-> Eich Ffefrynnau

Be' Nesa'

Be

Mae Be’ Nesa’ yn bodlediad newydd gan y Gwasanaeth Cyflogadwyedd. Mae’n gyfres ar y cyd gan Beth Edwards (Cydlynydd Datblygu Addysg Fenter) a Ffion Davies (Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr), ac yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gyda gwesteion ychwanegol ym mhob pennod. 


Be’ Nesa’ (which translates to What next) is a new podcast from the Employability Service. Co-hosted by Beth Edwards (Enterprise Education Development Coordinator) and Ffion Davies (Employer Engagement Officer), the series covers a range of topics with additional guests in each episode. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gwefan: Be' Nesa'

RSS

Chwarae Be

Anableddau / Rhwystrau

Anableddau? Rhwystrau i waith? Efallai eich bod wedi clywed y termau hyn, ond ydych chi'n gwybod beth maen nhw'n gallu ei olygu?  

 

Rydyn ni'n siarad â'n dau westai am wahanol gefnogaeth sydd ar gael, wrth ddadbacio rhai cwestiynau efallai nad ydych chi'n eu deall neu wedi bod yn rhy ofn gofyn. Yn ymuno â ni ar gyfer y bennod hon mae Rebecca Williams, Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr Gwaith Gwynedd a Helen Owen, mentor arbenigol ym Mhrifysgol Bangor.

 

Mae Gwaith Gwynedd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth, gan gynnwys cyngor, cymorth un i un, mentora, a llawer mwy. Darganfyddwch fwy ar eu gwefan:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Trigolion.aspx

 

Dyma rai dolenni i adnoddau a grybwyllir yn y bennod hon:

https://autismwales.org/cy/

 

 

Disabilities? Barriers to work? You may have heard these terms, but do you know what they can mean?

 

In this episode we talk to two guests about different support available, unpacking some questions you may not understand or have been too afraid to ask. Joining us for this episode is Rebecca Williams, Gwaith Gwynedd's Employer Engagement Officer and Helen Owen, specialist mentor at Bangor University.

 

Gwaith Gwynedd provides a variety of support, including advice, one to one support, mentoring, and much more. Find out more on their website:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Jobs/Support-into-work.aspx

 

Here are some links to resources mentioned in this episode:

https://autismwales.org/en/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:21:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Working for Menter Iaith Fflint a WrecsamHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:09:01 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Gweithio i Fenter Iaith Fflint a WrecsamHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:08:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Gweithio i Gyngor GwyneddHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:05:49 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Advisor AppointmentsHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:03:57 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Apwyntiadau CynghorwyrHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:02:35 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Graduate SupportHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 13:48:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Cefnogi GraddedigionHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 13:48:19 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Straeon Gyrfa (staff Prifysgol Bangor)

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae pobl yn dod i weithio mewn prifysgol?  

 

Yn y bennod hon, mae gennym Enlli Thomas, Athro mewn Ymchwil Addysg a Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol (y Gymraeg) a Helen Munro, Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn trafod eu llwybrau gyrfa hyd yn hyn. O drafod eu swydd freuddwydiol fel plentyn, i'w swyddi cyntaf a'u rolau cyfredol, byddwch yn barod am fomets annisgwyl! 


https://my.bangor.ac.uk/inclusive-community/harassment/index.php.cy

 

 

Have you ever wondered how people come to work in a University?  

 

In this episode we have Enlli Thomas, Professor of Education Research and Associate Pro-Vice Chancellor (Welsh) and Helen Munro, Student Equality and Diversity Officer discussing their career paths so far. From discussing their dreams jobs as a child, to their first jobs and current roles, be prepared for some unexpected moments! 


https://my.bangor.ac.uk/inclusive-community/harassment/index.php.enHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Thu, 06 Jul 2023 15:18:05 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Gwirfoddoli

Faint o bwysig ydi gwirfoddoli? Oes raid i mi fod hefo dealltwriaeth o faes cyn ymgeisio i wirfoddoli ynddo? Bydd y bennod hon yn ateb y cwestiynau yma.

 

Yn y bennod hon rydym yn ymuno â Sian Richings, Rheolwr Addysg, Pobl Ifanc, a Theuluoedd y RSPB. O drafod y nifer o opsiynau amrywiol sydd gan y RSPB I’w gynnig i drafod yr effaith bositif mae gwirfoddoli yn cael ar unigolion mae’r bennod yma yn agoriad llygaid.

 

Er mwyn edrych i mewn i gyfleoedd gwirfoddol y RSPB ewch i’r dudalen isod:

https://www.rspb.org.uk/get-involved/volunteering-fundraising/volunteer/

 

 

 

How important is volunteering? Do I need to have an understanding of the field before I apply to volunteer? This episode will answer all your questions.

 

In this episode we are joined by Sian Richings who is the Education, Youth and Families Manager from the RSPB. From discussing the various volunteering options available with the RSPB, to discussing the positive effect volunteering has on an individual this episode is an eye opening one.

 

To look into volunteering opportunities with the RSPB please go to the below website:

https://www.rspb.org.uk/get-involved/volunteering-fundraising/volunteer/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Thu, 06 Jul 2023 15:15:55 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy