Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast / Podlediad #74: Where next for Aaron, Spain & Brian Flynn / Ble nesa i Aaron, Sbaen a Brian Flynn

Lawrlwythwch

In this episode Leon, Rich, Daniel and Russell consider Aaron Ramsey's options; the squad for Spain and Ireland and what can Giggs reasonably expect to achieve with the games; and reflect on a terrific evening with the Little Wonder himself Brian Flynn in Port Talbot. And they get a bit political. Yn y podlediad yma mae Leon, Rich, Daniel a Russell yn ystyried opsiynau Aaron Ramsey; y garfan ar gyfer Sbaen ac Iwerddon a beth all Giggs ddisgwyl yn rhesymol gyflawni â'r gemau; a myfyrio ar noson fendigedig yng nghwmni Little Wonder ei hunan Brian Flynn ym Mhort Talbot. Ac mae'n nhw'n dod yn waddol wleidyddol.  

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 06 Oct 2018 22:16:57 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast / Podlediad #73: The ‘Booting’: Ireland and Denmark reviewed

In this podcast Gareth, Russell and Leon look back at Wales's opening Nations League games against Ireland and Denmark; encouraging performances by the likes of Chris Mepham and Ethan Ampadu; and they cast their minds towards October's Spain friendly and consider how Ryan Giggs may use the fixture. Yn y podlediad yma mae Gareth, Russell a Leon yn edrych yn ôl at gemau agorol Cymru yng Nghynghrair y Cenhedlaethau yn erbyn Iwerddon a Denmarc; perfformiadau calonogol gan rheini megis Chris Mepham ac Ethan Ampadu; a bwrw eu meddwl tuag at frwydro Sbaen fis Hydref ac ystyried sut efallai bydd Ryan Giggs yn defnyddio'r gêm cyfeillgar yna.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Sep 2018 20:18:26 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #72: Thanks Hal; Ireland and Denmark / Diolch Hal; Iwerddon a Denmarc

Gareth and Russell are joined for the first podcast of the new football season by Huw Davies to look ahead to the Nations League and the games against Ireland and Denmark. In light of his retirement from International football they also pay tribute to Hal Robson-Kanu. To understand the format of the Nations League this guest blog by Buzz Boncath is helpful as is Huw’s article in Four Four Two. Ar gyfer podlediad cyntaf y tymor pêl-droed newydd mae Huw Davies yn ymuno â Gareth a Russell i edrych ymlaen at Gynghrair y Cenhedloedd a’r gemau yn erbyn Iwerddon a Denmarc. Ar ôl ei ymddeoliad o bêl-droed rhyngwladol maen nhw’n talu teyrnged i Hal Robson-Kanu hefyd. Er mwyn i ddeall fformat Cynghrair y Cenhedloedd mae’r blogpost gwadd hwn gan Buzz Boncath yn ddefnyddiol as is erthygl Huw ar gyfer Four Four Two.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Sep 2018 07:16:58 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #71: Jimmy Murphy – The Welshman Who Kept the Red Flag Flying (with Wayne Barton)

In this podcast Russell chats via Skype with Manchester author Wayne Barton about his biography of Jimmy Murphy, The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Wayne reveals how important this son of the Rhondda was in rebuilding Manchester United after the Munich disaster, but also his importance to the Welsh national team, not just as manager at the 1958 World Cup but as a distinguished player for Wales in the great 1930s side. Wayne's book is available from Amazon.  Yn y podlediad yma mae Russell yn siarad trwy Skype â'r awdur o Fanceinion, Wayne Barton, am ei fywgraffiad o Jimmy Murphy The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Mae Wayne yn disgrifio pa mor bwysig oedd y mab y Rhondda hwn mewn ail-adeiladu Manchester United ar ôl y drychineb Munich ond hefyd ei bwysicrwydd i'r tîm cenedlaethol Cymru, ddim yn unig fel rheolwr yng Nghwpan y Byd 1958 ond fel chwarewr nodedig dros Gymru yn nhîm gwych y 1930au. Mae llyfr Wayne ar gael trwy Amazon.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 May 2018 18:31:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #69: From A(nderlecht) to Z(enica) with Mark Ainsbury

Russell is joined by Mark Ainsbury who recounts tale upon tale of following #walesaway since his first trip to Belgium in 1991; being involved in setting up the Gôl Cymru charity; his thoughts about Wales's global profile after the Euros; and much much more. Mark has recently began making some of his old fanzine articles available online at The Blansko Klobása blog. Gellir ddilyn Mark ar Twitter ar @chsingthedragon. Dedicated to the memory of Clive Smith from Dowlais Mae Russell yn cael ei ymuno â Mark Ainsbury sy'n traethu stori ar ôl stori o ddilyn Cymru oddi gartref ers ei daith gyntaf i Wlad Belg ym 1991; ei rôl mewn sefydlu yr elusen Gôl Cymru; ei feddyliau am broffil Cymru ledled y byd ar ôl yr Ewros; a llawer llawer rhagor. Yn ddiweddar mae Mark wedi cyhoeddi ychydig o'i hen erthyglau fanzine ar lein ar y blogfan Blansko Klobása. Mark can be followed on Twitter at @chsingthedragon. Er gof Clive Smith o Ddowlais

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 01 May 2018 23:03:17 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #68: China Cup review / Arolygu’r Cwpan Tseina

Daniel, Gareth and Russell review Wales's efforts in China to secure its first outright silverware since the 1937 British Home Championship. MaeDaniel, Gareth a Russell yn arolygu ymdrechion Cymru yn Tseina i ennill ei chwpan gyntaf ers  y Pencampwriaeth Cartrefi Prydain 1937.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 04 Apr 2018 13:28:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #67: China Cup

Gareth, Daniel and Russell discuss Ryan Giggs' first Wales squad ahead of the China Cup and pay tribute to Dave Edwards upon his retirement from international duty.  Mae Gareth, Daniel a Russell yn sgyrsio carfan gyntaf Ryan Giggs cyn y Cwpan Tsieina a thalu teyrnged i Dave Edwards wedi iddo ymddeol o o bêl-droed rhyngwladol .

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 16 Mar 2018 23:45:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #66: Giggs, Nations League & Transfer Window

In the first podcast of 2018 Gareth, Hywel and Russell catch up on the Giggs appointment, the Nations League draw and the transfer window. Oh and Andy King is compared to a kitchen utensil. Yn y podlediad cyntaf o 2018 mae  Gareth, Hywel a Russell yn dal i fyny ag apwyntiad Giggs, Cynghrair y Cenhedloedd a'r ffenest trosglwyddo. O, ac mae Andy King yn cael ei gymharu i offeryn cegin.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 07 Feb 2018 10:39:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #65: Live Q+A with Leon Barton, author of Little Wonder

Our first ever podcast with a live audience at Chapter Arts Centre in Cardiff with St. David's Press. Russell and Rich interview Leon Barton about his biography of Brian Flynn, Little Wonder. Little Wonder is available to buy from www.st-davids-press.wales. You can read an excerpt here. Brian will be signing copies of Little Wonder at Wrexham AFC on 16 December.  Dyma ein podlediad cyntaf erioed o flaen cynulleidfa fyw yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd gyda St. David's Press. Mae Russell a Rich yn holi Leon Barton am ei fywgraffiad o Brian Flynn, Little Wonder. Mae Little Wonder ar gael i'w brynu trwy www.st-davids-press.wales. Gallwch chi ddarlen detholiad yma. Bydd Brian yn arwyddo copïau o Little Wonder yn CPD Wrecsam ar 16 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 12 Dec 2017 16:21:05 +0000

Tudalen Y Podlediad