-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Pod y Prentis / Apprentice Pod

Pod y Prentis / Apprentice Pod

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru. Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales.

Gwefan: Pod y Prentis / Apprentice Pod

RSS

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Jasper Ronconi-Woollard & Lisa Jarman

Pennod iaith Saesneg i gychwyn Wythnos Prentisiaethau Cymru 2024! Roedd Jasper yn brentis CRIW gyda Sgil Cymru o 2022-2023. Buodd Jasper yn gweithio yn y swyddfa gynhyrchu ar Black Cake, Steeltown Murders a Pren ar y Bryn yn ystod ei brentisiaeth - dysgwch mwy am ei daith yn y bennod gyffrous yma! An English language episode to kick off Apprentice Week Wales 2024! Jasper was a CRIW apprentice with Sgil Cymru from 2022-2023. He worked in the production office on Black Cake, Steeltown Murders and Pren ar y Bryn during his apprenticeship - learn more about his journey in this exciting episode!

Mon, 05 Feb 2024 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Scott Lea & Lisa Jarman

Pennod iaith Saesneg i ddod a ni mewn i'r flwyddyn newydd. Roedd Scott yn brentis gyda Sgil Cymru o 2016-2017 ac erbyn hyn mae'n byw yn Denmarc! Mae'r bennod yma'n dilyn ei daith ddiddorol o Sgil Cymru, i benderfynu bod gwell ganddo yrfa o flaen y camera. Symudodd i Lundain i fynd i ysgol ddrama - ac yna yn ei flwyddyn olaf daeth y pandemig! Dydy'r daith ddim wedi bod yn un llyfn i Scott, ond mae ei agwedd bositif yn dod trwyddo'n amlwg yn y bennod arbennig yma.


An English language episode to bring us in to the new year. Scott was an apprentice with Sgil Cymru from 2016-2017 and is now living in Denmark. This episode follows his fascinating journey from Sgil Cymru, to deciding that he'd prefer a career in front of the camera. He moved to London to go to drama school - and then in his final year the pandemic hit! The journey hasn't been smooth for Scott, but his positive attitude shines through in this brilliant episode.

Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Kaitlin Brock & Lisa Jarman

Pennod iaith Saesneg yr wythnos hon! Mae Lisa yn siarad gyda Kaitlin Brock - ein cyn-brentis CRIW cyntaf ar y podlediad y gyfres yma! Fe wnaeth Kaitlin orffen ei phrentisiaeth yn yr haf. Yn y bennod yma mae'n trafod y cwmnïau caeth hi'r siawns i weithio gyda nhw yn ystod ei phrentisiaeth, y profiad o weithio mewn adrannau gwahanol a phenderfynu taw golygu oedd y swydd iddi hi a hefyd sut i gadw i fynd pan mae'r gwaith yn dod i ben...yn ei hachos hi, agor siop Etsy!An English language episode this week! Lisa talks to Kaitlin Brock - our first previous CRIW apprentice on the podcast this series! Kaitlin finished her apprenticeship this summer. In this episode she discusses the companies that she got the chance to work with during her apprenticeship, the experience of working in different departments and deciding that editing is definitely the job for her and also how to keep going when a job comes to an end...in Kaitlin's case, opening an Etsy shop!


Sun, 03 Dec 2023 22:19:38 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Gwenno Ellis Owen & Lisa Jarman

Pennod iaith Gymraeg yr wythnos hon (bydd is-deitlau Saesneg ar gael ar YouTube o'r 9fed o Dachwedd)! Mae Lisa yn cael sgwrs gyda Gwenno Ellis Owen sydd yn gweithio fel cydlynydd cynhyrchu gyda Boom. Mae Gwenno wedi bod yn gweithio gyda Boom ers cychwyn ei phrentisiaeth ac wedi parhau gyda'r cwmni ers hynny yn gweithio yn bennaf ar gynyrchiadau ffeithiol, ond mae hi hefyd wedi cael y cyfle i weithio ar phrosiectau eraill o fewn y cwmni yn cynnwys cwpwl o ddramau a Boom Plant.A Welsh language episode this week (English subtitles will be available on YouTube from November 9th)! Lisa has a chat with Gwenno Ellis Owen who works as a production co-ordinator with Boom. Gwenno has worked with Boom since the start of her apprenticeship and has continued to work with the company since then working primarily on factual productions, but she's also had the opportunity to work on other projects within the company including a couple of dramas and Boom Plant (productions for children).

Mon, 06 Nov 2023 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Connor Morgans & Lisa Jarman

Yr wythnos hon, mae Lisa yn siarad â Connor Morgans am fywyd fel gweithiwr llawrydd ym myd radio. Mae angerdd Connor at radio yn amlwg ac mae wedi llwyddo i jyglo nifer o swyddi gwahanol gan gynnwys gweithio gyda Radio 1, Radio Wales a Kiss FM, gan rannu ei amser rhwng Llundain a de Cymru.This week, Lisa talks to Connor Morgans about life as a freelancer in the world of radio. Connor's passion for radio is evident and he's managed to juggle a number of different jobs including working with Radio 1, Radio Wales and Kiss Fm, splitting his time between London and South Wales.

Sun, 01 Oct 2023 22:31:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Ellie Williams & Lisa Jarman

Yr wythnos hon, mae Lisa yn sgwrsio ag Ellie Williams (a oedd yn un o’n prentisiaid Golley Slater) am beth yn union mae’r cwmni’n ei wneud a beth oedd ei rôl o fewn ochr gynhyrchu’r cwmni yn ystod ei phrentisiaeth. Rhoddwyd swydd lawn amser i Ellie ar ddiwedd ei phrentisiaeth ac mae’n rhoi’r manylion llawn am ei swydd newydd i ni!In this week's episode, Lisa talks to Ellie Williams (who was one of our Golley Slater apprentices) about what exactly the company does and what her role was within the production side of the company during her apprenticeship. Ellie was given a full time position at the end of her apprenticeship and she gives us the lowdown on what her new position entails!

Sun, 03 Sep 2023 23:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Gruff Evans & Lisa Jarman

Pennod iaith Gymraeg wythnos yma! Mae Lisa yn dal lan gyda Gruff Evans sydd yn gweithio gyda S4C o fewn yr adran ddigidol. Rydym yn dilyn stori Gruff o ddechrau gyda Sgil Cymru fel prentis S4C, hyfforddi yn ystod pandemig, yna dod i weithio yn Sgil Cymru cyn mynd nôl i S4C lle mae'n dal i weithio heddiw! Pleser oedd croesawu Gruff yn ôl i'n plith am sgwrs!


A Welsh language episode this week! Lisa catches up with Gruff Evans who is working with S4C in the digital department. We follow Gruff's story from starting with Sgil Cymru as an S4C apprentice, training during a pandemic, then coming to work at Sgil Cymru before heading back to S4C where he works today! It was a pleasure to welcome Gruff back to us for a chat!

Mon, 07 Aug 2023 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Eva Runciman & Lisa Jarman

Rydyn ni nol o dan enw newydd! Yn y pennod gyntaf, rydym yn dal i fyny gyda Eva Runciman, sydd bellach yn gweithio gyda BBC Radio Shetland. Mae Lisa yn cael sgwrs diddorol gyda Eva am ei thaith hi hyd yma yn y diwydiant, o hyfforddi yn ystod pandemig i symud i dop y DU ar gyfer ei swydd!


We are back under a new name! In our first episode we catch up with Eva Runciman, who currently works with BBC Radio Shetland. Lisa has an interesting chat with Eva about her journey so far within the industry, from training during a pandemic to moving to the very top of the UK for work!

Mon, 03 Jul 2023 08:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Adam Neal + Sue Jeffries - CRIW Podcast

During his Apprenticeship, Adam was part of the Unscripted team for BBC Studios and they offered me a wide view of different roles. Depending on the production, Adam took the role of a researcher, a runner or production management assistant. These different roles helped him develop skills in researching, camera operating, loading rushes for edit, transcripts, production paperwork such as filming schedules as well as the day to day shooting on location and in the studio. Working on productions such as The Miners Who Made Us, The One Show, X-Ray, Crimewatch Roadshow Live and Bargain Hunt.

When asked why he went for the BBC Get In Apprenticeship in Wales, he said: "I have always wanted to work in the media industry. I went to university but after two years I realised that university was not for me and went into the world of work. When I came across an apprenticeship and found out that you didn’t have to be under 24, I thought I would give it a chance to see whether or not I could get it".

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content ac S4C. Trwy bartneriaeth gyda ScreenSkills, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu y DU.  

Am fwy o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: www.sgilcymru.com  

Facebook: Sgil Cymru 

Twitter: @sgilcymrucyf 

Instagram: @SgilCymru  

Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. 

The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.    

For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Wed, 04 Aug 2021 12:34:21 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Pod y Prentis / Apprentice Pod

Lewis Stephens + Sue Jeffries - CRIW Podcast

In our new podcast, CRIW, Lewis Stephens & Sue Jeffries discuss social media, the BBC, MMA, Dan Walker, Gary Lineker and more!

Wedi’i leoli yn Great Point Seren Stiwdios (Stiwdio Pinewood Cymru gynt) yng Nghaerdydd, mae gan y tîm fwy na 100 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Mae aelodau o dîm Sgil Cymru wedi hyfforddi dros 100 o brentisiaid trwy gyd-weithio gyda chwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content ac S4C. Trwy bartneriaeth gyda ScreenSkills, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu y DU.

Am fwy o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: www.sgilcymru.com

Facebook: Sgil Cymru

Twitter: @sgilcymrucyf

Instagram: @SgilCymru

Based at Great Point Seren Stiwdios (formerly Pinewood Studio Wales) in Cardiff, the team has more than 100 years combined experience in bilingual media training and production. The Sgil Cymru team have trained over 100 apprentices by working with companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, Golley Slater, ITV Cymru Wales, Real SFX, Amplified Business Content and S4C. Through partnership with ScreenSkills, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry.  For more info about Media Apprenticeships in Wales, head to: www.sgilcymru.com

Thu, 01 Jul 2021 15:27:41 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy