-> Eich Ffefrynnau

Crochan Disney

Crochan Disney

Mi fydd ein cyflwynydd David Herzog (o America) ac ei wraig April (o'r Wyddgrug) yn sgwrsio amdana popeth Disney. Y ffilmiau! Y parciau! Trifia Disney! Hefyd, mae David ac April yn dysgu Cymraeg, felly mae eu penodau o'r hyd a'r cyflymder perffaith i ddysgwyr Cymraeg. (Efo chymorth tiwtor, wrth gwrs!) Our presenter David Herzog (from America) and his wife April (from Mold) will chat about all things Disney. The Movies! The Parks! Disney Trivia! Also, David and April are learning Welsh, so their episodes are the perfect length and pace for Welsh learners. (With the help of a tutor, of course!)

Gwefan: Crochan Disney

RSS

Chwarae Crochan Disney

Pennod 9 - Blwyddyn Newydd

Mae'n flwyddyn newydd ac mae David ac April yn ôl efo dau adolygiad ffilm, newyddion o Disneyland Paris a Disney World yn Orlando, a chyhoeddiad diddorol ar ddiwedd y sioe! 

Geirfa: 

Adolygiad Ffilm – Film Review (n.)  

Digyswllt – Disconnected (adj.)  

Cystal â - As Good As 

Yr Un Peth – the Same Thing (phr.)  

Hud – Magic (n.)  

Credu – to Believe (v.)  

Gwirioneddol – Desperately (adj.)  

Debyg – Similar (adj.)  

Arogli – to Smell (v.)  

Tue, 16 Jan 2024 15:39:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 8 - Ein Pennod Nadolig

Nadolig Llawen i bawb! Mae'r bennod hon mewn pryd ar gyfer y gwyliau. Mae David ac April yn siarad am eu hoff bethau Nadolig Disney o gwmpas y tŷ, eu hoff filmiau Nadolig Disney, a dathliadau Nadolig ar draws parciau Disney. 

Geirfa: 

Addur(niadau) – Decoration(s) (n.)   

Sion Corn – Santa Claus/Father Christmas (n.)  

Drygionus – Cheeky or Mischievous (adj.)  

Newydd briodi – Just married (phr.)  

Rhyddhau – to Release (v.)  

Cansen candi – Candy cane (n.) 

Dolen y mwg – Mug handle (n.) 

Groglofft – Loft/Attic (n.)  

Brodyr – Brothers (n.)  

Arth/Eirth – Bear/Bears (n.)  

Goleuo – to Light Up (v.)  

Plu eira – Snowflakes (n.)  

Cudd – Hidden (adj.)  

Rhyddhau – to Release (v.)

Mon, 18 Dec 2023 10:23:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 7 - Eilonwy am Dywysoges!

Helo eto ser! Y mis yma, mae David ac April yn siarad am 'namesake' y podlediad, Crochan Du, neu The Black Cauldron. Maen nhw'n siarad hefyd am Carl's DateOnce Upon a Studio, a phethau eraill! 

Geirfa: 

Dim ots – No matter (phr.) 

Sy’n digwydd – Is set/Takes place/Happens (phr.)   

Archwilio – to Explore (v.)  

Isdeitlau – Subtitles (n.)  

Trac sain – Soundtrack (n.)  

Awyddus – Keen (adj.)  

Arogl – Smell (n.)  

Wiwer – Squirrel (n.)  

Amhriodol – Inappropriate (adj.)  

Awyren – Airplane (n.)  

Pam dach chi’n oedi? – Why wait? (phr.) 

Llwyfan – Stage (n.)  

Lleisio – to Voice (v.)

Mon, 13 Nov 2023 21:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 6 - Hwyr Iawn! (Am Ddyddiad Pwysig Iawn)

O, mae David ac April wedi bod yn brysur iawn! Ond mae eu pennod nesa'n werth aros. Maen nhw'n sgwrsio am ailagor Gwesty Disneyland ym Mharis, Tiana's Palace yn California, y parciau Asia, a mwy. 

Geirfa: 

Tynnu’n ôl stori – (News Story) Retration (n.)   

Sibrydion – Rumors (n.) 

Gwahanu – to Separate (v.) 

Tegan(au) – Toy(s) (n.)  

Y gylchred ddŵr - The water cycle (n.)  

Archwilio – to Explore (v.)  

Dychweliad – Return (n.)  

Neidio – to Jump (v.)  

Ymddangos – to Appear (v.) 

Ffenestr(i) – Window(s) (n.) 

Breuddwyd – Dream (n.)  

Pluen Eira – Snowflake (n.)  

Seiliedig ar – Based on (phr.) 

Llwy – Spoon (n.)   

Dwyn – to Steal (v.)  

Thu, 12 Oct 2023 18:56:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 5 - Croeso i Farwolion Ffôl

Mae David wedi gweld y Haunted Mansion newydd. Mi fydd o'n deud wrthon ni be' mae o'n feddwl. Hefyd, mae David ac April yn rhannu eu hoff atyniadau Disney, ac mae April yn rhannu ffaith ddiddorol am Zootopia

Geirfa: 

Cyfnod clo – Lockdown (n.)  

Llais – Voice (n.) 

Asiant – Agent (n.)  

Osgoi – to Avoid (v.) 

Bwriadol – Intentionally (adj.) 

Dadleuol – Controversial (adj.) 

Lliw(iau) – Colour(s) (n.) 

Ffedog – (Kitchen) Apron (n.)  

Cân(euon) – Song(s) (n.) 

n i wedi fy synnu. – I was surprised. (phr.) 

Hanfodol – Essential (adj.)  

Cyhyd – So long (phr.) 

Pecyn – Package (n.) 

O dro i dro – From time to time (phr.)  

Fri, 01 Sep 2023 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 4 - Canfed Disney, Môr-Ladron a Deinosoriaid Da

Yn y bennod yma, mae David ac April yn siarad am Ganfed Disney, sioe newydd yn Disneyland Paris, ac eu hoff ffilmiau Disney a Pixar. 

In this episode, David and April talk about Disney100, the new show in Disneyland Paris, and their favorite Disney and Pixar films. 

Geirfa: 

Be’ sy’n eich rhwystro chi? – What’s stopping you? (phr.) 

Barn – Opinion (n.)  

Dod i adnabod – to get to know, to come to know (phr.) 

Gwesteiwyr – Hosts (n.) 

Tanbrisio – Underrated (adj.)  

Gyda llaw – By the way (phr.)  

Aneglur – Obscure (adj.)  

Yr Ail Ryfel Byd – The Second World War (n.) 

Angerddol – Passionate (adj.)  

Fodd bynnag – However (adv.) 

Am wn i – I suppose (phr.) 

Perthnasol – Relevant (adj.)  

Rhyddhau – To release (a film) (v.) 

Celf – Art (n.) 

Cyndabyddiaeth – Recognition (n.)  

Llwyfan – Stage (n.)  

Breuddwydio – To dream (v.) 

Ac yn y blaen – And so on (phr.) 

Er mwyn In order to (phr.)  

Ers talwm – A long time ago (phr.) 

Berchen – To own (v.)  

Tue, 01 Aug 2023 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 3 - Dan y Môr

Y mis hwn, mae David ac April yn trafod y ffilm newydd o ‘The Little Mermaid’, y rhaghysbyseb newydd o ‘The Haunted Mansion’, a mwy.  

Geirfa: 

Nodyn – Note (n.) 

Adolygiad (Ffilm) – (Film) Review (n.)   

Hyd yn hyn – So far (phr.) 

Ynganiad – Pronunciation (n.)  

Ail-wneud – Re-make (v.) 

Cyfarwyddwr (Ffilm) – (Film) Director (n.) 

Ac ati – Etc. (phr.) 

Ffolineb – Silliness (n.) 

Arw(y)r – Hero(es) (n.) 

Golygfa (Ffilm) – (Film) Scene (n.) 

Golygfeydd (Ffilm) – (Film) Scenes (n.) 

Tir – Land (n.)  

Swynol – Charming (adj.)  

Llais – Voice (n.)  

Mae hynny’n gwneud synnwyr! – That makes sense! (phr.)  

Dyluniad – Design (n.)  

Yn gyffredinol – In general (phr.) 

 

Dynol – Human (n.)  

Dyfaliad – Guess (n.) 

Wedi’i sillafu’n ôl – Spelled backwards (phr.)  

Cynulleidfa – Audience (n.) 

Tue, 04 Jul 2023 08:34:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 2 - Dymuniadau ac Ofnau

Mae'r Herzogs yn ôl efo pennod newydd o 'Grochan Disney'. Y mis yma, maen nhw'n siarad am 'Wish', 'Peter Pan and Wendy', the Muppets, Calan Gaeaf yn y parciau Disney, a mwy.

Geirfa 

Cyfeiriad at – (Cultural) Reference to (n.)  

Tywysoges(au) – Princess(es) (n.) 

Teipiadur(on) Typewriter(s) (n.)  

Yn y Pen Draw – Eventually, In the End (phr.)   

Corrach Dwarf (n.) 

Animeiddwyr Animators (n.)  

Cyfuno – to Combine (v.) 

Cyfredol – Current (adj.)  

Dyluno – to Design (v.)  

Dymuno – to Wish (v.) 

Creu – to Create, to Come to Be (v.) 

Gafr – a Goat (n.) 

Penrhyn – Peninsula (n.) 

Diwylliant – Culture (n.)  

Cyfres – Series (Television) (n.)

Siomedig – Disappointed (adj.)  

Tybed – I Wonder (phr.) 

Treisiol – Violent (adj.)    

Cyflawni – to Acheive (v. 

Tylwythen Deg – Fairy (n.) 

Hael – Generous (adj.) 

Cenfigenus – Jealous (adj.)

Mi ges i fy syfrdanu. - It took my breath away./I was amazed. (phr.) 

Addurniad(au) – Decoration(s) (n.)

Priodol – Proper (adj.)  

Brawychus – Scary (adj.)

Dieflig – Vicious (adj.)

Caniatad – Permission (n.)

Cymeradwyo – to Recommend (v.)

Sat, 03 Jun 2023 13:32:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Crochan Disney

Pennod 1 - Y Peilot

Mae David ac April Herzog, dau ddysgwyr Cymraeg o Ogledd Cymru'n siarad am fyd Disney. Am eu pennod cyntaf, maen nhw'n siarad am 'The Little Mermaid Live Action,' 'Moana Live Action,' 'Splash Mountain,' a mwy. 
 
Geirfa:
Hud – Magic (n.)   
Podlediad(au) – Podcast(s) (n.) 
Cynhyrchu – to Produce (v.)
Beth Bynnag – Anyways (adv.)
Difetha – to Ruin (v.)
Cyhoeddi – to Announce (v.)  
Si – a Rumor (n.)  
Ffilmio'n Fyw – Live-Action Film (phr.)
Rhaghysbyseb – a Film Trailer (n.) 
Datgelu – to Reveal (v.)
Cyngerdd – a Concert (n.)  
Animeiddiedig – Animated (adj.) 
Elfen(nau) – an Element or Elements (n.)
Agored Mawreddog – Grand Opening (phr.) 
Atyniad an Attraction (Theme Park) (n.)
Delw(au) – a Statue(s) (n.)
Mynnu to Insist (v.)
Troshaen - an Overlay (n.)
Arwyddo Dogfen Pwysig – to Sign an Important Document (phr.)
Dwad a... i Ben – to End or Finish (v.)

Mon, 01 May 2023 19:47:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch