-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sgwrsio

Sgwrsio

Shwmae! Wyt ti'n dysgu Cymraeg? Croeso i Sgwrsio! Podlediad Cymraeg i ddysgwyr gan ddysgwyr! Yn y bodlediad yma, ti'n gallu wrando i gyfelidadau (neu "sgyrsiau") gyda pobl sy'n dysgu Cymraeg


Hi! Are you learning Welsh? Welcome to Sgwrsio! A Welsh language podcast for learners by learners! In this podcast, you can listen to interviews (or chats) with people who are learning Welsh

Gwefan: Sgwrsio

RSS

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 21 - Siarad gyda Megan

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Megan. Dyn ni'n trafod yr effaith mae dysgu Cymraeg wedi ei gael ar ein bywydau, dod yn athrawes Cymraeg a symud i Awstralia!

Today I'm speaking with Megan. We discuss the impact learning Welsh has had on our lives, becoming a Welsh teacher and moving to Australia!

Sun, 05 Feb 2023 15:57:19 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 20 - Siarad gyda Bethan - Eisteddfod 2022

[English below] Ces i’r cyfle i recordio pennod fyw yn yr Eisteddfod eleni.

Diolch i Bethan am rhannu ei thaith a'i gwaith anhygoel yn Y Bartneriath Awyr Agored.

Diolch i'r 'Steddfod ac Y Pod.


I had the opportunity to record a live episode at the Eisteddfod this year.

Thank you Bethan for sharing her journey and amazing work with The Outdoor Partnership.

Thank you to the 'Steddfod and Y Pod.

Sun, 04 Dec 2022 15:20:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 19 - Siarad gyda Bwncath - Tafwyl 2022

[English below] Ces i’r cyfle gwych i siarad gyda Bwncath yn Tafwyl.

Diolch i Tafwyl a Bwncath am y sgwrs. Profiad arbennig iawn i fi.

I had the great opportunity to speak with Bwncath in Tafwyl.

Thanks to Tafwyl and Bwncath for the conversation. A very special experience for me.

Sun, 04 Sep 2022 13:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 18 - Panel Y Dysgwyr Gyda Rosie a Rhiannon - Tafwyl 2022

[English Below] Ces i’r cyfle i siarad ar y panel y dysgwyr gyda Rosie a Rhiannon yn Tafwyl.

Helen oedd yn cadeirio.

Diolch i Tafwyl a Dysgu Cymraeg Caerdydd.


I had the opportunity to speak on the learner panel with Rosie and Rhiannon at Tafwyl.

It was chaired by Helen.

Thank you to Tafwyl and Dysgu Cymraeg Caerdydd. 

Thu, 07 Jul 2022 16:40:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 17 - Siarad Gyda Jess

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Jess. Ar hyn o bryd mae Jess yn astudio Cymraeg Mewn Blwyddyn.

Rydyn ni'n trafod dysgu, tips treigladau a mwy!

Today I'm speaking with Jess. Jess is currently studying Cymraeg Mewn Blwyddyn (Welsh in a Year).

We discuss learning, teaching, mutation tips and more!


Wed, 01 Jun 2022 16:51:41 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 16 - Siarad Gyda Kate Owen

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Katie Owen. Dechreuodd Katie ddysgu Cymraeg dim ond 1 mis yn ôl!

Mae Katie yn gyflwynydd a DJ o Gymru ond yn byw yn Llundain ar hyn o bryd. Rydyn ni'n siarad am Iaith ar Daith, Gŵyl Leeds a mwy.

Today I'm speaking with Katie Owen. Katie started learning Welsh just 1 month ago!

Katie is a presenter and DJ from Wales but currently live in London. We talk about Iaith ar Daith, Leeds Festival and more.

Sun, 08 May 2022 12:45:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 15 - Siarad Gyda Francesca

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Francesca. Enillodd Francesca Medal Dysgwyr yr Urdd 2019.

Rydyn ni'n trafod ein taith gyda Chymraeg, hunaniaeth, casglu records a mwy.

Today I'm speaking with Francesca. Francesca won the Welsh Learners Medal at the 2019 Urdd.

We discuss our journey with Welsh, identity, collecting records and more.

Sun, 06 Mar 2022 18:50:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 14 - Nadolig - Siarad gyda Gwenno ac Ellis Lloyd Jones

[English Below] Pennod 14 - Nadolig!

Heddiw dwi'n siarad gyda Gwenno ac Ellis. 

Rydym yn trafod pob dim Nadoligaidd!

Ffilmiau, traddodiadau teulu, anrhegion a mwy!


Today I'm talking with Gwenno and Ellis.

We're talking all things Nadolig!

Films, family traditions, presents and more!

Wed, 15 Dec 2021 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 13 - Siarad Gyda Lily, Mirain a Jacob

[English below] Dw i wedi ymuno gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio mewn partneriaeth â Phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i gynyddu cyfleoedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ni'n trafod ein hardaloedd, yn siarad Cymraeg yn yr Ysgol a ein dyfodol ni.


I've teamed up with Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol works in partnership with Universities, further education institutions and apprenticeship providers to increase study opportunities through the medium of Welsh.

We discuss our areas, speaking Welsh in School and our futures.


Thu, 09 Dec 2021 17:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sgwrsio

Sgwrsio Pennod 12 - Siarad Gyda Scarlett

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Scarlett. Mae Scarlett yn dod o Ganolbarth Cymru a byw ym Mharis.

Rydyn ni'n trafod agweddau tuag at Gymraeg, hunaniaeth a geiriau sy'n slapio.

Today I'm speaking with Scarlett. Scarlett is from Mid Wales and lives in Paris.

We discuss attitudes towards Welsh, identity and words that slap.

Sun, 21 Nov 2021 12:40:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy