Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast/Podlediad #86: Slovakia and Croatia preview / Rhagolwg o Slovacia a Croatia

Lawrlwythwch

Leon (blink and you'll miss him...) and Russell are joined by Desolation Radio's Dan Evans to look ahead to the Slovakia and Croatia qualifiers, the controversial squad selection of Tom Lawrence, and assess Aaron Ramsey's start to life in Turin. Dan previously appeared on the pod in episode #81 to discuss his Planet article about Wales fans as ambassadors for an independent travelling statelet. Mae Dan Evans o Desolation Radio yn ymuno â Leon (mor gyflym â mellten...) a Russell i fwrw cip ar y gemau rhagbrofol yn erbyn Slovacia a Croatia, y dewisiad dadleuol o Tom Lawrence yn y garfan, ac asesu cychwyn Aaron Ramsey i fywyd yn Nhurin. Ymddangosodd Dan ar y pod o'r blaen yn episod #81 i drafod ei erthygl yn Planet am gefnogwyr Cymru fel llysgenhadon dros wladwriaeth fychan annibynnol ar daith.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 08 Oct 2019 17:28:45 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast / Podlediad #85: Azerbaijan a/and Belarus

Dan, Gareth and Russell are joined by guest Chris Leek, sax player in The Barry Horns, to look back at the narrow wins against Azerbaijan and Belarus. They also catch up on the rest of the goings-on of late: Osian Roberts's departure; the under 21s and women's games; and defenders who score hat-tricks. Mae Dan, Gareth a Russell yn cael eu hymuno â nhw gan Chris Leek, sy'n canu sacsoffon yn Y Barry Horns, i edrych yn ôl ar y buddugoliaethau bychain yn erbyn Azerbaijan a Belarws. Hefyd maen nhw'n dai i fyny gyda ddigwyddiadau diweddar eraill: ymadawiad Osian Roberts; y gemau o dan 21 a'r menywod; ac amddifynwyr sydd wedi sgorio hat-tricks.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Sep 2019 10:13:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #84: Chatting with Liam Stokes-Massey aka @PencilCraftsman

In this podcast Russell drops by the Shepherd's Hut at Tŷ Pawb in Wrexham where Liam Stokes-Massey spends his time drawing incredible pencil art, including of Welsh footballers. They discuss how a quick drawing of Gareth Bale on the morning of the Slovakia match at Euro 2016 kickstarted the interest in his artwork, and what plans he has for future work and exhibitions. Liam displays his work across all the main social media platforms as @PencilCraftsman. Yn y podlediad yma mae Russell yn galw mewn i Fugeildy Tŷ Pawb yn Wrecsam lle mae Liam Stokes-Massey yn treulio ei amser gan lunio celf pensil anhygoel, gan gynnwys o bêl-droedwyr o Gymru. Maen nhw'n sgyrsio sut gic-daniwyd diddordeb yn ei waith celf gan lun cyflym o Gareth Bale ar fore y gêm Slovacia yn Euro 2016, a'i gynlluniau dyfodol ac arddangosfeydd. Mae Liam yn arddangos ei waith ledled y prif blatfformau cyfryngau cymdeithasol fel @PencilCraftsman.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 02 Aug 2019 06:57:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #83: Close season musings / Synfyfyrion y tymor caeëdig

In this podcast Gareth and Russell get together to discuss Wimbledon and Englandandwales winning the cricket. Like fuck they do. It's all about Will Vaulks being a bluebird, celebrating Gareth Bale turning 30 and wondering where are we under Ryan Giggs. Yn y podlediad yma mae Gareth a Russell dod ynghyd i sgyrsio Wimbledon a buddugoliaeth Lloegrachymru yn y criced. Dos i gachu. Hanfod y peth yw Will Vaulks yr aderyn glas, dathlu Gareth Bale wrth iddo'n troi yn 30 oed a thybio ble ydym ni o dan Ruan Giggs.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 16 Jul 2019 13:12:45 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #81: Ambassadors for a travelling #walesaway statelet with Dan Evans

Following his recent article in Planet - The Welsh Internationalist on his #walesaway experiences, Dan Evans joins Russell to explore some of the article's themes: its egalitarianism and unity; its connections with community; its autonomy and self-organisation; and the extent to which it can be replicated at home. Ar ôl ei erthygl ddiweddar yn Planet - The Welsh Internationalist ar ei brofiadau o ddilyn Cymru oddi gartref, mae Dan Evans yn ymuno â Russell i archwilio ychydig o themâu'r erthygl: ei egalitariaeth ac undod; ei gysylltiadau â chymuned; ei ymreolaeth ac hunan-drefniant; ac i ba raddau y gellir atgynhyrchu e gartre.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 20:31:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #80: Wales 1-0 Slovakia / Cymru 1-0 Slovacia

In this podcast Rich, Leon and Russell look back at how Wales kicked off a third successive qualifying campaign with a victory against Slovakia; a game that also reprised the memorable opening fixture of Euro 2016. They also begin to consider how Ryan Giggs might approach the Croatia and Hungary games in June. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl at sut ddechreuodd Cymru ymgyrch arbrofol am y trydydd tro olynol gyda ffuddugoliaeth yn erbyn Slovacia; a ddwynodd i gof y gêm agorol hynod atgofiadol o Euro 2016 hefyd. Hefyd maen nhw'n dechrau ystyried sut efallai bydd Ryan Giggs yn agosáu y gemau yn erbyn Croatia a Hwngari fis Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 27 Mar 2019 12:35:56 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #79: Post-Trinidad & Tobago, pre-Slovakia

In this podcast Rich, Leon and Russell look back at the friendly against Trinidad and Tobago - the first international at The Racecourse in 11 years - and what we learned from such a raw team selection. They also look ahead to Wales's opening qualifier for Euro 2020 against Slovakia. They also commiserate Cackistan on their opening qualifying defeat. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl at y gêm gyfeillgar yn erbyn Trinidad a Tobago - y gêm rhyngwladol gyntaf yn Y Cae Ras ers 11 mlynedd - a beth ddysgom ni o ddetholiad tîm mor las. Hefyd maen nhw'n edrych ymlaen at gêm rhagbrofol agorol Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn erbyn Slovacia. Hefyd, maen nhw'n rhannu'u gofidiau â Cackistan wedi'u colled rhagbrofol agorol. Pic: Russell Todd

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Mar 2019 09:34:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #78: January 2019 Transfer Window / Ffenestr trosgwlyddo Ionawr 2019

In podcast #78 Leon (having finished his chores), Gareth and Russell look at the permanent and loan transfers during the recent transfer window including Aaron Ramsey to Juventus, Rabbi Matondo to Schalke, Regan Poole returning to Newport and Jonny Williams to Charlton Athletic. They also consider those players who failed to move: Danny Ward, Ben Woodburn, Dan James and Harry Wilson among others. Ym mhodlediad #78 mae Leon (wedi cwblhau'i waith y tŷ), Gareth a Russell yn bwrw golwg ar y trosgwlyddiadau parhaol a dros dro yn ystod y ffenestr trosglwyddo diweddar yn cynnwys Aaron Ramsey i Juventus, Rabbi Matondo i Schalke, dychweliad Regan Poole i Gasnewydd a Jonny Williams i Charlton Athletic. Hefyd maen nhw'n ystyried y chwaraewyr hynny a fethodd i symud: Danny Ward, Ben Woodburn, Dan James a Harry Wilson ymhlith eraill.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 07 Feb 2019 10:23:41 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #77: Looking back at Denmark & Albania / Edrych nôl ar Ddenmarc ac Albania

In this podcast Rich, Leon and Russell - played by Rabbi Matondo, Keiron Freeman and James Lawrence respectively - look back at the Denmark and Albania and consider where, after his first 9 games, we stand under Giggs. They also consider some of the permutations available in the forthcoming draw for Euro 2020. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell - a'u chwaraeir gan Rabbi Matondo, Keiron Freeman a James Lawrence yn eu tro - yn edrych yn ôl at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania ac ystyried ar ôl ei 9 gem cyntaf lle ydym ni wedi cyrraedd o dan Giggs. Hefyd maen nhw'n ystyried ychydig o'r posibliadau a fydd ar gael yn y drôr ar gyfer Ewro 2020.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 24 Nov 2018 09:57:05 +0000

Tudalen Y Podlediad