Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad #117: Hobby Kickers 0-4 Denmark #Euro2020

Lawrlwythwch

Leon, Rich and Russell come to the end of the road of Euro 2020. They dissect the dismal performance against Denmark, the quality of the refereeing Wales experienced, and what next for Robert Page, Gareth Bale, Aaron Ramsey and the younger members of the squad. Not an episode for fans of Graeme Souness. Mae Leon, Rich a Russell yn cyrraedd pen y ffordd Ewro 2020. Maen nhw'n dyrannu'r perfformiad gwael yn erbyn Denmarc, ansawdd y dyfarnu y gwnaeth Cymru eu profi, a be' nesaf am Robert Page, Gareth Bale, Aaron Ramsey ac aelodau ifancach y garfan. Ddim yn rhifyn i ffans o Graeme Souness. All images | Pob delwedd - Tim Hartley

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 29 Jun 2021 21:58:16 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad #116: Reaching the last 16 | Cyrraedd rownd o 16 #Euro2020 with Sarah McCreadie

As the twists and turns of Group B play out with Wales's round of 16 opponents changing throughout the course of the recording, Gareth and Russell are joined by Cardiff based poet Sarah McCreadie to review the Italy game. Also contains traces of Vladimir Nabokov, Jean-Philippe Toussaint, horror films and broken metatarsals. Wrth i grwp B droi a throelli a bu gwrthwynebwyr rownd o 16 Cymru yn newid trwy gydol recordio, mae Gareth a Russell yn cael eu hymuno gan fardd o Gaerdydd Sarah McCreadie i arolygu gêm Yr Eidal. Hefyd mae ganddi fymryn o Vladimir Nabokov, Jean-Philippe Toussaint, ffilmiau arswyd a metatarsolau wedi'u torri.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 22 Jun 2021 07:12:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #115: Istanbul 0-2 Ynysbwl #Euro2020

Gareth, Rich, Leon and Russell bask in the glory of one of *the* great nights of Welsh football. Recorded immediately after the victory over Turkey at Euro 2020, it's the podcast equivalent of a night on the beers: dishevelled (Leon is eating his tea), excitable, hyperbolic and made to sleep in the spare room. Mae Gareth, Rich, Leon a Russell yn ymhyfrydu yng ngogoniant un o'r nosau mwyaf pêl-droed Cymru. Fe recordiwyd yn syth ar ôl y fuddugoliaeth dros Dwrci yn Ewro 2020, podlediad cywerth yw e â noson ar y cyrfau: aflêr ac anhrefnus (mae Leon yn bwyta ei de), cynyrfadwy, llawn o hyperbole a bu rhaid iddo gysgu yn yr sytafell sbâr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 21 Jun 2021 09:15:34 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #114: Euro 2020 -Switzerland | Y Swistir

Rich, Leon and Russell look back at the opening weekend of Euro 2020 including Wales's clash with Switzerland. They also look ahead to the game with Turkey. The tournament has been overshadowed by Christian Eriksen's cardiac arrest to whom and his continued recovery the episode is dedicated. Mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl ar benwythnos agorol Ewro 2020 yn cynnwys brwydr Cymru â'r Swistir. Yn ogystal maent yn edrych mlaen at y gêm yn rbyn Twrci. Mae'r ŵyl bêl-droed wedi'i thaflu i'r cysgod gan ataliad ar galon Christian Eriksen i bwy a'i wellhad parhaol y caiff y rhifyn ei ymgysegru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 Jun 2021 07:23:49 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #112: The Barry Horns – Cymru Rydd

Russell is joined by Fez, Matt and Gareth Trombone from The Barry Horns to discuss their brand new single Cymru Rydd and to hear how they think Wales will do at the Euros. Mae Russell yn cael ei ymuno gan Fez, Matt a Gareth Trombôn o'r Barry Horns i drafod eu sengl newydd sbon Cymru Rydd ac i glywed sut maen nhw'n meddwl y bydd Cymru yn gwneud yn yr Ewros.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Jun 2021 05:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #111: Our 26 | Ein 26

The band gets back together again to consider who makes the cut for the Euros. Mae'r bois yn dychwelyd i ystyried pwy fydd yn llwyddo carfan yr Ewros

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 19 May 2021 08:35:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 110: Belgium, Mexico, Czechia review | Bwrw golwg ar Wlad Belg, Mecsico a Tsiecia

Leon and Russell review an encouraging international window and start to the World Cup 2022 qualifying campaign. The episode is dedicated to Lee Collins, his family and all at Yeovil Town. Mae Leon a Russell yn bwrw golwg ar ffenest rhyngwladol a chychwyn i'r ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2022. Caiff y rhifyn ma ei gysegru i Lee Collins, ei deulu a phawb ar Yeovil Town

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 09 Apr 2021 20:54:51 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad 109: Insights on the Czech Republic with Ralph Davies | Mewnwelediadau ar y Weriniaeth Siec â Ralph Davies

Originally from Swansea, now resident in Brno in the Czech Republic, Ralph Davies (@RalphDavies1) provides Wales fans with insight on the Czechs ahead of their visit to Cardiff: who will be their dangermen; how confident are they after their draw with Belgium; and, might they be under-estimating Wales? Yn wreiddiol o Abertawe, yn awr yn breswyl ym Mrno yn y Weriniaeth Siec, mae Ralph Davies (@RalphDavies1) yn dod i gefnogwyr Cymru â mewnwelediad ar y Siecwyr o flaen eu hymweliad â Chaerdydd: pwy fydd eu perydlau; pa mor hyderus ydynt wedi'u gêm cyfartal â Gwlad Belg; ac, allent nhw fod yn bychanu Cymru efallai? Ralph Davies (pic and featured image: | llun a phrif ddelwedd:Glen Wilson)

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 29 Mar 2021 07:45:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #108: Road to Qatar | Bant â ni i Qatar

Gareth and Russell look ahead to the start of the Qatar 2022 qualifying campaign with the games against Belgium and Czech Republic - betwixt which is a friendly against Mexico - and consider what would constitute a good start to the campaign that welcomes Joe Allen back to the international stage. Quietly confident, and with a play-off safety net, things look promising on the pitch....while off it at the FAW dark clouds have gathered over Hensol Castle. Mae Gareth a Russell yn edrych ymlaen at gychwyn yr ymgyrch rhagbrofol ar gyfer Qatar 2022 gyda'r gemau yn erbyn Gwlad Belg a'r Weriniaeth Siec - gyda gêm cyfeillgar yn erbyn Mecsico rhyngddynt - ac ystyried be fyddai'n cyfri fel cychwyn da i'r ymgyrch sy'n croesawu Joe Allen yn ôl i'r llwyfan rhyngwladol. Gydag hyder tawel, ac gan fod gêm ail-gyfle fel rhwyd arbed, ar y cae mae pethau'n edrych yn addewol....er fod oddi'r cae bu cymylau tywyll yn dod uwchben yr FAW a Chastell Hensol.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 20 Mar 2021 09:51:37 +0000

Tudalen Y Podlediad