-> Eich Ffefrynnau

Paid Ymddiheuro

Paid Ymddiheuro

Sawl gwaith ydych chi ‘di deud “sori i fod yn boen” pan mai’n dod at eich hiechyd? Yn ol ymchwil, mae menywod yn llai tebygol o ymweld a’r meddyg teulu ac yn derbyn llai o fonitro. Mae’n rhaid i hyn newid. Yn y podlediad yma, da ni am fod yn trafod amrywiaeth o agweddau ar iechyd menywod o ddulliau atal cenhedlu i iechyd meddwl, o’r mislif i’r menopos. Elin a Celyn yma. 'Da ni’n ddwy fyfyriwr meddygol ym mhrifysgol Caerdydd sy’n angerddol dros leihau’r stigma o amgylch iechyd menywod. Dyma fan diogel i rannu profiadau a dysgu gyda'n gilydd. Yr unig reol: Paid Ymddiheuro

Gwefan: Paid Ymddiheuro

RSS

Chwarae Paid Ymddiheuro

6. Bydd Yfory'n Gofalu am ei Hun: Gorbryderu am Iechyd

Y Bennod Olaf…am rŵan.

Wel, wel, dyma ni wedi cyrraedd pennod olaf cyfres gyntaf Paid Ymddiheuro – am siwrne gyffrous hyd yn hyn! Diolch i’n gwesteion ni gyd am fod yn rhan o’n stori ni; ‘da chi gyd yn ANHYGOEL.

Dyma gyfle i chi ddod i adnabod tîm Paid Ymddiheuro, Elin a Celyn, ychydig yn well.

Ydych chi wedi sylweddoli sut mae eich teimladau yn newid drwy gydol y mis? A oes gennych chi ffyrdd o ymdopi â’r newidiadau corfforol ac emosiynol rydym i gyd yn profi drwy ein cylchred fislifol? Ydych chi weithiau’n teimlo bo’ chi ‘di cael llond bol?

Wel peidiwch â phoeni, mae Elin a Celyn yn deall yn llwyr. Dewch i ymuno yn eu trafodaeth nhw am eu profiadau gyda teimlo’n isel, teimlo’n hapus a phob dim yn y canol. Cawn glywed ychydig am brofiadau Celyn yn gwirfoddoli yn Sri Lanka a’i stori hi o fyw â gorbryder iechyd. Yn ogystal bydd Elin yn rhannu beth mae hi wedi’i ddysgu am y cysylltiad rhwng iechyd meddwl a’r gylchred fislifol a sut mae hyn yn rhoi pŵer a hyder iddi.

Dydy bywyd ddim yn hawdd. Dydy iechyd menywod ddim yn hawdd. Ond yr hyn sy’n gwneud pob dim yn well yw siarad, addysgu a chael gwared ar stigma. Gobeithio eich bod chi wedi dod yn fwy hyderus wrth wrando ar ein cyfres cyntaf ni ac wedi dechrau … PEIDIO YMDDIHEURO!

Diolch a llawer o gariad,

Elin a Celyn xx


Lincs

https://www.mind.org.uk/

https://meddwl.org/

Fri, 15 Sep 2023 09:45:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Paid Ymddiheuro

5. Rheoli'r Rhwystredigaeth: Mwy na Chur Pen yw Meigryn

Croeso nôl i chi gyd.

‘Da ni bron ‘di cyrraedd diwedd y gyfres gyntaf o’r podlediad! Gobeithio eich bod chi gyd yn mwynhau hyd yn hyn.

Heddiw, dim ond Elin sy’n gallu bod efo chi, a bydd hi’n cael cwmni Heledd Haf Evans i drafod profiadau’r ddwy ohonynt gyda meigryn.

Dyma gyflwr sydd yn aml yn cael ei anwybyddu o fewn cymdeithas a dydy llawer o bobl ddim yn deall ei fod yn wahanol iawn i brofi cur pen!

Dysgwch am yr amrywiaeth eang o symptomau all fod yn gysylltiedig â meigryn, gwerthfawrogi sut yn union maent yn amharu ar fywyd o ddydd i ddydd, a gweld sut mae’r ddwy yn ymdopi gyda nhw.

Cyflwr cyffredin iawn yw hwn, ond eto un ble mae sawl cymhlethdod o fewn unigrywiaeth y symptomau i bawb.

Mwynhewch a chofiwch, Paid Ymddiheuro!

Cofiwch mai dim ond myfyrwyr meddygol yw Celyn ac Elin, felly os oes unrhyw beth yn y bennod sy’n peri gofid i chi ynglŷn â’ch iechyd eich hunain, ewch i weld y meddyg teulu.


Lincs:

https://www.nhs.uk/conditions/migraine/

https://migrainetrust.org/

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-66065674

https://c3sc.org.uk/event-single/headache-and-migraine-support-group/Fri, 08 Sep 2023 10:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Paid Ymddiheuro

4. Mae Gan Bawb Lais: Y Frwydr am Ddiagnosis Endometriosis

Bore da bawb!

Mae Elin a Celyn yn ôl heddiw i drafod endometriosis.

Mae 1 ym mhob 10 menyw yn y Deyrnas Unedig yn byw gydag endometriosis, felly pam yw hi’n cymryd, ar gyfartaledd, 7.5 mlynedd i gael diagnosis ohono?

Heddiw, cawn gwmni Heledd Roberts ac Elinor Morris i rannu eu straeon ysgytwol a’u profiadau pwerus . Mae’r ddwy stori yn dra wahanol, ond thema tebyg sy’n rhedeg drwy’r ddwy yw brwydo.

Dewch i gerdded ar hyd eu llwybr caled i dderbyn diagnosis ffurfiol, hyd yn oed wedi llawdriniaeth ar ôl llawdriniaeth. Dewch i barchu y frwydr maent wedi bod yn rhan ohono i geisio cael y gymuned feddygol i wrando.

Teimla’r ddwy yn hynod angerddol dros godi ymwybyddiaeth am endometriosis ac yn awyddus i chi gysylltu â nhw os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Mwynhewch a chofiwch, Paid Ymddiheuro!

Cofiwch mai dim ond myfyrwyr meddygol yw Celyn ac Elin, felly  os oes unrhyw beth yn y bennod yma sy’n peri gofid i chi ynglŷn å’ch iechyd eich hunain, ewch i weld eich meddyg teulu.

Lincs:

https://www.endometriosis-uk.org/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis#:~:text=Endometriosis%20is%20a%20disease%20in,period%20and%20last%20until%20menopause.

https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/

https://endometriosisassn.org/endometriosis-resources/

Instagram Heledd: @heledd_

Instagram Elinor: @elinormorris_


Fri, 01 Sep 2023 09:45:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Paid Ymddiheuro

3. Y Llwybr Troellog: Gwella'r Wybodaeth am PCOS

Croeso nôl i Paid Ymddiheuro. ‘Da ni wedi cyrraedd pennod 3 felly hanner ffordd drwy’r gyfres gyntaf!

Heddiw, cawn gwmni Mair Garland i rannu ei stori hi o fyw gyda Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS).

Yn ôl yr NHS, dyma gyflwr sy’n effeithio 1 ym mhob 10 menyw yn y Deyrnas Unedig, ond faint ydych chi wir yn ei wybod am PCOS?

Dewch i glywed stori Mair am y symptomau a’i sbardunodd i weld y meddyg teulu, ei brwydr i dderbyn diagnosis o PCOS a sut mae hi’n byw gyda’r cyflwr o ddydd i ddydd.

Cofiwch mai dim ond myfyrwyr meddygol yw Celyn ac Elin, felly os oes unrhyw beth yn y bennod yma sy’n peri gofid i chi ynglŷn â’ch iechyd eich hunain, ewch i weld eich meddyg teulu.


Lincs:

https://www.nhs.uk/conditions/polycystic-ovary-syndrome-pcos/

https://pcoscollective.com/

http://www.verity-pcos.org.uk/https://www.rcog.org.uk/for-the-public/browse-all-patient-information-leaflets/polycystic-ovary-syndrome-pcos-what-it-means-for-your-long-term-health-patient-information-leaflet/

Fri, 25 Aug 2023 09:45:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Paid Ymddiheuro

2. Nid Diwedd y Daith: Trin a Thrafod y Menopos

Helo! Croeso nôl bawb.

Heddiw caiff Elin a Celyn gwmni Emma Walford i drafod ei phrofiadau hi drwy'r perimenopos hyd yn hyn.

Cawn ddysgu fod cymaint mwy i'r menopos na 'hot flushes' yn unig, ac am bwysigrwydd siarad amdano yn agored gyda'ch teulu a'ch ffrinidau. Dewch i ddysgu am symptomau posibl, HRT a ble i droi am fwy o gymorth.

Felly, paid â bod ofn a phaid ymddiheuro!

Lincs defnyddiol:

https://www.balance-menopause.com

https://www.nhs.uk/conditions/menopause/

https://www.channel4.com/programmes/davina-mccall-sex-myths-and-the-menopause

https://thebms.org.uk/
Fri, 11 Aug 2023 09:45:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Paid Ymddiheuro

1. Ma’ Periods yn rhoi Pŵer: Y Mislif a Dulliau Atal Cenhedlu

Helo bawb! Croeso i'n pennod gyntaf.

Heddiw, caiff Elin a Celyn gwmni Anni Davies i drafod y mislif a dulliau atal cenhedlu. Dewch i ddysgu am y gylchred fislifol, synnu at yr ystod eang o ddulliau atal cenhedlu ar gael, ac efallai cael eich perswadio i brynu 'menstrual cup' !

Mwynhewch a chofiwch: Paid Ymddiheuro!

Fri, 04 Aug 2023 09:57:25 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Paid Ymddiheuro

Paid Ymddiheuro: Rhagflas

Sawl gwaith ydych chi ‘di deud “sori i fod yn boen” neu “dio’m yn bwysig”, “ma’n siwr mai fi sy’n bod yn ddramatig, pan fo'n dod at eich iechyd?

Yn ol ymchwil, mae menywod yn llai tebygol o ymweld a’r meddyg teulu ac yn derbyn llai o fonitro. Mae’n rhaid gofyn pam yw hyn ac mae’n rhaid iddo newid.

Yn y podlediad yma, da ni am fod yn trafod amrywiaeth o agweddau ar iechyd merched o ddulliau atal cenhedlu i iechyd meddwl, o’r mislif i’r menopos. 

Elin a Celyn yma. 'Da ni’n ddwy fyfyriwr meddygol ym mhrifysgol caerdydd sy’n angerddol dros leihau’r stigma o amgylch iechyd menywod ac eisiau gwella’r dealltwriaeth cyffredinol sydd gan bobl o gyflyrau mae menywod yn eu byw gyda nhw bob dydd. 

Dyma fan diogel i rannu profiadau, gofyn cwestiynau a dysgu gyda’n gilydd. A’r unig rheol sydd gennyn ni yw, paid ymddiheuro!


Diolch o galon i Talulah Thomas am y gerddoriaeth

IG: @talulah.tMon, 31 Jul 2023 23:00:29 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch