-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground / Clust i

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

RSS

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#84 - Staff Management- Episode 1: How to recruit and retain staff

In the first in a series of episodes focusing on staff management, another new presenter to the podcast Rhian Price is joined by Paul Harris, founder of REAL Success, a people consultancy business. Rhian is an award-winning journalist and agricultural PR specialist, she spent 10 years working at Farmers Weekly – seven of them as Livestock Editor before setting up her own Agricultural PR company 'Rhian Price Media'. She now lives on the Shropshire/ Welsh border with her husband and their family on a 280-cow dairy farm.
 
This episode in the series will discuss why farmers find staff recruitment and retention so difficult, and how farmers can attract and retain the best personnel.  They also consider what you should do to keep staff happy and motivated.

Mon, 21 Aug 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#83 - Sgwrs gyda Dr Iwan Owen- Deugain mlynedd o ddarlithio rheolaeth glaswelltir ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd Cennydd Jones, darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a ffermwr rhan amser yn cael cwmni Dr Iwan Owen. Mae Iwan yn enw adnabyddus i lawer o gyn-fyfyrwyr Amaeth Prifysgol Aberystwyth, lle bu'n ddarlithydd rheolaeth glaswelltir am ddeugain mlynedd cyn iddo ymddeol yn llawn-haeddiannol yn 2021. Yn y rhifyn hwn fe gawn glywed am ei daith i fod yn ddarlithydd yn WAC (Welsh Agricultural Collage), pam fod gwneud gradd neu addysg bellach yn ddefnyddiol mewn diwydiant y mae nifer yn ei ystyried fel un ymarferol. Fe gawn hefyd gyfle i glywed ei argraffiadau am ddyfodol amaeth yng Nghymru.

Sun, 06 Aug 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#83 - A conversation with Dr Iwan Owen - Forty years of lecturing grassland management at Aberystwyth University

Cennydd Jones, a lecturer at Aberystwyth University and a part-time farmer will be joined by Dr Iwan Owen. Iwan is a well-known name to many former Aberystwyth University Agriculture students, where he was a grassland management lecturer for forty years before he took a well-deserved retirement in 2021. In this episode we will hear about his journey to become a lecturer at WAC (Welsh Agricultural Collage), why doing a degree or further education is useful in an industry that many consider practical. We will also have the opportunity to hear his impressions about the future of agriculture in Wales.

Sun, 06 Aug 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#82 - Godro defaid yng Nghymru

Cig oen, cig dafad a gwlân, dyna’r cynnyrch rydan ni’n gyfarwydd â nhw wrth ffermio defaid yng Nghymru. Bellach, dylem ychwanegu llaeth dafad at y rhestr, wrth i ni weld 14 o ffermwyr eleni yn godro defaid. Mae dau o'r unigolion arloesol yma yn ymuno gyda Geraint Hughes am sgwrs sef Alan Jones o Chwilog, ger Pwllheli a Huw Jones o Lanerchymedd, Ynys Môn. 
Cafodd y rhifyn yma eu recordio o safle prosesu newydd, Llaethdy Gwyn ym Methesda, Dyffryn Ogwen, sydd wedi’i ddatblygu gan Carrie Rimes yn bwrpasol i broeseu llaeth dafad. 

Sun, 16 Jul 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#82 - Sheep milking in Wales

Lamb, mutton and wool, those are the products we are familiar with when farming sheep in Wales. Now, we should add sheep's milk to the list, as we see 14 farmers this year milking sheep. Two of these innovative individuals join Geraint Hughes for a conversation.  Alan Jones from Chwilog, near Pwllheli and Huw Jones from Llanerchymedd, Anglesey.
This edition was recorded from a new processing site, Llaethdy Gwyn in Bethesda, Dyffryn Ogwen, which has been developed by Carrie Rimes specifically to process sheep's milk.

Sun, 16 Jul 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#81 - Dairy's ethical future

Angharad Menna, another new presenter on this podcast interviews her first guest, Anna Bowen a Nuffield Scholar (sponsored by Elizabeth Creake Charitable Trust) which has travelled the World to study the future of ethical dairy farming. Within this hour long episode we'll hear in detail of hear experiences in areas such as the feasibility of cow calf contact dairy, the best use of sexed semen along with breeding and rearing dairy beef calves and finding a market for them. Could the dairy industry also learn from horse racing and Its social licence?
 
If this episode incentivises you to broaden your horizons the applications for the 2024 Nuffield Farming Scholarships are now OPEN! The deadline is 31st July 2023, visit their website for more details.

Tue, 04 Jul 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#81 - Dyfodol moesegol y diwidiant llaeth

Mae Angharad Menna, cyflwynydd newydd arall ar y podlediad hwn yn cyfweld â’i gwestai cyntaf, Anna Bowen, Ysgolhaig Nuffield (a noddir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Elizabeth Creake) sydd wedi teithio’r byd i astudio dyfodol moesegol ffermio llaeth. O fewn y bennod hon, byddwn yn clywed mewn manylder am eu phrofiadau mewn meysydd megis ymarferoldeb cyswllt buchod a lloi,  y defnydd gorau o semen rhyw, a dod o hyd i farchnad ar gyfer lloi eidion or fuches laeth. A allai’r diwydiant hefyd ddysgu oddi wrth rasio ceffylau a’i drwydded gymdeithasol?

Os yw'r bennod hon yn eich cymell i ehangu'ch gorwelion mae'r ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield 2024 AR AGOR! Y dyddiad cau yw 31 Gorffennaf 2023, ewch i'w gwefan am ragor o fanylion.

Tue, 04 Jul 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#80 - Jim Elizondo Real Wealth Ranching- 'A allwn wneud y mwyaf o elw fferm tra hefyd yn gwella'r amgylchedd?'

'Rancher' gwartheg o Texas yw Jim Elizondo sydd â 30 mlynedd o brofiad o reoli da byw mewn amodau hinsawdd amrywiol ar draws America a thu hwnt. Mae ei angerdd yn helpu ffermwyr i adfywio eu tir tra'n cyrraedd y proffidioldeb mwyaf bosib. Mae’n darparu hyfforddiant ‘Real Wealth Ranching’ i gleientiaid o bob rhan o’r byd ac mae wedi helpu nifer o fusnesau fferm i gyrraedd y cynhyrchiant mwyaf posibl wrth adfywio eu tir.

Yn ddiweddar bu Jim yn cyflwyno mewn digwyddiadau Cyswllt Ffermio, mae’r bennod hon a gyflwynir gan Cennydd Jones yn gyfle arall i glywed cefndir Jim a'i athroniaeth ffermio.

Sun, 25 Jun 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#80 - Jim Elizondo Real Wealth Ranching- 'Can we maximise farm profit whilst also enhancing the environment?'

Jim Elizondo is a cattle rancher from Texas who has 30 years’ experience of managing livestock in ranging climatic condition across America and beyond. His passion is helping farmers regenerate their land whilst reaching maximum profitability. He delivers ‘Real Wealth Ranching’ training to clients from across the world and has helped numerous farm businesses reach maximum productivity whilst regenerating their land.

Jim recently presented at Farming Connect events, this episode presented by Cennydd Jones is another opportunity to hear Jim's background and farming philosophy. 

Sun, 25 Jun 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ear to the Ground / Clust i

#79 - Encouraging developments for the British wool industry

This episode focuses on the encouraging outlook for sheep farmers in Wales looking for answers to address the disappointing returns recently. Although the picture again this season looks like a challenging one, there's plenty of activity happening behind the scene's to realise the potential of wool as a natural, sustainable and versatile material. Alison Harvey meets up with three guests that can provide more substance on this important aspect. Gareth Jones, producer marketing manager at British Wool, Sara Jenkins, Farmers wife and Farming Connect, Agisgôp leader and Elen Parry from the 'Made with Wool' project which aims to improve people's understanding of this great fibre.

Sun, 04 Jun 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy