Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad 106: Paying to tribute to | Talu teyrnged i Ashley Williams & Dai Davies

Lawrlwythwch

In this episode Leon, Russell and Gareth pay tribute to Ashley Williams, who retired in January 2021, and to Dai Davies who sadly lost his battle with cancer in February. Between them they won almost 140 Wales caps, were key members of two of Wales's greatest teams - 1974-77 and 2014-16 - and had a remarkable amount in common despite playing in different eras and having quite different upbringings. Yn y rhifyn yma mae Leon, Russell a Gareth yn talu teyrnged i Ashley Williams, a ymddeolodd ym mis Ionawr 2021, ac i Dai Davies a gollodd ei frwydr gyda chanser yn anffodus ym mis Chwefror. Rhwng y ddau ohonynt enillodd fron 140 o gapiau i Gymru, aelodau allweddol oeddent nhw o ddau dîm mwyaf Cymru - 1974-77 a 2014-16 - a chawsant nhw hen ryfedd cymaint mewn cyffredin er gwaethaf chwarae yn oesoedd gwahanol a chael magwraeth hynod gwahanol.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 21 Feb 2021 12:19:02 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad 105: Celebrating #WorldRadioDay with Rob Phillips | Dathlu Diwrnod Radio’r Byd â Rob Phillips

The podcast returns after its winter break to celebrate #WorldRadioDay and the medium's intrinsic connection to sport and in particular football. Russell chats with one of the iconic Welsh English language voices in football broadcasting - Rob Phillips of BBC Cymru Wales. Rob recalls how his career has taken him from covering local football in the Rhondda for newspapers to reporting on the national team for BBC Radio Wales including, of course, Euro 2016. Along the way his passion for radio hasn't dimmed. Mae'r podlediad yn dychwelyd wedi ei egwyl gaeaf i ddathlu Diwrnod Radio'r Byd a chysylltiad ym môn y cyfrwng â chwaraeon ac yn enwedig pêl-droed. Mae Russell yn sgyrsio ag un o'r lleisiau Saesneg eiconig yn narlledu pêl-droed - Rob Phillips o BBC Cymru Wales. Mae Rob yn atgofio sut mae ei yrfa wedi ei gymryd o sylwebu ar bêl-droed lleol y Rhondda ar gyfer cylchlythyrau i adroddi ar y tîm cenedlaethol ar gyfer BBC Radio Wales yn cynnwys, wrth gwrs, Euro 2016. Yn y cyfamser, ni fu ei draserch i radio ddim yn pylu.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 13 Feb 2021 05:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 104: Qatar 2022 qualifying draw | Pariad rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022

Russell, Gareth, Leon and Rich weigh up Wales's qualifying group for Qatar 2022 in which they will face Belgium - for the first time since that magical night in Lille in 2016 - Czechia, Estonia and Belarus. Mae Russell, Gareth, Leon a Rich yn myfyrio grŵp rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022 yn y rhain y byddent nhw'n wynebu Gwlad Belg - am y tro cyntaf ers y noson hudol yna yn Lille yn 2016 - Czechia, Estonia and Belarws.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 10 Dec 2020 14:18:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 103: Autumn review and remembering Maradona | Arolygiad yr Hydref a chofio Maradona

In this paradigm-bending, Inception style episode Russell, Gareth and Leon review the Autumn games and the Nations League campaign that culminated in promotion for Wales. They assess where they think the squad is ahead of not just the delayed Euro 2020, but the World Cup 2022 campaign that starts in March. They also pay tribute to the late Diego Maradona. Yn yr episod hwn sy'n plygu paradigms fel Inception, mae Russell, Gareth a Leon yn arolygu gemau'r Hydref a Chynghrair y Cenhedloedd a ddaeth i ben gyda ddyrchafiad i Gymru. Maen nhw'n asesu lle maent yn meddwl sut mae'r garfan o flaen nid yn unig Euro 2020 gohiriedig, ond ymgyrch Cwpan y Byd 2022 sy'n cychwyn fis Mawrth. Hefyd men nhw'n talu eu teyrngedau i'r diweddar Diego Maradona.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 07 Dec 2020 23:36:43 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #101: October triple header review | Arolygiad y dri gêm mis Hydref

Russell, Leon and Gareth look back at the October triple header of games versus England and in the Nations League against the Republic of Ireland and Bulgaria. They wax lyrical about Jonny Williams; assess a promising debut by Rhys Norrington-Davies; express their frustrations at Rabbi Matondo; and consider who might replace the injured Wayne Hennessey next month. They also pay tribute to James Collins on his retirement and summarise from a Welsh perspective the final days of the transfer window Mae Russell, Leon a Gareth yn edrych yn ôl ar y driphlyg o gemau fis Hydref yn erbyn Lloegr ac yng Nghynghrair y Cenedloedd yn erbyn Y Weriniaeth Iwerddon a Bwlgaria. Maen nhw'n canu glodydd Jonny Williams; asesu debut addawol Rhys Norrington-Davies; mynegi eu rhwystredigaeth am Rabbi Matondo; ac ystyried pwy efallai fydd yn cymryd lle Wayne Hennessey anafus fis nesaf. Hefyd maen nhw'n talu teyrnged i James Collins wedi iddo ymddeol a chrynhoi o safbwynt Cymreig dyddiau y ffenestr trosgwlyddo.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 29 Oct 2020 13:12:48 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #100: Remembering England vs Wales 1970 with Chris Leek

Get in the mood for this week's England-Wales friendly by listening to how, fifty years ago Chris Leek, saxophonist in The Barry Horns, caught a train to Cardiff from Swansea and made his way to Ninian Park for his first ever Wales match: versus England in the 1970 Home Championship. Listen to Chris's recollections of the game and also of the game against Northern Ireland a week later when George Best visited Chris's beloved Vetch Field. Byddwch mewn hwyl i groesawu'r gêm cyfeillgar rhwng Lloegr a Chymru gan wrando ar sut esgynodd Chris Leek, sacsoffonydd gyda'r Barry Horns, drên o Abertawe i Gaerdydd a mentro i Barc Ninian am ei gêm Cymru cyntaf erioed: yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth Prydain 1970. Gwrandewch ar atgofion Chris y gêm ac hefyd y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon yr wythnos ddilynol pan ymwelodd George Best â'r Cae Vetch mor annwyl i Chris.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 06 Oct 2020 21:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad | Podcast #99: Triple Header preview – England, Ireland, Bulgaria

Gareth and Russell look ahead at the triple header of Wales games coming up: the friendly at Wembley against England; and the Nations League games versus the Republic of Ireland and Bulgaria. With three games in six days Ryan Giggs will surely have to use his squad options to the fullest and they ponder what he might do. Mae Gareth a Russell yn edrych ymlaen i'r dri gem Cymru ar y gorwel: y gêm cyfeillgar yn Wembley yn erbyn Lloegr; a gemau Cynghrair y Cenhedloedd yn erbyn y Weriniaeth Iwerddon a Bwlgaria. Gyda thri gêm yn chwe ddiwrnod heb os bydd rhaid i Ryan Giggs ddefnyddio opsiynau ei garfan i'w llawnder ac maen nhw'n ystyried be' efallai gwnaiff e.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 03 Oct 2020 16:05:11 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #98: Nations League review – Finland and Bulgaria | Arolygiad Cynghrair y Cenhedloedd – Y Ffindir a Bwlgaria

Rich, Russell and Leon review Wales's 100% winning start to the opening round of the 2020 Nations League with a host of talking points: debut caps for Dylan Levitt, Neco Williams and Ben Cabango; two clean sheets; a new record for Wayne Hennessey; Ethan Ampadu as a centre back; and the return of David Brooks. They also consider Ampadu's loan move to Sheffield United and pay tribute to the latest goalscoring landmark achieved by Cristiano Ronaldo. Mae Rich, Russell a Leon yn arolygu cychwyn ennill 100% Cymru yn rownd agoriadol Cynghrair y Cenhedloedd gyda hen gymaint o bynciau trafod: capiau cyntaf i Dylan Levitt, Neco Williams a Ben Cabango; dwy daflen lân; record newydd i Wayne Hennessey; Ethan Ampadu fel amddiffynwr canol; a dychwelyd David Brooks. Hefyd maen nhw'n ystyried symudiad Ampadu ar fenthyg i Sheffield United a thalu teyrnged i drobwynt sgorio diweddaraf Cristiano Ronaldo.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 10 Sep 2020 14:52:39 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #97: Nations League 2020-21 preview

After almost 10 months without any international games, in this podcast Russell, Gareth and Leon look ahead to a new Nations League campaign and how Ryan Giggs might approach the opening matches against Finland and Bulgaria. Ar ôl bron 10 mis heb unrhyw o gemau rhyngwladol, yn y podlediad yma mae Russell, Gareth a Leon yn edrych ymlaen at ymgyrch Cynghrair y Cenhedloedd newydd a sut efallai bydd Ryan Giggs yn mynd i'r afael â'r gemau agorol yn erbyn Y Ffindir a Bwlgaria.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 03 Sep 2020 12:11:06 +0000

Tudalen Y Podlediad