Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast / Podlediad #78: January 2019 Transfer Window / Ffenestr trosgwlyddo Ionawr 2019

Lawrlwythwch

In podcast #78 Leon (having finished his chores), Gareth and Russell look at the permanent and loan transfers during the recent transfer window including Aaron Ramsey to Juventus, Rabbi Matondo to Schalke, Regan Poole returning to Newport and Jonny Williams to Charlton Athletic. They also consider those players who failed to move: Danny Ward, Ben Woodburn, Dan James and Harry Wilson among others. Ym mhodlediad #78 mae Leon (wedi cwblhau'i waith y tŷ), Gareth a Russell yn bwrw golwg ar y trosgwlyddiadau parhaol a dros dro yn ystod y ffenestr trosglwyddo diweddar yn cynnwys Aaron Ramsey i Juventus, Rabbi Matondo i Schalke, dychweliad Regan Poole i Gasnewydd a Jonny Williams i Charlton Athletic. Hefyd maen nhw'n ystyried y chwaraewyr hynny a fethodd i symud: Danny Ward, Ben Woodburn, Dan James a Harry Wilson ymhlith eraill.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 07 Feb 2019 10:23:41 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast / Podlediad #77: Looking back at Denmark & Albania / Edrych nôl ar Ddenmarc ac Albania

In this podcast Rich, Leon and Russell - played by Rabbi Matondo, Keiron Freeman and James Lawrence respectively - look back at the Denmark and Albania and consider where, after his first 9 games, we stand under Giggs. They also consider some of the permutations available in the forthcoming draw for Euro 2020. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell - a'u chwaraeir gan Rabbi Matondo, Keiron Freeman a James Lawrence yn eu tro - yn edrych yn ôl at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania ac ystyried ar ôl ei 9 gem cyntaf lle ydym ni wedi cyrraedd o dan Giggs. Hefyd maen nhw'n ystyried ychydig o'r posibliadau a fydd ar gael yn y drôr ar gyfer Ewro 2020.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 24 Nov 2018 09:57:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #76: Denmark and Albania preview / Rhagolwg o Ddenmarc ac Albania

In this podcast Russell, Daniel and Gareth snuggle up to Joe Ledley; look ahead to the Denmark and Albania matches; assess Giggs' tenure to date; and get all nostalgic for the Anglo-Italian and Watney Cups. Yn y podlediad yma mae Russell, Daniel a Gareth yn ymwasgu at Joe Ledley; edrych ymlaen at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania; asesu daliadaeth Giggs hyd yn hyn; a dod yn hiraethus ar gyfer am y Cwpanod Anglo-Italian a Watney.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 07 Nov 2018 12:30:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #75: Show Racism The Red Card / Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth

In this podcast Russell meets Jason Webber, Campaign Co-ordinator, from Show Racism The Red Card Wales. During October clubs in Wales are showing their support for the Show Racism the Red Card Month of Action as a vehicle to deliver an Anti-Racism message to the community through the power of sport. You can find more information here or in this short blog by Jason. Sadly it comes after the news of racism and sexism among Wales fans in Dublin that prompted this open letter to The Red Wall. Yn y podlediad yma mae Russell yn cwrdd â Jason Webber, Cydlynydd Ymgyrch, o Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Yn ystod mis Hydref mae clybiau yng Nghymru'n dangos eu cefnogaeth ar gyfer Mis Gweithredu Show Racism the Red Card fel cerbyd i ddandon neges Gwrth-Hiliaeth i'r gymuned trwy nerth chwaraeon. Gallwch chi ffeindio rhagor o wybodaeth yma neu yn y blogpost byr yma gan Jason. Yn anffodus mae'n dilyn newyddion o hiliaeth a rhywiaeth ymhlith cefnogwyr Cymru yn Nulyn a annogodd y llythyr agored hwn i'r Wal Goch.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Oct 2018 21:56:22 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #73: The ‘Booting’: Ireland and Denmark reviewed

In this podcast Gareth, Russell and Leon look back at Wales's opening Nations League games against Ireland and Denmark; encouraging performances by the likes of Chris Mepham and Ethan Ampadu; and they cast their minds towards October's Spain friendly and consider how Ryan Giggs may use the fixture. Yn y podlediad yma mae Gareth, Russell a Leon yn edrych yn ôl at gemau agorol Cymru yng Nghynghrair y Cenhedlaethau yn erbyn Iwerddon a Denmarc; perfformiadau calonogol gan rheini megis Chris Mepham ac Ethan Ampadu; a bwrw eu meddwl tuag at frwydro Sbaen fis Hydref ac ystyried sut efallai bydd Ryan Giggs yn defnyddio'r gêm cyfeillgar yna.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Sep 2018 20:18:26 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #72: Thanks Hal; Ireland and Denmark / Diolch Hal; Iwerddon a Denmarc

Gareth and Russell are joined for the first podcast of the new football season by Huw Davies to look ahead to the Nations League and the games against Ireland and Denmark. In light of his retirement from International football they also pay tribute to Hal Robson-Kanu. To understand the format of the Nations League this guest blog by Buzz Boncath is helpful as is Huw’s article in Four Four Two. Ar gyfer podlediad cyntaf y tymor pêl-droed newydd mae Huw Davies yn ymuno â Gareth a Russell i edrych ymlaen at Gynghrair y Cenhedloedd a’r gemau yn erbyn Iwerddon a Denmarc. Ar ôl ei ymddeoliad o bêl-droed rhyngwladol maen nhw’n talu teyrnged i Hal Robson-Kanu hefyd. Er mwyn i ddeall fformat Cynghrair y Cenhedloedd mae’r blogpost gwadd hwn gan Buzz Boncath yn ddefnyddiol as is erthygl Huw ar gyfer Four Four Two.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Sep 2018 07:16:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #71: Jimmy Murphy – The Welshman Who Kept the Red Flag Flying (with Wayne Barton)

In this podcast Russell chats via Skype with Manchester author Wayne Barton about his biography of Jimmy Murphy, The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Wayne reveals how important this son of the Rhondda was in rebuilding Manchester United after the Munich disaster, but also his importance to the Welsh national team, not just as manager at the 1958 World Cup but as a distinguished player for Wales in the great 1930s side. Wayne's book is available from Amazon.  Yn y podlediad yma mae Russell yn siarad trwy Skype â'r awdur o Fanceinion, Wayne Barton, am ei fywgraffiad o Jimmy Murphy The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Mae Wayne yn disgrifio pa mor bwysig oedd y mab y Rhondda hwn mewn ail-adeiladu Manchester United ar ôl y drychineb Munich ond hefyd ei bwysicrwydd i'r tîm cenedlaethol Cymru, ddim yn unig fel rheolwr yng Nghwpan y Byd 1958 ond fel chwarewr nodedig dros Gymru yn nhîm gwych y 1930au. Mae llyfr Wayne ar gael trwy Amazon.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 May 2018 18:31:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #70: You Mackem, We Sack ‘Em – Chris Coleman’s time at Sunderland with @innerglee

In this podcast Russell looks back at Coleman’s brief reign as manager of Sunderland with comedy writer and Black Cats fan Neil Green who lives in Cardiff. Yn y podlediad yma mae Russell yn edrych yn ôl ar deyrnasiad byr Coleman fel rheolwr Sunderland gyda Neil Green, ysgrifennydd comedi a chefnogwr o’r Cathod Duon sy’n byw yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 13 May 2018 18:56:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #69: From A(nderlecht) to Z(enica) with Mark Ainsbury

Russell is joined by Mark Ainsbury who recounts tale upon tale of following #walesaway since his first trip to Belgium in 1991; being involved in setting up the Gôl Cymru charity; his thoughts about Wales's global profile after the Euros; and much much more. Mark has recently began making some of his old fanzine articles available online at The Blansko Klobása blog. Gellir ddilyn Mark ar Twitter ar @chsingthedragon. Dedicated to the memory of Clive Smith from Dowlais Mae Russell yn cael ei ymuno â Mark Ainsbury sy'n traethu stori ar ôl stori o ddilyn Cymru oddi gartref ers ei daith gyntaf i Wlad Belg ym 1991; ei rôl mewn sefydlu yr elusen Gôl Cymru; ei feddyliau am broffil Cymru ledled y byd ar ôl yr Ewros; a llawer llawer rhagor. Yn ddiweddar mae Mark wedi cyhoeddi ychydig o'i hen erthyglau fanzine ar lein ar y blogfan Blansko Klobása. Mark can be followed on Twitter at @chsingthedragon. Er gof Clive Smith o Ddowlais

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 01 May 2018 23:03:17 +0000

Tudalen Y Podlediad