-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground / Clust i

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

RSS

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#36 - pH y pridd yw'r allwedd i'r injan sy'n gyrru'r fferm

Ein gwestai yr wythnos hon yw'r agronomegydd, Rhys Owen. Mae'n credu'n gryf mai pH y pridd yw'r “allwedd i'r injan sy'n gyrru'r fferm”. Yn y bennod hon, mae'n sôn am bwysigrwydd samplu pridd yn gyson, deall y dadansoddiad a ffyrdd o gywiro'r pH yn y pridd er mwyn gwella perfformiad y fferm.

Sun, 21 Feb 2021 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#36 – Soil pH is the key to the engine that drives the farm

Our guest this week is the agronomist, Rhys Owen. He believes strongly that soil pH is the “key to the engine that drives the farm”. In this episode, he talks about the importance of regular soil sampling, understanding the analysis and ways of correcting the pH in the soil in order to improve farm performance.

Sun, 21 Feb 2021 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#35 - Improve your bottom line by improving your silage

Farmers producing silage within the top 25% in Wales are achieving significant productivity gains. Beef farmers are achieving extra daily liveweight gains of 400g/head and dairy farmers are seeing an increased yield of 2.2 litres of milk/cow/day, compared with the average. In this episode, we meet Dr Dave Davies of Silage Solutions Ltd to discover how improving the quality of your silage can improve your bottom line.

Sun, 07 Feb 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#34 - Cynllunio busnes a dyfodol ffermio gydag Euryn Jones

Mae yna newid mawr yn wynebu ffermwyr dros y blynyddoedd nesaf. Yn y podlediad yma mae Euryn Jones, Dirprwy Bennaeth Amaeth HSBC a Chadeirydd Bwrdd Strategol Cyswllt Ffermio, yn rhannu ei weledigaeth a chyngor ar sut i baratoi eich busnes fferm at y dyfodol.

Fri, 22 Jan 2021 19:22:26 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#34 - Business planning and the future of farming with Euryn Jones

Farmers are facing major change over the next few years. In this podcast, Euryn Jones, HSBC's Deputy Head of Agriculture and Chair of Farming Connect’s Strategic Advisory Board, shares his vision and advice on how to prepare your farming business for the future.

Fri, 22 Jan 2021 19:22:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#33 - Excitement in the sheepdog world

There is excitement in the sheepdog world! With dogs selling well and many world records having been broken recently, interest in training sheepdogs is on the rise in Wales. And back in 2018, a group of young farmers came together to form an Agrisgôp group to learn more about the craft. In this episode, we meet two members of the group; Dewi Jenkins and Elin Hope, as well as their leader; Elen Pencwm.

Fri, 08 Jan 2021 20:40:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#33 - Cyffro ym myd y cŵn defaid

Mae yna gyffro ym myd y cŵn defaid! Gyda chŵn yn gwerthu’n dda a sawl record byd yn cael ei thorri yn ddiweddar, mae’r diddordeb mewn hyfforddi cŵn defaid ar gynnydd yng Nghymru. A nôl yn 2018, mi ddaeth criw o ffermwyr ifanc at ei gilydd i ffurfio grŵp Agrisgôp er mwyn dysgu mwy am y grefft. Yn y bennod hon, rydym yn cwrdd â dau aelod o'r grŵp; Dewi Jenkins ac Elin Hope, yn ogystal â’i arweinydd; Elen Pencwm.

Fri, 08 Jan 2021 20:40:15 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#32 – Looking back at the 2020 grazing season

In this episode, Aled is joined by Sarah Morgan of Precision Grazing Ltd and Tomos Huws, a dairy farmer from Llanrwst, to talk about the Welsh Pasture Project. The project has been working with 43 farms across Wales to help them measure grass and improve pasture production.

Sun, 20 Dec 2020 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

31 - Nadolig fel dim arall? Rhagolygon ar gyfer y farchnad tyrcwn y Nadolig hwn

Mae grŵp o ffermwyr tyrcwn o Gymru wedi dod ynghyd i ffurfio grŵp Agrisgôp i rannu eu profiadau a helpu ei gilydd i baratoi ar gyfer Nadolig gwahanol iawn eleni. Mae effaith cyfyngiadau Covid wedi arwain at rywfaint o bryder ynghylch y galw am dyrcwn a maint yr aderyn sy'n cael ei archebu. Ond mae data cwsmeriaid yn awgrymu y bydd Nadolig 2020 yn ‘Nadolig fel dim arall’ gyda phobl eisiau gwneud ymdrech fwy eleni i ddathlu'r ŵyl. Tiwniwch i mewn i ddarganfod mwy am y tueddiadau cwsmeriaid diweddaraf gan yr ymgynghorydd bwyd a ffermio, Myrddin Davies, ac i ddarganfod sut mae un ffermwr tyrcwn o Ogledd Cymru, Malcolm Thomas, yn paratoi ar gyfer y farchnad eleni.

Sun, 29 Nov 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#31 - A Christmas like no other? The outlook for the turkey market this festive season

A group of Welsh turkey farmers have come together to form an Agrisgôp group to share their experiences and help each other prepare for what will be a very different Christmas this year. The impact of Covid restrictions has led to some concern over the demand for turkeys and the size of bird being ordered. But consumer data suggests that the Christmas of 2020 will be a ‘Christmas like no other’ with people wanting to make a bigger effort this year to celebrate the festive season. Tune in to find out more about the latest consumer trends from the food and farming consultant, Myrddin Davies, and to find out how one turkey farmer from North Wales, Malcolm Thomas, is preparing for this year’s market.

Sun, 29 Nov 2020 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy