Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast / Podlediad #90: Better To Burn Out Than Fade Away – A Short ‘n’ Sweet Wales XI

Lawrlwythwch

Wedi egwyl, mae'r podlediad yn dychwelyd gydag episod a ysbrydolir gan y lyric enwog Neil Young: It's better to burn out than fade away Mae Russell a Leon yn dewis XI ar gyfer Cymru o'r chwaraewyr hynny a fwynheuodd gyrfaoedd byr, ond yn felys, i Gymru. After a break, the podcast returns with an episode inspired by the famous Neil Young lyric. Russell and Leon choose a Wales XI of those players who enjoyed short, but sweet, Wales careers. https://www.youtube.com/watch?v=cawk2cMTnGo

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 27 Mar 2020 14:35:44 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast / Podlediad #89: Update on the National Football Museum of Wales

Finding himself in Wrexham, Russell called into the town's museum to catch up with Steve Grenter, museum manager and heritage lead for Wrexham county borough, to hear about how the National Football Museum development is coming along. The museum's exhibitions officer, Jon Gammond and volunteers, Dave Weaver and Andrew Edwards, also discuss how they curated the current Football Forever! exhibition. Tra fod yn Wrecsam, fe alwodd Russell mewn i amgueddfa'r dref i ddal i fyny gyda Steve Grenter, rheolwr yr amgueddfa ac arweinydd treftadaeth i fwrdeistref sirol Wrecsam, i glywed am sut mae'r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yn datblygu. Hefyd mae swyddog arddangosfeydd yr amgueddfa, Jon Gammond, a gwirfoddolwyr, Dave Weaver ac Andrew Edwards, yn trafod sut wnaethant nhw guradu yr arddangosfa gyfredol Pêl-droed Am Byth!.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Jan 2020 22:29:22 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #88: The Miracle of Wales aka Azerbaijan preview

Russell and Gareth look ahead to Azerbaijan away and the fantastic Art of The Wales Shirt exhibition at St Fagans curated by Simon Shakeshaft and Neal Heard. Mae Russell a Gareth yn edrych ymlaen at y gêm oddi gartre yn Azerbaijan a'r arddangosfa Celf Crys Cymru bendigedig yn Sain Ffagan o dan guraduriaeth Simon Shakeshaft a Neal Heard.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Nov 2019 12:39:19 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast/Podlediad #87: SloCroRo – Slovakia, Croatia, Rodon

Gareth, Leon and Russell reflect on the two points collected against Slovakia and Croatia, impressive defensive performances and consider who might replace Joe Allen in Azerbaijan. Recorded on the anniversaries of the 4-1 defeat in Nuremberg and the home win versus Italy, they reminisce on both games. Mae Gareth, Leon a Russell yn myfyrio ar y ddau bwynt a gasgwlyd yn erbyn Slofacia a Croatia, perfformiadau amddiffynnol ac ystyried pwy efallai y bydd yn cymryd lle Joe Allen yn Azerbaijan. Fe'i recordiwyd ar benblywddi'r gorchfygiad 4-1 yn Nuremberg a'r fuddugoliaeth gartre yn erbyn Yr Eidal, ac maen nhw'n hel atgofion y ddau gêm.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Oct 2019 17:54:37 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #85: Azerbaijan a/and Belarus

Dan, Gareth and Russell are joined by guest Chris Leek, sax player in The Barry Horns, to look back at the narrow wins against Azerbaijan and Belarus. They also catch up on the rest of the goings-on of late: Osian Roberts's departure; the under 21s and women's games; and defenders who score hat-tricks. Mae Dan, Gareth a Russell yn cael eu hymuno â nhw gan Chris Leek, sy'n canu sacsoffon yn Y Barry Horns, i edrych yn ôl ar y buddugoliaethau bychain yn erbyn Azerbaijan a Belarws. Hefyd maen nhw'n dai i fyny gyda ddigwyddiadau diweddar eraill: ymadawiad Osian Roberts; y gemau o dan 21 a'r menywod; ac amddifynwyr sydd wedi sgorio hat-tricks.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Sep 2019 10:13:40 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #84: Chatting with Liam Stokes-Massey aka @PencilCraftsman

In this podcast Russell drops by the Shepherd's Hut at Tŷ Pawb in Wrexham where Liam Stokes-Massey spends his time drawing incredible pencil art, including of Welsh footballers. They discuss how a quick drawing of Gareth Bale on the morning of the Slovakia match at Euro 2016 kickstarted the interest in his artwork, and what plans he has for future work and exhibitions. Liam displays his work across all the main social media platforms as @PencilCraftsman. Yn y podlediad yma mae Russell yn galw mewn i Fugeildy Tŷ Pawb yn Wrecsam lle mae Liam Stokes-Massey yn treulio ei amser gan lunio celf pensil anhygoel, gan gynnwys o bêl-droedwyr o Gymru. Maen nhw'n sgyrsio sut gic-daniwyd diddordeb yn ei waith celf gan lun cyflym o Gareth Bale ar fore y gêm Slovacia yn Euro 2016, a'i gynlluniau dyfodol ac arddangosfeydd. Mae Liam yn arddangos ei waith ledled y prif blatfformau cyfryngau cymdeithasol fel @PencilCraftsman.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 02 Aug 2019 06:57:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #83: Close season musings / Synfyfyrion y tymor caeëdig

In this podcast Gareth and Russell get together to discuss Wimbledon and Englandandwales winning the cricket. Like fuck they do. It's all about Will Vaulks being a bluebird, celebrating Gareth Bale turning 30 and wondering where are we under Ryan Giggs. Yn y podlediad yma mae Gareth a Russell dod ynghyd i sgyrsio Wimbledon a buddugoliaeth Lloegrachymru yn y criced. Dos i gachu. Hanfod y peth yw Will Vaulks yr aderyn glas, dathlu Gareth Bale wrth iddo'n troi yn 30 oed a thybio ble ydym ni o dan Ruan Giggs.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 16 Jul 2019 13:12:45 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #82: Croatia review, Hungary preview / Arolygiad Croatia, rhagolwg Hwngari

In this podcast Russell, Gareth and Daniel look back at the defeat in Osijek to Croatia and ahead to the clash in Budapest. They also share their thoughts on Daniel James's move to Manchester United. Yn y podlediad yma mae Russell, Gareth a Daniel yn edrych yn ôl ar y golled yn Osijek i Groatia a bwrw eu golwg i'r clatsh i ddod ym Mudapest. Hefyd maen nhw'n rhannu eu meddyliau ar drosgwlyddiad Daniel James i Manchester United.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Jun 2019 21:38:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #81: Ambassadors for a travelling #walesaway statelet with Dan Evans

Following his recent article in Planet - The Welsh Internationalist on his #walesaway experiences, Dan Evans joins Russell to explore some of the article's themes: its egalitarianism and unity; its connections with community; its autonomy and self-organisation; and the extent to which it can be replicated at home. Ar ôl ei erthygl ddiweddar yn Planet - The Welsh Internationalist ar ei brofiadau o ddilyn Cymru oddi gartref, mae Dan Evans yn ymuno â Russell i archwilio ychydig o themâu'r erthygl: ei egalitariaeth ac undod; ei gysylltiadau â chymuned; ei ymreolaeth ac hunan-drefniant; ac i ba raddau y gellir atgynhyrchu e gartre.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 20:31:58 +0000

Tudalen Y Podlediad