Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast / Podlediad #71: Jimmy Murphy – The Welshman Who Kept the Red Flag Flying (with Wayne Barton)

Lawrlwythwch

In this podcast Russell chats via Skype with Manchester author Wayne Barton about his biography of Jimmy Murphy, The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Wayne reveals how important this son of the Rhondda was in rebuilding Manchester United after the Munich disaster, but also his importance to the Welsh national team, not just as manager at the 1958 World Cup but as a distinguished player for Wales in the great 1930s side. Wayne's book is available from Amazon.  Yn y podlediad yma mae Russell yn siarad trwy Skype â'r awdur o Fanceinion, Wayne Barton, am ei fywgraffiad o Jimmy Murphy The Man Who Kept The Red Flag Flying.  Mae Wayne yn disgrifio pa mor bwysig oedd y mab y Rhondda hwn mewn ail-adeiladu Manchester United ar ôl y drychineb Munich ond hefyd ei bwysicrwydd i'r tîm cenedlaethol Cymru, ddim yn unig fel rheolwr yng Nghwpan y Byd 1958 ond fel chwarewr nodedig dros Gymru yn nhîm gwych y 1930au. Mae llyfr Wayne ar gael trwy Amazon.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 20 May 2018 18:31:09 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast / Podlediad #70: You Mackem, We Sack ‘Em – Chris Coleman’s time at Sunderland with @innerglee

In this podcast Russell looks back at Coleman’s brief reign as manager of Sunderland with comedy writer and Black Cats fan Neil Green who lives in Cardiff. Yn y podlediad yma mae Russell yn edrych yn ôl ar deyrnasiad byr Coleman fel rheolwr Sunderland gyda Neil Green, ysgrifennydd comedi a chefnogwr o’r Cathod Duon sy’n byw yng Nghaerdydd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 13 May 2018 18:56:18 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #69: From A(nderlecht) to Z(enica) with Mark Ainsbury

Russell is joined by Mark Ainsbury who recounts tale upon tale of following #walesaway since his first trip to Belgium in 1991; being involved in setting up the Gôl Cymru charity; his thoughts about Wales's global profile after the Euros; and much much more. Mark has recently began making some of his old fanzine articles available online at The Blansko Klobása blog. Gellir ddilyn Mark ar Twitter ar @chsingthedragon. Dedicated to the memory of Clive Smith from Dowlais Mae Russell yn cael ei ymuno â Mark Ainsbury sy'n traethu stori ar ôl stori o ddilyn Cymru oddi gartref ers ei daith gyntaf i Wlad Belg ym 1991; ei rôl mewn sefydlu yr elusen Gôl Cymru; ei feddyliau am broffil Cymru ledled y byd ar ôl yr Ewros; a llawer llawer rhagor. Yn ddiweddar mae Mark wedi cyhoeddi ychydig o'i hen erthyglau fanzine ar lein ar y blogfan Blansko Klobása. Mark can be followed on Twitter at @chsingthedragon. Er gof Clive Smith o Ddowlais

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 01 May 2018 23:03:17 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #68: China Cup review / Arolygu’r Cwpan Tseina

Daniel, Gareth and Russell review Wales's efforts in China to secure its first outright silverware since the 1937 British Home Championship. MaeDaniel, Gareth a Russell yn arolygu ymdrechion Cymru yn Tseina i ennill ei chwpan gyntaf ers  y Pencampwriaeth Cartrefi Prydain 1937.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 04 Apr 2018 13:28:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #66: Giggs, Nations League & Transfer Window

In the first podcast of 2018 Gareth, Hywel and Russell catch up on the Giggs appointment, the Nations League draw and the transfer window. Oh and Andy King is compared to a kitchen utensil. Yn y podlediad cyntaf o 2018 mae  Gareth, Hywel a Russell yn dal i fyny ag apwyntiad Giggs, Cynghrair y Cenhedloedd a'r ffenest trosglwyddo. O, ac mae Andy King yn cael ei gymharu i offeryn cegin.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 07 Feb 2018 10:39:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #65: Live Q+A with Leon Barton, author of Little Wonder

Our first ever podcast with a live audience at Chapter Arts Centre in Cardiff with St. David's Press. Russell and Rich interview Leon Barton about his biography of Brian Flynn, Little Wonder. Little Wonder is available to buy from www.st-davids-press.wales. You can read an excerpt here. Brian will be signing copies of Little Wonder at Wrexham AFC on 16 December.  Dyma ein podlediad cyntaf erioed o flaen cynulleidfa fyw yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd gyda St. David's Press. Mae Russell a Rich yn holi Leon Barton am ei fywgraffiad o Brian Flynn, Little Wonder. Mae Little Wonder ar gael i'w brynu trwy www.st-davids-press.wales. Gallwch chi ddarlen detholiad yma. Bydd Brian yn arwyddo copïau o Little Wonder yn CPD Wrecsam ar 16 Rhagfyr.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 12 Dec 2017 16:21:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #64: Diolch Chris, Croeso…pwy? / Thanks Chris, Welcome…who?

Leon, Gareth and Russell pay tribute to Chris Coleman and critique the candidates to replace him. Based on the showings in the games against France and Panama they consider what sort of legacy Coleman leaves his successor. Mae Leon, Gareth a Russell yn talu'r deyrnged i Chris Coleman a dadansoddi yr ymgeiswyr i ddod ar ei ôl. Yn deillio ar y dangosiadau yn y gemau yn erbyn Ffrainc a Phanama y maent yn ystyried pa fath o etifeddiaeth bod Coleman yn ei gadael ar gyfer ei olynnydd.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 28 Nov 2017 07:11:52 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #63: France and Panama / Ffrainc a Phanama

Gareth, Leon and Russell look at the France and Panama friendlies: Coleman's selection options, new caps, young prospects. They share their opinions on the new home kit and the merits of the China Cup in 2018. Mae Gareth, Leon a Russell yn edrych ymlaen at y gemau cyfeillgar yn ebyn Ffrainc a Phanama: opsiynau dewis Coleman, capiau newydd, gobeithion ifainc. Maen nhw'n rhannu'u barn ar y cit newydd a rhinweddau'r Cwpan Tsieina yn 2018.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 08 Nov 2017 22:35:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast / Podlediad #62: Fine margins or failure?

Rich, Leon and Russell review the unsuccessful campaign for Russia 2018. Did Welsh luck fall the wrong side of fine margins? Or has it been a failure to qualify from a relatively easy group? They discuss Chris Coleman's future and ponder whether Tony Pulis has a soul. Mae Rich, Leon a Russell yn adolygu'r ymgych aflwyddiannus ar gyfer Rwsia 2018. A wnaeth lwc Cymreig gwympo ar yr ochr anghywir o ymylon meinion? Neu ydy hi wedi bod yn fethiant i ddianc o grŵp gweddol hawdd? Maent yn trafod dyfodol Chris Coleman a synfyfyrio a oes enaid gan Tony Pulis.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Oct 2017 21:36:42 +0000

Tudalen Y Podlediad