Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad 110: Belgium, Mexico, Czechia review | Bwrw golwg ar Wlad Belg, Mecsico a Tsiecia

Lawrlwythwch

Leon and Russell review an encouraging international window and start to the World Cup 2022 qualifying campaign. The episode is dedicated to Lee Collins, his family and all at Yeovil Town. Mae Leon a Russell yn bwrw golwg ar ffenest rhyngwladol a chychwyn i'r ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2022. Caiff y rhifyn ma ei gysegru i Lee Collins, ei deulu a phawb ar Yeovil Town

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 09 Apr 2021 20:54:51 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad 109: Insights on the Czech Republic with Ralph Davies | Mewnwelediadau ar y Weriniaeth Siec â Ralph Davies

Originally from Swansea, now resident in Brno in the Czech Republic, Ralph Davies (@RalphDavies1) provides Wales fans with insight on the Czechs ahead of their visit to Cardiff: who will be their dangermen; how confident are they after their draw with Belgium; and, might they be under-estimating Wales? Yn wreiddiol o Abertawe, yn awr yn breswyl ym Mrno yn y Weriniaeth Siec, mae Ralph Davies (@RalphDavies1) yn dod i gefnogwyr Cymru â mewnwelediad ar y Siecwyr o flaen eu hymweliad â Chaerdydd: pwy fydd eu perydlau; pa mor hyderus ydynt wedi'u gêm cyfartal â Gwlad Belg; ac, allent nhw fod yn bychanu Cymru efallai? Ralph Davies (pic and featured image: | llun a phrif ddelwedd:Glen Wilson)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 29 Mar 2021 07:45:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #108: Road to Qatar | Bant â ni i Qatar

Gareth and Russell look ahead to the start of the Qatar 2022 qualifying campaign with the games against Belgium and Czech Republic - betwixt which is a friendly against Mexico - and consider what would constitute a good start to the campaign that welcomes Joe Allen back to the international stage. Quietly confident, and with a play-off safety net, things look promising on the pitch....while off it at the FAW dark clouds have gathered over Hensol Castle. Mae Gareth a Russell yn edrych ymlaen at gychwyn yr ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022 gyda'r gemau yn erbyn Gwlad Belg a'r Weriniaeth Siec - gyda gêm cyfeillgar yn erbyn Mecsico rhyngddynt - ac ystyried be fyddai'n cyfri fel cychwyn da i'r ymgyrch sy'n croesawu Joe Allen yn ôl i'r llwyfan rhyngwladol. Gydag hyder tawel, ac gan fod gêm ail-gyfle fel rhwyd arbed, ar y cae mae pethau'n edrych yn addewol....er fod oddi'r cae bu cymylau tywyll yn dod uwchben yr FAW a Chastell Hensol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 20 Mar 2021 09:51:37 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 107: The Spurs Welsh Mafia with Jason Campbell

Leon and Russell are joined by Kent-based Spurs fan, Jason Campbell aka @indiehasbeen, for his views on Spurs' Welsh Mafia: Joe Rodon, Ben Davies and Gareth Bale. They discuss how Gareth Bale is slowly re-dioscovering his fitness a what would constitute success for him this season. They also discuss what sort of impression Joe Rodon has made on Spurs fans since he joined; and in his seventh season at the club, what do fans think of Ben Davies Mae Leon a Russell yn cael eu hymuno gan gefnogwr Spurs, Jason Campbell aka @indiehasbeen, yng Nghaint am ei sylwadau ar y Mafia Cymreig sydd gan Spurs: Joe Rodon, Ben Davies a Gareth Bale. Maen nhw'n trafod sut mae Gareth Bale yn ail-ddarganfod ei ffitrwydd yn araf a beth fyddai'n cymhwyso fel llwyddiant iddo fe dymor hwn. Hefyd, maen yn trafod pa fath o argraff y bu Joe Rodon yn gwneud i gefnogwyr Spurs ers iddo ymuno; ac yn ei seithfed tymor gyda'r clwb, be' mae'r cefnogwyr yn meddwl am Ben Davies.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 04 Mar 2021 18:56:51 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 105: Celebrating #WorldRadioDay with Rob Phillips | Dathlu Diwrnod Radio’r Byd â Rob Phillips

The podcast returns after its winter break to celebrate #WorldRadioDay and the medium's intrinsic connection to sport and in particular football. Russell chats with one of the iconic Welsh English language voices in football broadcasting - Rob Phillips of BBC Cymru Wales. Rob recalls how his career has taken him from covering local football in the Rhondda for newspapers to reporting on the national team for BBC Radio Wales including, of course, Euro 2016. Along the way his passion for radio hasn't dimmed. Mae'r podlediad yn dychwelyd wedi ei egwyl gaeaf i ddathlu Diwrnod Radio'r Byd a chysylltiad ym môn y cyfrwng â chwaraeon ac yn enwedig pêl-droed. Mae Russell yn sgyrsio ag un o'r lleisiau Saesneg eiconig yn narlledu pêl-droed - Rob Phillips o BBC Cymru Wales. Mae Rob yn atgofio sut mae ei yrfa wedi ei gymryd o sylwebu ar bêl-droed lleol y Rhondda ar gyfer cylchlythyrau i adroddi ar y tîm cenedlaethol ar gyfer BBC Radio Wales yn cynnwys, wrth gwrs, Euro 2016. Yn y cyfamser, ni fu ei draserch i radio ddim yn pylu.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 13 Feb 2021 05:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 104: Qatar 2022 qualifying draw | Pariad rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022

Russell, Gareth, Leon and Rich weigh up Wales's qualifying group for Qatar 2022 in which they will face Belgium - for the first time since that magical night in Lille in 2016 - Czechia, Estonia and Belarus. Mae Russell, Gareth, Leon a Rich yn myfyrio grŵp rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022 yn y rhain y byddent nhw'n wynebu Gwlad Belg - am y tro cyntaf ers y noson hudol yna yn Lille yn 2016 - Czechia, Estonia and Belarws.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 10 Dec 2020 14:18:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 103: Autumn review and remembering Maradona | Arolygiad yr Hydref a chofio Maradona

In this paradigm-bending, Inception style episode Russell, Gareth and Leon review the Autumn games and the Nations League campaign that culminated in promotion for Wales. They assess where they think the squad is ahead of not just the delayed Euro 2020, but the World Cup 2022 campaign that starts in March. They also pay tribute to the late Diego Maradona. Yn yr episod hwn sy'n plygu paradigms fel Inception, mae Russell, Gareth a Leon yn arolygu gemau'r Hydref a Chynghrair y Cenhedloedd a ddaeth i ben gyda ddyrchafiad i Gymru. Maen nhw'n asesu lle maent yn meddwl sut mae'r garfan o flaen nid yn unig Euro 2020 gohiriedig, ond ymgyrch Cwpan y Byd 2022 sy'n cychwyn fis Mawrth. Hefyd men nhw'n talu eu teyrngedau i'r diweddar Diego Maradona.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 07 Dec 2020 23:36:43 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #102: USA, Ireland, Finland preview | Rhagolwg UDA, Iwerddon, Y Ffindir

Russell, Leon and Gareth look ahead to another triple header versus the United States and in the Nations League against the Republic of Ireland and Finland. With another heavy burden on players they consider how temporary manager Robert Page might make the most of his squad Mae Russell, Leon a Gareth yn edrych ymlaen at driphlyg eto yn erbyn yr Unol Dalieithau ac yng Nghynghrair y Cenedloedd yn erbyn y Weriniaeth Iwerddon a'r Ffindir. Gyda faich trwm arall ar y chwaraewyr maen nhw'n ystyried sut efallai y bydd Robert Page, y rheolwr dros dro, yn gwneud y gorau o'i garfan.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Nov 2020 21:29:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #101: October triple header review | Arolygiad y dri gêm mis Hydref

Russell, Leon and Gareth look back at the October triple header of games versus England and in the Nations League against the Republic of Ireland and Bulgaria. They wax lyrical about Jonny Williams; assess a promising debut by Rhys Norrington-Davies; express their frustrations at Rabbi Matondo; and consider who might replace the injured Wayne Hennessey next month. They also pay tribute to James Collins on his retirement and summarise from a Welsh perspective the final days of the transfer window Mae Russell, Leon a Gareth yn edrych yn ôl ar y driphlyg o gemau fis Hydref yn erbyn Lloegr ac yng Nghynghrair y Cenedloedd yn erbyn Y Weriniaeth Iwerddon a Bwlgaria. Maen nhw'n canu glodydd Jonny Williams; asesu debut addawol Rhys Norrington-Davies; mynegi eu rhwystredigaeth am Rabbi Matondo; ac ystyried pwy efallai fydd yn cymryd lle Wayne Hennessey anafus fis nesaf. Hefyd maen nhw'n talu teyrnged i James Collins wedi iddo ymddeol a chrynhoi o safbwynt Cymreig dyddiau y ffenestr trosgwlyddo.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 29 Oct 2020 13:12:48 +0000

Tudalen Y Podlediad