Podlediad Podcast Pêl-droed

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Gwefan: Podcast Pêl-droed

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast | Podlediad #123: Football in the Welsh Sports Hall of Fame

Lawrlwythwch

One of the founders of the Welsh Sports Hall of Fame, journalist Rob Cole, joins Russell to explain why the Hall of Fame was founded in 1989 and runs through the footballers who have been inducted since . Mae un o sylfaenwyr Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru, newyddiadurwr Rob Cole, yn ymuno â Russell i egluro pam sylfaenwyd Oriel Anfarwolion ym 1989 a rhedeg trwy'r pêl-droedwyr sydd wedi'u hynydu ers hynny. 20.06.18 - Welsh Sport Hall of Fame Awards, Cardiff - Darparir pob delwedd gan Rob Cole | All images supplied by Rob Cole

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 22 Oct 2021 07:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast | Podlediad #122: Czechia, Estonia

In this episode Rich, Leon and Russell review the recent international window. After an encouraging performance in Prague, Estonia once again frustrated Wales. But 4 points away from home is also a handy return and it leaves the race for Qatar still in Wales's hands. Yn y rhifyn ma mae Rich, Leon a Russell yn arolygu'r ffenest rhyngwladol diweddar. Wedi perfformiad calonogol yn Prague, unwaith eto fe gafodd Cymru eu llethu gan Estonia. Ond 4 o bwyntiau oddi gartre yn helfa ddefnyddiol hefyd ac yn nwylo Cymru o hyd yw'r ras i Qatar.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 14 Oct 2021 10:10:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #121: Sorba The Leek – A Terriers eye view of Sorba Thomas with @takesthatchance

Russell is joined by Matt Shaw from the And He Takes That Chance Huddersfield Town fan podcast to get the lowdown on Wales-qualified Sorba Thomas, the Championship Player of the Month for August. Mae Russell yn cael ei ymuno â fe gan Matt Shaw o'r podlediad cefnogwr Huddersfield Town And He Takes That Chance i ddysgu pob dim am Seren Mis Awst y Pencampwriaeth Lloegr, Sorba Thomas sy'n gymwys i Gymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 22 Sep 2021 20:01:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #120: Estonia 0-0

Rich and Russell review Wales' disappointing goalless draw at home to Estonia in World Cup qualifying. Mae Rich a Russell yn arolygu gêm gyfartal di-sgor siomedig Cymru yn erbyn i Estonia gartre yn yr ymgyrch rhagbrofol Cwpan y Byd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 13 Sep 2021 21:56:11 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #118: Reviewing the summer transfer window | Arolygu ffenest trosglwyddo’r haf

Rich, Russell and Gareth review the comings and goings of the summer transfer window on the eve of its closing. Mae Rich, Russell a Gareth yn arolygu bwrlwm ffenest trosglwyddo'r haf ar drothwy ei chau.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 31 Aug 2021 20:58:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #117: Hobby Kickers 0-4 Denmark #Euro2020

Leon, Rich and Russell come to the end of the road of Euro 2020. They dissect the dismal performance against Denmark, the quality of the refereeing Wales experienced, and what next for Robert Page, Gareth Bale, Aaron Ramsey and the younger members of the squad. Not an episode for fans of Graeme Souness. Mae Leon, Rich a Russell yn cyrraedd pen y ffordd Ewro 2020. Maen nhw'n dyrannu'r perfformiad gwael yn erbyn Denmarc, ansawdd y dyfarnu y gwnaeth Cymru eu profi, a be' nesaf am Robert Page, Gareth Bale, Aaron Ramsey ac aelodau ifancach y garfan. Ddim yn rhifyn i ffans o Graeme Souness. All images | Pob delwedd - Tim Hartley

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 29 Jun 2021 21:58:16 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #116: Reaching the last 16 | Cyrraedd rownd o 16 #Euro2020 with Sarah McCreadie

As the twists and turns of Group B play out with Wales's round of 16 opponents changing throughout the course of the recording, Gareth and Russell are joined by Cardiff based poet Sarah McCreadie to review the Italy game. Also contains traces of Vladimir Nabokov, Jean-Philippe Toussaint, horror films and broken metatarsals. Wrth i grwp B droi a throelli a bu gwrthwynebwyr rownd o 16 Cymru yn newid trwy gydol recordio, mae Gareth a Russell yn cael eu hymuno gan fardd o Gaerdydd Sarah McCreadie i arolygu gêm Yr Eidal. Hefyd mae ganddi fymryn o Vladimir Nabokov, Jean-Philippe Toussaint, ffilmiau arswyd a metatarsolau wedi'u torri.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 22 Jun 2021 07:12:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #115: Istanbul 0-2 Ynysbwl #Euro2020

Gareth, Rich, Leon and Russell bask in the glory of one of *the* great nights of Welsh football. Recorded immediately after the victory over Turkey at Euro 2020, it's the podcast equivalent of a night on the beers: dishevelled (Leon is eating his tea), excitable, hyperbolic and made to sleep in the spare room. Mae Gareth, Rich, Leon a Russell yn ymhyfrydu yng ngogoniant un o'r nosau mwyaf pêl-droed Cymru. Fe recordiwyd yn syth ar ôl y fuddugoliaeth dros Dwrci yn Ewro 2020, podlediad cywerth yw e â noson ar y cyrfau: aflêr ac anhrefnus (mae Leon yn bwyta ei de), cynyrfadwy, llawn o hyperbole a bu rhaid iddo gysgu yn yr sytafell sbâr.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 21 Jun 2021 09:15:34 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast | Podlediad #114: Euro 2020 -Switzerland | Y Swistir

Rich, Leon and Russell look back at the opening weekend of Euro 2020 including Wales's clash with Switzerland. They also look ahead to the game with Turkey. The tournament has been overshadowed by Christian Eriksen's cardiac arrest to whom and his continued recovery the episode is dedicated. Mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl ar benwythnos agorol Ewro 2020 yn cynnwys brwydr Cymru â'r Swistir. Yn ogystal maent yn edrych mlaen at y gêm yn rbyn Twrci. Mae'r ŵyl bêl-droed wedi'i thaflu i'r cysgod gan ataliad ar galon Christian Eriksen i bwy a'i wellhad parhaol y caiff y rhifyn ei ymgysegru.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 Jun 2021 07:23:49 +0000

Tudalen Y Podlediad