-> Eich Ffefrynnau

Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Celebrating the people within the Hywel Dda community : Dathlu'r bobl yng nghymuned Hywel Dda

Gwefan: Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Euryl Howells

“Preparing for the podcast gave me the opportunity to reflect on my personal experience that included ruminations and observations shared with me and the team as professional pastoral givers on behalf of the health board. The pandemic saw us all exploring emotions and how it affected our spiritual wellbeing and normal anchors and mechanisms including faith often had the pendulum repercussion response.

Personally, sharing the podcasts will offer knowledge and highlight the experiences of the COVID-19 on a cross section of staff and this sharing will improve communication among employees, both intradepartmental and interdepartmental and with management and executives.  This is essential to achieve future success, as hopefully the information will facilitate decision-making build on learning that will stimulate cultural change and innovation.”

Rhoddodd paratoi ar gyfer y podlediad gyfle i mi fyfyrio ar fy mhrofiad personol a oedd yn cynnwys cnoi cil ar arsylwadau a rannwyd gyda mi a'r tîm fel rhoddwyr bugeiliol proffesiynol ar ran y Bwrdd Iechyd. Gwelodd y pandemig ni i gyd yn archwilio emosiynau a sut roedd yn effeithio ar ein lles ysbrydol ac yn aml roedd angorau a mecanweithiau arferol gan gynnwys ffydd yn cael ymateb symudol pendil (pendulum)

Bydd rhannu'r podlediadau cynnig gwybodaeth ac yn tynnu sylw at brofiadau COVID-19 ar groestoriad o staff a bydd y rhannu’r wybodaeth yn gwella dealldwriaeth cyfathrebu ymhlith gweithwyr, yn rhyngadrannol a chyda rheolwyr a swyddogion gweithredol. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant ac i adeliadu timau at y dyfodol. Gobeithio y bydd y wybodaeth yn hwyluso'r broses o wneud penderfyniadau gan adeiladu ar ddysgu a fydd yn ysgogi newid diwylliannol ac ymateb yn fafriol at arloesi camau pendant i’r dyfodol a chofio fod angen i ni ddilyn y ffurf o CARU

C       Caredig – o’n hunain a pawb o’n cwmpas
A       Adlewyrchu  - cymeryd amser i wneud hynny, perchen y teimladau
R       Rheoli - i wybod fod sianellu i helpu - cymeryd cyfrifoldeb dros eich hunan
U       Unol - gyda’n gilydd – un cymuned fel Bwrdd Iechyd yn deulu

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 13 Sep 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Amber Davies

“Besides feeling apprehensive beforehand, I thoroughly enjoyed the experience and would highly recommend to others. John was very reassuring and made me feel at ease throughout. I think this opportunity will give others a chance to share their stories and to raise awareness across the board.”

“Ar wahân i deimlo’n bryderus ymlaen llaw, mwynheais y profiad yn fawr a byddwn yn argymell yn fawr i eraill. Roedd John yn galonogol iawn ac yn gwneud i mi deimlo’n gartrefol drwy gydol y podlediad. Rwy’n credo y bydd y cyfle hwn yn rhoi cyfle i eraill rannu eu straeon a chodi ymwybyddiaeth yn gyffredinol.”

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 06 Sep 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Katherine Lewis

"I found the podcast surprising, I was motivated to participate to provide an insight into the commitment and dedication during the pandemic that older adult mental health services provided. However I had never stopped and thought about what each of us went through and what we faced. Spending the time to stop and reflect on the experiences really highlighted some of the stresses and changes that impacted on us.”

“Roedd y podlediad yn syndod i mi, cefais fy ysgogi i gymryd rhan i roi mewnwelediad i’r ymrwymiad a’r ymroddiad yn ystod y pandemig y mae gwasanaethau iechyd meddwl oedolion hyn wedi darparu. Fodd bynnag, doeddwn i erioed wedi stopio a meddwl am yr hyn yr aeth pob un ohonom drwyddo a beth oedden ni’n ei wynebu. Roedd treulio’r amser i stopio a myfyrio ar y profiadau wedi tynnu sylw at rai o’r straen a’r newidiadau a gafodd effaith arnom ni.”

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 30 Aug 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Vicky Evans

“I really enjoyed taking part in the podcast. It was a new experience and I felt that I was contributing in a small way to providing some insight into my role as Maternity Unit Coordinator and how much I enjoy working extra shifts as part of the COVID-19 Immunisation Team. It was lovely to be able to share my experience in this way and hope that the hard working staff of Hywel Dda University Health Board enjoy listening to the podcast. It has been a challenging time for everyone including myself and doing the podcast was a way of reflecting and motivating others to stay positive as we move forward in our roles.”

"Mwynheais gymryd rhan yn y podlediad yn fawr iawn. Roedd yn brofiad newydd a theimlais fy mod yn cyfrannu ychydig at ddarparu rhywfaint o fewnwelediad i’m rôl fel Cydlynydd Uned Mamolaeth yn ogystal â faint rwy’n mwynhau gweithio sifftiau ychwanegol fel rhan o Dîm Imiwneiddio COVID-19. Roedd yn hyfryd gallu rhannu fy mhrofiad fel hyn ac rwy’n gobeithio y bydd staff gweithgar Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn mwynhau gwrando ar y podlediad. Mae wedi bod yn gyfnod heriol i bawb gan gynnwyd fi fy hun ac roedd gwneud y podlediad yn ffordd adlewyrchu ac ysgogi eraill i aros yn bositif wrth inni symud ymlaen yn ein rolau."

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 23 Aug 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Hashim Samir

"Working with busy clinicians is not easy at all, without everyone's flexibility and help it wouldn't have happened. Thank you for making clinicians' stories and voice heard.”

"Nid yw'n hawdd gweithio gyda chlinigwyr prysur, heb hyblygrwydd a help pawb ni fyddai wedi digwydd. Diolch i chi am glywed lleisiau a straeon clinigwyr."

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 16 Aug 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Mererid Davies

Roedd hi’n braf cael y cyfle i rannu fy mhrofiad fel therapydd iaith a lleferydd dros y pandemic. Am fod cynifer o wahanol swyddi, dyletswyddau a straeon o fewn Hywel Dda, ma’n bwysig clywed trawsdoriad o’r profiadau i’n helpu i ddod at ein gilydd fel un tim mawr.

It was nice to have the opportunity to share my experience as a speech and language therapist over the pandemic. Because there are so many different jobs, duties and stories within Hywel Dda, it’s important to hear a cross section of experiences to help us come together as one big team.

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 09 Aug 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediadau Hywel Dda Podcasts

Heidi Blofield

“I have just had the best experience during the most challenging time at the field hospital. I have experienced situations that I would never have experienced from my previous ward and met members of various teams that have left an imprint on me forever. The feeling of guilt I experienced in Feb 2020 has definitely passed now leaving a gratitude to Hywel Dda UHB for keeping me safe and giving me these experiences that I will never forget. And to top it off, being nominated for RCN nurse of the year in view of my discharge work at YESS.”

“Dw i wedi cael y profiad gorau yn ystod yr amser mwyaf heriol yn yr ysbyty maes. Dw i wedi profi sefyllfaoedd na fyddwn erioed wedi eu profi ar fy ward flaenorol ac wedi cwrdd ag aelodau o wahanol dimau sydd wedi gadael argraffnod arna i am byth. Mae’r teimlad o euogrwydd a brofais ym mis Chwefror 2020 wedi mynd yn bendant nawr gan adael diolch i BIP Hywel Dda am gadw fi’n ddiogel a rhoi’r profiadau hyn i mi na fyddaf byth yn anghofio. Ar ben hynny, cefais fy enwebu ar gyfer nyrs y flwyddyn RCN o ystyried fy ngwaith rhyddhau yn YESS.” 

Recorded in July 2021 : Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021

Mon, 02 Aug 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch