-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Hansh

Hansh - Pwy Sy'n Galw? | Katie Owen

Croeso i Pwy Sy'n Galw gyda Dom a Lloyd! Yn ymuno â'r criw yn y bennod yma yw'r DJ, cyflwynydd a'r dysgwr Cymraeg, Katie Owen.

Tuesday March 21, 2023

Hansh

Hansh - Pwy Sy'n Galw? | Gwion Ifan

Croeso i Pwy Sy'n Galw gyda Dom a Lloyd! Ym mhennod olaf y gyfres mae'r cyflwynydd Hansh, Gwion Ifan yn ymuno â'r deuawd direidus i drafod dilemas bwyd!

Tuesday March 21, 2023

Hansh

Hansh - Pwy Sy'n Galw? | Gwenllian Ellis

Croeso i Pwy Sy'n Galw gyda Dom a Lloyd! Ym mhob pennod bydd y ddau yn gofyn cwestiynau a dilemas doniol i westai arbennig! Ar y rhaglen heddiw mae Gwenllian Ellis, awdures sydd newydd gyhoeddi ei llyfr cyntaf am gariad a rhyw!

Tuesday March 21, 2023

Pigion i Ddysgwyr

Pigion i Ddysgwyr - Podlediad Pigion y Dysgwyr 21ain o Fawrth 2023

Pigion Dysgwyr – Doctor Cymraeg Cafodd Steven Rule ei eni yn Nghoed-llai ger yr Wyddgrug ond mae llawer yn ei nabod erbyn hyn fel y Doctor Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol. Ar Twitter mae Steven yn ateb cwestiynau dysgwyr Cymraeg am yr iaith. Gofynodd Aled Hughes iddo fe’n gynta, gafodd Steven ei fagu ar aelwyd Cgymraeg? Aelwyd Home Cyfryngau cymdeithasol Social media Yr Wyddgrug Mold Bodoli To exist Bellach By now Fel petai As it were Ar y ffin On the border Anogaeth Encouragment Pigion Dysgwyr – Dawnswyr Mon On’d yw hi’n braf cael clywed am blant y ffin yn cael Dysgu Cymraeg? Daliwch ati Doctor Cymraeg! Buodd Mair Jones yn sgwrsio gyda Shan Cothi ar ei rhaglen yr wythnos diwetha yn apelio am aelodau newydd i ymuno â chriw Dawnswyr Môn. Dyma Mair i esbonio yn gynta sut a pryd ffurfiwyd y grŵp... Mi ddaru John sefydlu John formed Treulio To spend (time) Y clo The lockdown Ail-gydio To rekindle Gwlad Pwyl Poland Cynulleidfaoedd Audiences Anferth Huge Yn rhwydd Yn hawdd Yn helaeth Extensively Pigion Dysgwyr – Geraint Roberts Felly os dych chi’n byw yn y gogledd orllewin ac eisiau dysgu dawnsio gwerin , cysylltwch â dawnswyr Môn. Fe gafodd Trystan ac Emma gwmni y pibydd o Ystradgynlais Geraint Roberts ar eu rhaglen yn ddiweddar. Mae Geraint yn chwarae’r bib Gymreig mewn gorymdeithiau a phriodasau, a bu’n esbonio beth yn gwmws yn ei farn e yw eu hapel Mewn – gallech chi ddweud Allan – I ddweud y gwir Hyd – 1’39” Pigion Dysgwyr – Pryd Ma Te Felly os dych chi’n byw yn y gogledd orllewin ac eisiau dysgu dawnsio gwerin , cysylltwch â dawnswyr Môn. Nos Lun ar ei raglen gwahoddodd Rhys Mwyn - Mair Tomos Ifans, Carys Huw, Sian Wheway a Nia Owens i’r stiwdio. Yn yr 80au ffurfion nhw fand o’r enw Pryd Ma Te. Dyma Mair Tomos Ifans yn gynta i sôn am ba offeryn roedd hi yn chwarae yn y band Offeryn Instrument Mi ddaru ni benderfynu Penderfynon ni Genod Merched Chdi Ti Pigion Dysgwyr – Quincy Jones Criw Pryd Ma Te yn fanna’n cofio dyddiau cynnar y band efo Rhys Mwyn. Ddydd Mawrth diwetha roedd y cerddor a’r cyfansoddwr Quincy Jones yn dathlu ei benblwydd yn 90 oed. Ar Dros Ginio y diwrnod hwnnw cafodd y cerddor jazz Tomos Williams gyfle i edrych yn ôl dros ei yrfa, gan ddechrau drwy sôn am ble gafodd Jones ei fagu….. Y cerddor a’r cyfansoddwr The musician and composer Ardal ddiwydiannol Industrial area Hiliaeth Racism Rhaglenni dogfen Documentaries Llygod Ffrengig Rats Cnewyllyn o brofiadau A grain of experiences Y tu hwnt i Beyond Tlodi enbyd Extreme poverty Ysgoloriaeth Scholarship Mireinio ei grefft To refine his craft Pigion Dysgwyr – Berwyn Rowlands Bach o hanes Quinzy Jones yn fanna ar ddiwrnod ei benblwydd yn 90 oed. Gwestai Beti George ar Beti a’i Phobol bnawn Sul oedd Berwyn Rowlands. Berwyn oedd sylfaenydd gwyl ffilmiau Iris sef gwyl ffilmiau ar gyfer y gymuned LGBTQ+ . Dyma fe i sôn am ei ddyddiau Ysgol ar Ynys Môn Sylfaenydd Founder Mynedfa Entrance Babanod Infants Arlunio Painting Gwnïo Sewing Cofrestr register Gydol yr wythnos Throughout the week Ymddangos To appear Chwysu chwartiau Sweating like a pig ( lit: sweating quarts) Pigion Dysgwyr – Sandra de Pol Dw i’n meddwl bod ysgolion Môn wedi newid yn fawr ers dyddiau ysgol Berwyn Rowlands. Wel gobeithio on’d ife? Dros yr wythnosau nesa bydd Aled Hughes yn sgwrsio gyda rhai o enillwyr Gwobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn y gorffennol i nodi 40 mlynedd er cychwyn y wobr. Wythnos diwetha dechreuodd Aled drwy holi enillydd y flwyddyn 2000 sef Sandra De Pol sy’n dod o’r Ariannin yn wreiddiol ond sydd nawr yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio fel tiwtor Cymraeg. Ariannin Argentina Adfywio To revive Disgynyddion Descendants Diwylliant Culture Enwebu To nominate Cyfweliadau Interviews Cyfathrebu To communicate Ymdrech Attempt Hynod o arwyddocaol Very significant Heriol Challenging

Tuesday March 21, 2023

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Rhaglen Hyfforddi a Datblygiad Gwlân Prydain 2023

Rhodri Davies sy'n clywed am y cyfle arbennig i ffermwyr ifanc gan Gareth Jones o'r Bwrdd

Tuesday March 21, 2023

Merched Y Wawr

Merched Y Wawr - 3 Hoff Beth Delyth Morris Jones - 219

🗣 PODLEDIAD

Podlediad o erthygl Delyth Davies - Tri hoff beth Delyth Morris Jones.

Daw o rifyn 219 Y Wawr - Gwanwyn 2023.

Monday March 20, 2023

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Cyngor i ffermwyr llaeth ar sut i leihau ar eu costau ynni

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Gwenan Evans, Swyddog Technegol Cyswllt Ffermio.

Monday March 20, 2023

Duo Welsh

Duo Welsh - Dragons and Parsnips - Unit 6

This is the sixth of a series of podcasts, developed by enthusiasts and not Duolingo the company itself, to help learners of Welsh using the Welsh course on Duolingo :- https://www.duolingo.com/enroll/cy/en/Learn-Welsh

For the script for each episode, a list of free welsh chat clubs and other learning resources go to  https://welshclass.wales/podcast%2Fpodlediad

To find out about the wonderful 'Parsnips and Owls' books for learners of Welsh on Duolingo and other resources go to:- doctorcymraeg.wales

Sunday March 19, 2023

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 19 Mawrth 2023 - Pnawn - Genesis 49 Adn. 1 - 10 A Marc 12 Adn.1 - 12 - Alun Tudur

19 Mawrth 2023 - Pnawn - Genesis 49 Adn. 1 - 10 A Marc 12 Adn.1 - 12 - Alun Tudur by Ebeneser Caerdydd

Sunday March 19, 2023

Beti A

Beti A'i Phobol - Berwyn Rowlands

Berwyn Rowlands, y trefnydd a 'r cynhyrchydd yw gwestai Beti George. Mae bellach yn adnabyddus am ei waith gyda Gwobrau Iris Gŵyl Ffilm LGBTQ+; pwrpas Iris, meddai Berwyn, ydi cynyddu’r gynulleidfa ar gyfer straeon pobol LGBT. Fe ddaw Berwyn yn wreiddiol o Ynys Môn, ac mae'n sôn am ddylanwad Ysgol Gynradd Llangoed ac Ysgol David Hughes, Porthaethwy arno. Mae Berwyn mewn perthynas â Grant ers 34 mlynedd a nhw oedd y cwpl cyntaf i gael partneriaeth sifil ar Ionawr 25ain 2006.

Sunday March 19, 2023

Darganfod