Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast / Podlediad #82: Croatia review, Hungary preview / Arolygiad Croatia, rhagolwg Hwngari

Lawrlwythwch

In this podcast Russell, Gareth and Daniel look back at the defeat in Osijek to Croatia and ahead to the clash in Budapest. They also share their thoughts on Daniel James's move to Manchester United. Yn y podlediad yma mae Russell, Gareth a Daniel yn edrych yn ôl ar y golled yn Osijek i Groatia a bwrw eu golwg i'r clatsh i ddod ym Mudapest. Hefyd maen nhw'n rhannu eu meddyliau ar drosgwlyddiad Daniel James i Manchester United.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 09 Jun 2019 21:38:33 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast / Podlediad #81: Ambassadors for a travelling #walesaway statelet with Dan Evans

Following his recent article in Planet - The Welsh Internationalist on his #walesaway experiences, Dan Evans joins Russell to explore some of the article's themes: its egalitarianism and unity; its connections with community; its autonomy and self-organisation; and the extent to which it can be replicated at home. Ar ôl ei erthygl ddiweddar yn Planet - The Welsh Internationalist ar ei brofiadau o ddilyn Cymru oddi gartref, mae Dan Evans yn ymuno â Russell i archwilio ychydig o themâu'r erthygl: ei egalitariaeth ac undod; ei gysylltiadau â chymuned; ei ymreolaeth ac hunan-drefniant; ac i ba raddau y gellir atgynhyrchu e gartre.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 20:31:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #80: Wales 1-0 Slovakia / Cymru 1-0 Slovacia

In this podcast Rich, Leon and Russell look back at how Wales kicked off a third successive qualifying campaign with a victory against Slovakia; a game that also reprised the memorable opening fixture of Euro 2016. They also begin to consider how Ryan Giggs might approach the Croatia and Hungary games in June. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl at sut ddechreuodd Cymru ymgyrch arbrofol am y trydydd tro olynol gyda ffuddugoliaeth yn erbyn Slovacia; a ddwynodd i gof y gêm agorol hynod atgofiadol o Euro 2016 hefyd. Hefyd maen nhw'n dechrau ystyried sut efallai bydd Ryan Giggs yn agosáu y gemau yn erbyn Croatia a Hwngari fis Mehefin.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 27 Mar 2019 12:35:56 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #79: Post-Trinidad & Tobago, pre-Slovakia

In this podcast Rich, Leon and Russell look back at the friendly against Trinidad and Tobago - the first international at The Racecourse in 11 years - and what we learned from such a raw team selection. They also look ahead to Wales's opening qualifier for Euro 2020 against Slovakia. They also commiserate Cackistan on their opening qualifying defeat. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl at y gêm gyfeillgar yn erbyn Trinidad a Tobago - y gêm rhyngwladol gyntaf yn Y Cae Ras ers 11 mlynedd - a beth ddysgom ni o ddetholiad tîm mor las. Hefyd maen nhw'n edrych ymlaen at gêm rhagbrofol agorol Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn erbyn Slovacia. Hefyd, maen nhw'n rhannu'u gofidiau â Cackistan wedi'u colled rhagbrofol agorol. Pic: Russell Todd

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Mar 2019 09:34:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #77: Looking back at Denmark & Albania / Edrych nôl ar Ddenmarc ac Albania

In this podcast Rich, Leon and Russell - played by Rabbi Matondo, Keiron Freeman and James Lawrence respectively - look back at the Denmark and Albania and consider where, after his first 9 games, we stand under Giggs. They also consider some of the permutations available in the forthcoming draw for Euro 2020. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell - a'u chwaraeir gan Rabbi Matondo, Keiron Freeman a James Lawrence yn eu tro - yn edrych yn ôl at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania ac ystyried ar ôl ei 9 gem cyntaf lle ydym ni wedi cyrraedd o dan Giggs. Hefyd maen nhw'n ystyried ychydig o'r posibliadau a fydd ar gael yn y drôr ar gyfer Ewro 2020.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 24 Nov 2018 09:57:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #76: Denmark and Albania preview / Rhagolwg o Ddenmarc ac Albania

In this podcast Russell, Daniel and Gareth snuggle up to Joe Ledley; look ahead to the Denmark and Albania matches; assess Giggs' tenure to date; and get all nostalgic for the Anglo-Italian and Watney Cups. Yn y podlediad yma mae Russell, Daniel a Gareth yn ymwasgu at Joe Ledley; edrych ymlaen at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania; asesu daliadaeth Giggs hyd yn hyn; a dod yn hiraethus ar gyfer am y Cwpanod Anglo-Italian a Watney.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 07 Nov 2018 12:30:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #75: Show Racism The Red Card / Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth

In this podcast Russell meets Jason Webber, Campaign Co-ordinator, from Show Racism The Red Card Wales. During October clubs in Wales are showing their support for the Show Racism the Red Card Month of Action as a vehicle to deliver an Anti-Racism message to the community through the power of sport. You can find more information here or in this short blog by Jason. Sadly it comes after the news of racism and sexism among Wales fans in Dublin that prompted this open letter to The Red Wall. Yn y podlediad yma mae Russell yn cwrdd â Jason Webber, Cydlynydd Ymgyrch, o Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Yn ystod mis Hydref mae clybiau yng Nghymru'n dangos eu cefnogaeth ar gyfer Mis Gweithredu Show Racism the Red Card fel cerbyd i ddandon neges Gwrth-Hiliaeth i'r gymuned trwy nerth chwaraeon. Gallwch chi ffeindio rhagor o wybodaeth yma neu yn y blogpost byr yma gan Jason. Yn anffodus mae'n dilyn newyddion o hiliaeth a rhywiaeth ymhlith cefnogwyr Cymru yn Nulyn a annogodd y llythyr agored hwn i'r Wal Goch.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Oct 2018 21:56:22 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #74: Where next for Aaron, Spain & Brian Flynn / Ble nesa i Aaron, Sbaen a Brian Flynn

In this episode Leon, Rich, Daniel and Russell consider Aaron Ramsey's options; the squad for Spain and Ireland and what can Giggs reasonably expect to achieve with the games; and reflect on a terrific evening with the Little Wonder himself Brian Flynn in Port Talbot. And they get a bit political. Yn y podlediad yma mae Leon, Rich, Daniel a Russell yn ystyried opsiynau Aaron Ramsey; y garfan ar gyfer Sbaen ac Iwerddon a beth all Giggs ddisgwyl yn rhesymol gyflawni â'r gemau; a myfyrio ar noson fendigedig yng nghwmni Little Wonder ei hunan Brian Flynn ym Mhort Talbot. Ac mae'n nhw'n dod yn waddol wleidyddol.  

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 06 Oct 2018 22:16:57 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #73: The ‘Booting’: Ireland and Denmark reviewed

In this podcast Gareth, Russell and Leon look back at Wales's opening Nations League games against Ireland and Denmark; encouraging performances by the likes of Chris Mepham and Ethan Ampadu; and they cast their minds towards October's Spain friendly and consider how Ryan Giggs may use the fixture. Yn y podlediad yma mae Gareth, Russell a Leon yn edrych yn ôl at gemau agorol Cymru yng Nghynghrair y Cenhedlaethau yn erbyn Iwerddon a Denmarc; perfformiadau calonogol gan rheini megis Chris Mepham ac Ethan Ampadu; a bwrw eu meddwl tuag at frwydro Sbaen fis Hydref ac ystyried sut efallai bydd Ryan Giggs yn defnyddio'r gêm cyfeillgar yna.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Sep 2018 20:18:26 +0000

Tudalen Y Podlediad