

Dehongli To interpret

Yn uniongyrchol Directly

Cefndir Background

Pigion Dysgwyr – Miriam Lynn

Ychydig o hanes Marcwis Môn a’r tŵr enwog yn Llanfairpwll yn fanna ar raglen Aled Hughes. Miriam Lynn oedd gwestai Beti a’i Phobl yr wythnos hon. Cafodd Miriam ei magu ym mhentref bach Llanfynydd ger yr Wyddgrug yn Sir Fflint ac aeth hi i Brifysgol Dundee i astudio Microbioleg. Ar ôl iddi hi raddio gwnaeth hi Ddoethuriaeth yn Newcastle mewn Microbioleg, ond ‘roedd well ganddi weithio gyda phobol, a dyma hi’n sôn wrth Beti am ei gyrfa….. Difaru To regret

Doethuriaeth Doctorate

Ar y fainc On the bench

Hybu iechyd Promoting health

Caergrawnt Cambridge

Gweithwyr Cymdeithasol Social Workers

Mewn gofal In care

Beichiog Pregnant

Gwerth Value

Pigion Dysgwyr – Caryl

Miriam Lynn oedd honna yn sôn wrth Beti George am ei gyrfa ddiddorol. Cafodd cân ddiweddara y grwp Tocsidos Blêr o ardal Dinbych ei lansio ar raglen Caryl Parry Jones wythnos diwetha. Dyfan Phillips o’r grŵp gafodd sgwrs gyda Caryl nos Fawrth…..

Diweddara Most recent

Pedwarawd Quartet

Wst ti be? Wyt ti’n gwybod beth?

Fel ‘tae As it were

Bywoliaeth Livelyhood

Yn ein plith Amongst us

Twrnai Solicitor

Dyfalu To guess

Tynnu stumiau Pulling faces

Pigion Dysgwyr – Rhys Mwyn

Wel dyna gymeriadau yw’r Tocsidos Blêr on’d ife? Dw i’n siŵr bod llawer o hwyl i’w gael yn eu nosweithiau. Nos Lun wythnos diwetha ar ei raglen cafodd Rhys Mwyn gwmni Sara Croesor. Trefnodd Sara gyngerdd yn Neuadd y Dref Llanfairfechan yn ddiweddar gyda’r grwpiau gwerin Pedair a Tant yn perfformio. Dyma Rhys yn gofyn iddi hi sut aeth pethau? Lleisiau Voices

Dewr Brave

Aelod Member

Cefnogi To support

Awyrgylch Atmosphere

Offeryn Instrument

Sain Sound

Yn fyw Live

Telyn Harp

Cyflwyno To present

Pigion Dysgwyr – Caryl Roese

Ac arhoswn ni ym myd cerddoriaeth ar gyfer y clip nesa ma. Buodd Caryl Roese o Ystradgynlais yn gantores opera lwyddiannus yn Llundain am gyfnod a buodd hi hefyd yn byw yn Ne Affrica. Mae hi bron yn 87 oed erbyn hyn a dyma hi’n sgwrsio gyda Shan Cothi yr wythnos diwetha am ei bywyd a’i gyrfa... Chi’n ‘bod Dych chi’n gwybod Cerddorfa Orchestra Arweinydd Conductor Academi Brenhinol The Royal Academy Orielau Galleries Sefyll am Aros am Disglair Brilliant

Tue, 13 Feb 2024 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy