-> Eich Ffefrynnau

Wrecsam ... A Thu Hwnt

Wrecsam ... A Thu Hwnt

Wedi i'r sêr Hollywood, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, brynu Clwb Pêl-droed Wrecsam, darganfyddwn sut mae hynny wedi effeithio'r dref ddosbarth gweithiol hon yng Ngogledd Cymru, a sut mae wedi cyfrannu at ein diwylliant chwaraeon, at ein iaith, ac at yr hyn sydd y ein cyd-glymu fel cenedl. Following the takeover of Wrexham AFC by Hollywood stars Ryan Reynolds and Rob McElhenney, we explore how the events of this working-class town in North Wales have contributed to sport, language, and the very fabric of what binds us as a nation.

Gwefan: Wrecsam ... A Thu Hwnt

RSS

Chwarae Wrecsam ... A Thu Hwnt

Episode 1: Wrecsam: Y stori tu ôl y stori

Roedd anghrediniaeth a chyffro ar draws Cymru yn dilyn y newyddion fod dau actor enwog wedi prynu clwb pêl-droed Wrecsam. Cafodd y DJ radio lleol Adam Phillips ei fagu’n i ddilyn a charu CPD Wrecsam. Mae’r clwb wedi bod yn rhan o’i fywyd erioed ac yn awr mae e’n pasio ei angerdd ymlaen at ei blant. Adam, ynghyd â chefnogwyr oes eraill Wrecsam, a Rob McElhenney ei hun, sy’n rhoi’r hanes y tu ôl i’r stori, wrth i'r dref fechan hon ddenu sylw ledled y byd. _The news that two Hollywood A-listers were taking over Wrexham’s beloved yet troubled football club was met with disbelief and excitement across Wales.Local radio DJ Adam Phillips grew up loving Wrexham AFC. The club has always been part of his life, and he's passing his passion on to his daughters. Adam, along with other lifelong Wrexham fans, and Rob McElhenney himself, give us the story behind the story, as the small town in North Wales is catapulted onto the world stage. _

Wed, 02 Nov 2022 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Wrecsam ... A Thu Hwnt

Episode 2: Wrecsam: Parhaed yr hen iaith

Pan oedd Ifan Wyn yn ifanc, roedd yn cael ei alw’n enwau am siarad Cymraeg. Fel cefnogwr oes CPD Wrecsam, ni chwaraeodd y Gymraeg ran fawr yn ei brofiad o fynychu'r clwb ar ddyddiau Sadwrn. Ers hynny, mae pethau wedi newid, bellach mae Ifan yn gyhoeddwr Cymraeg i'r clwb. Mae Cymry Cymraeg lleol yn trafod y newid agwedd tuag at yr iaith yn Wrecsam ac yn rhyngwladol, ers i Rob a Ryan brynu’r clwb, gan gynnwys barn Rob ei hun tuag at iaith hynaf Ewrop. _When Ifan Wyn was young, he was often called names for speaking Welsh. As a lifelong Wrexham AFC fan, the Welsh language did not play a big part in his experiences at the regular Saturday matches. Since then, things have changed and Ifan is now a Welsh language announcer for the club. Local Welsh speakers discuss the changing face of the image of Welsh both in Wrexham and internationally, since Rob and Ryan bought the club, including Rob's own views on Europe's oldest living language. _

Fri, 11 Nov 2022 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Wrecsam ... A Thu Hwnt

Episode 3: Wrecsam: Mae'n gamp i'r merched

Mae pêl-droedwyr benywaidd yn cael eu talu ffracsiwn o'r hyn y mae chwaraewyr gwrywaidd yn ei fwynhau, ac yn aml dim byd o gwbl. Er gwaethaf y cynnydd yn llwyddiant tîm merched Cymru, mae rhywiaeth ac anghydraddoldeb yn bodoli yn gyffredinol mewn chwaraeon. Edrychwn yn ddyfnach ar y broblem gyda chyfraniad gan Brif Swyddog Gweithredol Clwb Pêl-droed Wrecsam Fleur Robinson, seren Clwb Pêl-droed Wrecsam Lili Jones, cyn-gapten Cymru Laura McAllister, ac eraill sy'n mynd i'r afael â rhywiaeth yn y gêm ar bob lefel. _Women's footballers are paid a fraction of what male players enjoy, and often nothing at all. Despite the rise in success of the Welsh women's team, sexism and inequality exists across the board in sport. We take a deeper dive into the problem with insight from Wrexham AFC CEO Fleur Robinson, Wrexham AFC star Lili Jones, former Wales captain Laura McAllister, and others who are tackling sexism from grassroots up. _

Fri, 11 Nov 2022 08:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch