Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ep.128 – In conversation with | Mewn trafodaeth â Dave Smallman

Lawrlwythwch

Back in early 2022 we put out a Patreon only epsiode in which we chatted with former Wrexham and Everton striker Dave Smallman who won seven caps for Wales. Dave chats about how his ascent to the Wrexham first team at the age of only 20, the club’s famous FA Cup runs and successful u23 caps helped alert Dave Bowen to his promise. But upon arriving at Wrexham General station to sign as a 16 year old, nerves almost got the better of him. Although he won only seven caps, Dave figured in two of the greatest wins in Wales’s history: the famous 2-1 win in Hungary’s Nep Stadium in April 1975; and the 1-0 win over Austria at The Racecourse in November that year. But Dave explains why he was the only Welsh person inside The Racecourse that night not to celebrate Arfon Griffiths’ winner which secured the only time Wales has topped a qualifying group.   ___________________ Yng nghynnar yn nôl yn 2022 fe wnaethom ni ryddhau epsiod ar Patreon yn yr hyn y wnaethom ni sgyrsio â chyn-flaenwr i Wrecsam ac Everton, Dave Smallman, a ennillod saith o gapiau i Gymru. Mae Dave yn sôn am sut dynnwyd sylw Dave Bowen i’w addewid wedi iddo esgyn i’r tîm cyntaf Wrecsam pan oedd yn 20 oed yn unig, o achos rhediadau enwog y clwb yn y Cwpan FA a chapiau o dan 23 oed llwyddiannus. Ond pan gyrhaeddodd y llanc 16 oed orsaf Wrecsam Gyffredinol i lofnodi i’r clwb, cafodd bron ei orau gan ei nerfau. Er ennillodd saith cap yn unig chwaraeodd Dave mewn dau o fuddugoliaethau mwyaf mewn hanes Cymru, y ddwy ym 1975: y fuddugoliaeth 2-1 yn Stadiwm Nep yn Hwngari; a’r fuddugoliaeth 1-0 dros Awstria yn y Cae Râs. Ond mae Dave yn egluro pan oedd e’r unig Cymro neu Gymraes tu fewn y Cae Râs y noson honno i fethu dathlu gôl ennill Arfon Griffiths a sicrheuodd am y tro unig safle ar frig grwp rhagborofol i Gymru.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 18 May 2023 12:43:32 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ep.157: Remembering Alan Davies

On the occasion of this season's FA Cup semi-final between Manchester United and Brighton & Hove Albion, 40 years after the two clubs faced each other in the 1983 final, our Leon Barton wrote for Nation Cymru about the sole Welshman to figure in that final - Alan Davies. Davies played for Manchester United, Newcastle and Swansea and won 13 Cymru caps but injuries hampered his career and he eventually took his own life in 1990 aged only 30. Leon and Russell are joined by member of The Barry Horns and Swans fan Chris Leek who recalls fondly watching from The Vetch terraces a gifted player. **Note that this episode discusses themes such as suicide, depression, poor mental health and sexual abuse. If you have been affected by any of these issues there is always someone willing to listen to you and your feelings.** Ar achlysur gêm rownd cyn-derfynol y Cwpan FA y tymor hwn rhwng Manchester United a Brighton & Hove Albion, 40 mlynedd wedi i'r ddau dîm wynebu eu hunain yn y rownd terfynol ym 1983, ysgrifennodd ein Leon Barton am Nation Cymru am yr unig Cymro i chwarae yn y gêm yna - Alan Davies. Chwaraeodd Davies i Manchester United, Newcastle ac Abertawe ac ennillodd 13 o gapiau i Gymru ond llesteiriodd anafiadau ei yrfa ac yn y diwedd lladdodd ei hunan ym 1990 dim ond 30 oed. Mae Chris Leek, aelod o'r Barry Horns a chefnogwr yr Elyrch, yn ymuno â Leon a Russell ac mae e'n atgofio'n fraf gwylio chwaraewr dawnus o derasau'r Vetch. **Nodwch bod y rhifyn hwn yn trafod pynciau megis hunanladd, digalondid, iechyd meddwl gwael a chamdrin rhywiol. Os ydych chi erioed cael eich effeithio gan unrhyw o'r pynciau hyn, mae yna rhwyun trwy'r amser sy'n fodlon i wrando arnoch chi a'ch teimladau.** Alan Davies (Credit: FAW) and Manchester United (Credit: PA)

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 May 2023 20:47:56 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep. 156 – Zombie Nathan

Russell, Leon and Huw look back at an ideal start to the qualifying campaign for Euro 2024 in Split and at home to Latvia. The international window also saw an historic qualification for the u17s and an impressive friendly win for the u21s. Mae Russell, Leon a Huw yn edrych yn ol ar ddechrau delfrydol i'r ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Ewro 2024 yn Split a gartre' i Latfia. Hefyd fe welodd y ffenest rhyngwladol hanes gan y tim o dan 17 a buddugoliaeth wych gan y tim o dan u21. https://soundcloud.com/podcast_peldroed/ep156-zombie-nathan

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Apr 2023 09:56:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.155 – Diolch Helen

Jaz Long (@photophobian), member of the Wal Goch y Menywod fans group who follow the Wales women's team home and away, joins the podcast to look back on Helen Ward's international career. Cymru's record scorer, Helen recently announced her international retirement with immediate effect and will retire from club football at the end of this season. Mae Jaz Long (@photophobian), aelod y grwp cefnogi Wal Goch y Menywod sy'n dilyn tîm menywod Cymru gartre ac ar y ffordd, yn ymuno â'r podlediad i edrych yn ôl ar yrfa rhyngwladol Helen Ward. Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd Helen, sgoriwr goliau mwyaf cynhyrchiol Cymru, ei hymddeoliad rhyngwladol heb oedi a bydd hi'n ymddeol o bêl-droed yn llwyr ar ddiwedd y tymor.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 21 Mar 2023 20:16:51 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.153: Diolch Joe

With the news that Joe Allen has retired from international football, like London buses, it's a second consecutive tribute episode. Fittingly, it was Valentine's Day and Leon and Russell pay tribute to the heartbeat of the Wales team for the last decade. They also look at the prospects of Wrexham's Paul Mullin receiving a call up to one or other of the international windows in March and June. Wedi i Joe Allen gyhoeddi ei fod yn ymddeol o bêl-droed rhyngwladol, fel bysiau Llundain, dyma rifyn teyrnged olynol. Yn briodol, roedd yn Ddydd Gŵyl Sain Folant ac mae Leon a Russell yn talu eu teyrgend i guriad calon tîm Cymru ers y degawd diwethaf. Hefyd maen nhw'n edrych ar ba obaith sydd gan Paul Mullin o Wrecsam o dderbyn galwad i naill ai'r ffenestr rhyngwladol mis Mawrth neu'r llall ym mis Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 18 Feb 2023 09:21:11 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.152: Diolch Gareth

After Gareth Bale announced his retirement from all football Leon, Rich, Huw and Russell attempt to pay tribute to him and his remarkable career; consider what will come next for him; and what his retirement means for the Wales team. Wedi i Gareth Bale gyhoeddi y bu'n ymddeol o bêl-droed i gyd mae Leon, Rich, Huw a Russell yn ceisio talu teyrnged iddo fe a'i yrfa arbennig; ystyried be' ddaw nesaf iddo fe; a pha effaith caiff ei ymddeoliad ar dîm Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 05 Jan 2023 22:48:42 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.151 – Vital statistics | Ystadegau hollbwysig

As we know, Wales waited 64 years to reach a second World Cup. But is that the longest period between appearances on the game's biggest stage? Who else has waited as long, or is still waiting...? Fel y gwyddwn ni, roedd Cymru'n aros ers 64 mlynedd i gyrraedd ei hail Gwpan y Byd. Ond ai hynny'r cyfnod hiraf rhwng ymddangos ar lwyfan mwyaf y gêm? Pwy arall fu aros cyhyd, neu aros o hyd....?

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 06 Dec 2022 15:55:32 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.150: Wales-USA World Cup review

Russell, Leon, Gareth and Huw reflect on Wales's first World Cup finals match in 64 years, against the United States. They also look back at the other match in Group B, England versus Iran, and begin to look ahead to the Iran clash on Friday 25 November. Mae Russell, Leon, Gareth a Huw yn myfyrio ar gêm Cymru cyntaf mewn rowndiau terfynol Cwpan y Byd ers 64 mlynedd, yn erbyn yr Unol Dalieithau. Hefyd maen nhw'n edrych yn ôl at y gêm arall yng Ngrŵp B, Lloegr yn erbyn Iran, a dechrau edrych ymlaen at y brwydr ag Iran Ddydd Gwener 25 Tachwedd. pic | llun: Tim Hartley

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 23 Nov 2022 12:40:54 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ep.149 – World Cup preview (pt.2) | Rhagolwg Cwpan y Byd (rh.2)

Leon, Rich and Russell continue their preview of the World Cup. Mae Leon, Rich a Russell yn parhau eu rhagolwg o Gwpan y Byd.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 19 Nov 2022 12:49:00 +0000

Tudalen Y Podlediad