Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ep.138 – Cardiff City’s young Welsh talent with Ben from View From The Ninian (@VFTNinian)

Lawrlwythwch

Ben James from the View From The Ninian podcast and website joins the podcast to share his insights into the young talent coming through at Cardiff City and getting their chance by Steve Morison. Mae Ben James o'r podlediad a gwefan View From The Ninian yn ymuno â'r podlediad i rannu ei fewnwelediadau ar y dalent ifanc sy'n dod trwy rengoedd Dinas Caerdydd a chael cyfleon gan Steve Morison.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 06 May 2022 21:07:40 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ep.137 – Discussing Dylan Levitt with The Dode Fox Podcast

Russell is joined by Ronnie and Paul from The Dode Fox Podcast, a fan podcast about all things Dundee United, to discuss how Dylan Levitt's loan spell at Tannadice is going. Mae Russell yn cael ei ymuno â fe gan Ronnie a Paul o The Dode Fox Podcast, podlediad ffan am bob dim Dundee United, i sgyrsio sut mae amser Dylan Levitt ar fenthyg yn Tannadice yn mynd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 02 May 2022 08:23:26 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.136 – Cymru-France preview with Hales Evans from feWales

In the run-up to Wales's crunch qualifying match with France for the 2023 Women's World Cup, Russell is joined by Hales Evans, founder of feWales to discuss the match, the growing Red Wall at women's internationals and why she set up feWales to provide fan wear for women. Gyda gêm anferthol Cymru ar ddiwedd yr wythnos yn erbyn Ffrainc ar gyfer Cwpan y Byd Menywod 2023, mae Russell yn cael ei ymuno â fe gan Hales Evans, sylfaenydd feWales i drafod y gêm, y Wal Goch grar ei thyfiant wrth gemau rhyngwladol mewnywod, a'i rhesymau am sylfaeni feWales i ddarparu gwisg i ffans benywaidd. Hales Evans a chapten Cymru, Sophie Ingle | Hales Evans and Wales captain, Sophie Ingle

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 06 Apr 2022 15:13:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.135 -Hennessey’s Hundredth, the Czechs and the World Cup draw (IWQ – If We Qualify)

In this episode Russell, Gareth, Leon and Huw celebrate Wayne Hennessey's hundredth cap won in the friendly with the Czech Republic; and, should Wales qualify for Qatar 2022, who will join them in World Cup group B. Yn y rhifyn hwn mae Russell, Gareth, Leon a Huw yn dathlu ganfed gap Wayne Hennessey a'i ennillodd yn y gêm gyfeillgar yn erbyn y Weriniaeth Tsiec; a, os yw Cymru yn llwyddo cyrraedd Qatar 2022, pwy fydd yn ymuno â nhw yng ngrŵp B Cwpan y Byd. Llongyfarchiadau | Congratulations Wayne Hennessey

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 04 Apr 2022 20:47:08 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.133 – Austria preview | Rhagolwg Awstria

In addition to Russell and Gareth looking ahead to Austria's visit to Cardiff for the World Cup play-off game, the Other Bundesliga podcast answer questions from Patreons about the clash and Huw Davies shares his thoughts. This episode is dedicated to the people of Ukraine. Yn ogystal â Russell a Gareth sy'n edrych ymlaen at ymweliad Awstria â Chaerdydd am y gêm ail gyfle Cwpan y Byd, mae'r podlediad Other Bundesliga yn ateb cwestiynau oddi wrth Patreons am y brwydr ac mae Huw Davies yn rhannu ei feddyliau. Mae'r rhifyn hwn wedi'i gysegredig i'r bobl Wcráin.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 23 Mar 2022 08:37:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.132 – Sons of Cambria volume 1 (sponsored by | noddir gan: Sporting Heritage CIC)

In this episode - sponsored by Sporting Heritage CIC - Russell is joined by football historian Ian Garland and Ashley Drake of St David's Press publishing. Ian has co-written, with Gareth M Davies, Sons of Cambria, the who's who of male footballers who have represented Wales since the very first international match against Scotland in 1876 until 1946, including wartime and Victory internationals, as well as assorted other uncapped and representative matches. You can buy the book here. For further details about Sporting Heritage's work in Wales and across the UK visit their website and social media, check out their podcast channel on Soundcloud and throughout the month of February 2022 celebrate The Art of Sporting Heritage on social media at #SportAndArt. Yn y rhifyn hwn - noddir gan Sporting Heritage CIC - mae Russell yn cael ei ymuno â fe gan hanesydd pêl-droed Ian Garland ac Ashley Drake o'r cyhoedd-dy St David's Press. Gyda Gareth M Davies bu Ian yn cyd-ysgrifennu, Sons of Cambria, y pwy yw pwy o bob pêl-droedwr gwrwaidd i gynrychioli Cymru ers ei gem cyntaf erioed yn erbyn Yr Alban ym 1876 tan 1946, yn cynnwys gemau rhyngwladol yn ystod y rhyfel a Buddugoliaeth, yn ogystal â'r amrywolaeth o gemau di-gap a chynrychiol. Gellir prynu'r llyfr yma. Am ragor o fanylion am waith Sporting Heritage yng Nghymru a ledled y DU ymwelwch â'u gwefan a chyfryngau cymdeithasol, bwrw golwg ar eu sianel podlediadau ar Soundcloud a thrwy gydol mis Chwefror 2022 dathlwch Celf Treftadaeth Chwaraeon ar gyfryngau cymdeithasol ar #SportAndArt #ChwaraeonaChelf. https://www.soundcloud.com/sportingheritage

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 08 Feb 2022 10:00:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.130 – In conversation with: | Mewn trafodaeth â: Laura McAllister

In this episode Russell and Leon are joined by former Wales captain Laura McAllister. Laura recalls her childhood experiences of being drawn into football in Bridgend and in the Llynfi valley and subsequently at secondary school, and then at Millwall while she was a student in London. Laura then explains how, having returned to Wales and joined Cardiff City Ladies, she was part of the group that made representation to the Football Association of Wales for formal recognition of a national women’s time. In 2021 Laura stood for election as a Uefa rep on Fifa and surprised much of the continent by running the victor so close. Will she stand again? Laura reveals her intentions and explains why ex-players should to have a greater say in the running of the game at all levels. Yn y rhifyn yma mae Russell a Leon yn cael eu hymuno gan cyn-gapten Cymru Laura McAllister. Mae Laura yn atgoffa ei phrofiadau plentyndod o cael ei thynnu at bêl-droed ym Mhen-y-bont a Chwm Llynfi, yna yn yr ysgol uwchradd, ac yna gyda Millwall tra ei bod hi’n fyfyrwr yn Llundain. Ar ôl dychwelyd i Gymru ac ymuno â Menywod Dinas Caerdydd, mae Laura yn egluro sut oedd hi’n rhan o’r grŵp a aeth i’r Gymdeithas Bêl-droed Cymru i ofyn iddi i gydnabod yn ffurfiol y tîm menywod cenedlaethol. Yn 2021 safodd Laura dros etholiad i Fifa fel cynrychiolydd Uefa a synnodd cryn dipyn o’r cyfandir gan redeg yr ennillydd mor agos. Fydd hi’n sefyll unwaith eto? Mae Laura yn dadlennu ei bwriadau ac yn egluro pam ddylai cyn-chwaraewyr gael mwy o ddweud mewn rhedeg y gêm ar bob lefel.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Jan 2022 20:30:46 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.129 – Ben Woodburn at Hearts with @Amoruso1998

Scott McIntosh (@Amoruso1998) from the Hearts fan site Amoruso Lets It Run joins the podcast to provide a Hearts eye view of how Ben Woodburn is doing in his season long loan spell at Tynecastle. Mae Scott McIntosh (@Amoruso1998) o Amoruso Lets It Run, gwefan ar gyfer cefnogwyr Hearts, yn ymuno â'r podlediad i ddarparu safbwynt o Tynecastle ar sut mae Ben Woodburn yn gwneud yn ei dymor ar fenthyg yno.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 13 Jan 2022 22:26:54 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #127: Welsh identity in The Red Wall & rugby | Hunaniaeth Gymreig yn Y Wal Goch a rygbi

For this episode Lewis Eldred discusses some of the findings of his Masters research into the political, social and linguistic identities of fans in The Red Wall in comparison to those among supporters of the Wales rugby team. You can read Lewis's full thesis here. Yn y rhifyn yma mae Lewis Eldred yn trafod rhai o ganlyniadau ei ymchwil Meistr ar hunaniaethau gwleidyddol, cymddeithasol ac ieithyddol ymhlith aelodau'r Wal Goch mewn cymhariaeth â'r rheini ymlith cefnogwyr tîm rygbi Cymru. Gallwch chi ddarllen thesis llawn Lewis yma. Credyd y brif ddelwedd | Featured image credit: https://twitter.com/IndyWalesFans

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 21 Dec 2021 11:33:29 +0000

Tudalen Y Podlediad