-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd - Angharad Davies: Llygad VARcud ym Madrid

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n sgwrsio gydag Angharad Davies, sy'n dechnegydd gyda chwmni Hawkeye yn Sbaen. Ac yn syfrdanol, mae hi'n llwyddo i newid meddwl Mal am fanteision VAR!

Thursday May 19, 2022

Nunlla Fel Nanlle

Nunlla Fel Nanlle - Podlediad Baladeulyn - Ceirw a Choffi yn Nantlle

'Ceirw a Choffi yn Nantlle! Dewch gyda ni - criw Ysgol Baladeulyn, Nantlle, i gyfarfod 2 ddyn busnes o'r pentref sef Gerallt sydd yn magu ceirw ar ei fferm Ffridd - a Steffan sydd yn rhostio coffi - Coffi Poblado draw yn y Barics. Aeth dosbarth y Cyfnod Sylfaen draw at Gerallt ac aeth rhai o ddosbarth Cyfnod Allweddol 2 draw at Steffan i gael 'chydig o'u hanes. Mwynhewch!

Thursday May 19, 2022

Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg - Y Darlledwyr 7 - Ciaran Jenkins

Yn holwr o fri ei hun - fe sy'n cael ei holi tro 'ma. Ciaran Jenkins, gohebydd Channel 4 sy'n ateb cwestiynau Gwion Ifan heddiw. Mae'r bachan o Ferthyr yn trafod popeth o deyrnged i Jon Snow, i bryder am ddyfodol ei sianel, a phwysigrwydd chwilio am stori newydd tra'n gohebu. O, ac mae e hefyd yn trafod y cyfweliad YNA gyda Michael Gove - gwerth gwrando!

Thursday May 19, 2022

Cymeriadau Cymru

Cymeriadau Cymru - CYMERIADAU CYMRU: GWENDA OWEN

Mae'n bleser cael siarad gyda nifer o bobl hyfryd ar y podlediad yma yn wythnosol, ac wythnos yma dwi'n cael sgwrsio ag un o'r mwyaf hyfryd! Gwenda Owen y gantores o Gwm Gwendraeth sy'n siarad yn hwylus ac yn agored am ei bywyd. Gyrfa, cerddoriaeth, ei hardal, actio a'i salwch rhai blynyddoedd yn ôl. Cefais y fraint o ganu gyda Gwenda yn 2012 a recordio cân i'w rhyddhau ar gyfer y radio, a braint hefyd oedd cyfweld â hi ar y podlediad. Un o'r bobl neisa' dwi'n nabod!!!

Thursday May 19, 2022

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Effaith chwyddiant ar gontractwyr

Siân Williams sy'n sgwrsio gyda Glyn Davies o Lanrhystud am y cynnydd ym mhrisiau diesel.

Thursday May 19, 2022

Am Blant

Am Blant - Llais Rhieni

A ydy agweddau cymdeithas wedi newid tuag at blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu neu anableddau corfforol a sut mae'r cyfnod Cofid wedi effeithio arnyn nhw? Ydan ni'n gwrando digon ar y rhieni a'r gofalwyr?

I gael gwybod mwy gwrandewch ar bodlediad rhif 5 yn y gyfres AM BLANT yng nghwmni Elin Llwyd Morgan (mam Joel sydd ag awtistiaeth), Sion Meredith, tad Huw (sydd a Syndrom Down), Dr Nia Young (darlithydd ym Mhrifysgol Bangor), Bethan Morris Jones, (Pennaeth Ysgol Pendalar, Caernarfon) a Lora Glynwen Williams, Swyddog Ansawdd, Gwasanaeth ADYaCH Gwynedd a Môn.

Thursday May 19, 2022

Y Dihangiad

Y Dihangiad - Giro '22 - Cymal 11

# Yr un mawr cyntaf i Alberto Dainese!

Wednesday May 18, 2022

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Cynnydd ym mhrisiau gwlân

Aled Rhys Jones sy'n trafod mwy gyda Gareth Jones, Pennaeth Marchnata Gwlân Prydain.

Wednesday May 18, 2022

Y Dihangiad

Y Dihangiad - Giro '22 - Cymal 10

# Buddugoliaeth hanesyddol i Biniam Girmay!

Tuesday May 17, 2022

Pigion i Ddysgwyr

Pigion i Ddysgwyr - Podlediad Pigion y Dysgwyr Mai 17fed 2022

Beti a Dr Sara Louise Wheeler Mae'r Dr Sara Louise Wheeler yn dod o ardal Wrecsam yn wreiddiol, ac mae hi'n falch iawn ei bod hi'n siarad efo acen arbennig pentref Rhosllannerchrugog. Ond fel cawn ni glywed yn y clip nesa doedd pawb ddim yn hoff o'r acen honno... Magwraeth - Upbringing Tafodiaith - Dialect Herio - To challenge Os dach chi isio gwybod rhagor am hanes diddorol Sara mi fedrwch chi wrando ar y sgwrs yn llawn ar bodlediad Beti a'i Phobol. Aled Hughes a Grant Peisley Mae Grant Peisley yn chwarae criced i dîm dros 50 oed Cymru er ei fod yn dod o Awstralia'n wreiddiol. Mae o'n byw yng Nghymru ers dros ugain mlynedd erbyn hyn, ac wedi dysgu Cymraeg. Mae criced yn ofnadwy o bwysig i bobl Awstralia - felly sut deimlad ydy chwarae dros Gymru i Grant tybed? Dyma fo'n sgwrsio efo Aled Hughes... Rhyngwladol - International Cwpan y Byd - World Cup Ers yn ddim o beth - Since being a small child Braf clywed Grant yn disgrifio ei hun fel Cymro Newydd yn tydy, a dwi'n siwr bydd o'n falch iawn o fod yn rhan o dîm Cymru yn erbyn Awstralia. Erin Bryfdir Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 10 oed eleni ac mae'r coleg wedi medru helpu llawer o bobl i ddilyn cyrsiau yn y prifysgolion ac mewn addysg bellach drwy gyfrwng y Gymraeg. Un o'r rheini ydy Erin Bryfdir sydd yn Sister yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor, a dyma hi'n sôn am sut wnaeth cyflwyniad gan y coleg, pan oedd hi yn yr ysgol uwchradd, newid ei bywyd. Drwy gyfrwng - Through the medium of Cyflwyniad - Presentation Disgybl - Pupil Megis dechrau - Just starting Ysbrydoli - To inspire Gradd - Degree Ysgoloriaeth Cymhelliant - Incentive scholarships Llysgennad - Ambassador Mantais - Advantage Darlithoedd - Lectures Erin Bryfdir oedd honna , un o'r miloedd sydd wedi manteisio ar y cyfle i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rob Malcolm Jones cocktails. Faint ohonoch chi sy'n mwynhau coctêls? Mae na gymaint o wahanol rai yn does? Mae Rob Malcolm Jones yn byw yn Efrog Newydd ac yn nabod ei goctêls yn dda. Shan Cothi gaeth sgwrs efo fo fore Mawrth Efrog Newydd - New York Ffurfiol - Formal O ddifri - Seriously Bodoli - To exist Poblogaidd - Popular Cynrychioli - To represent Egniol - Energetic Wel dyna ni - y Dirty Martini amdani! GBYH - Eilir Owen Griffiths Mae iechyd meddwl wedi dod mwy i'r amlwg ers y cyfnod clo, ac roedd hi'n wythnos iechyd meddwl wythnos diwetha. Cafodd Hanna Hopwood gwmni yr arweinydd côr a'r cerddor Eilir Owen Griffiths fuodd yn siarad am y tro cyntaf yn gyhoeddus am ei siwrne iechyd meddwl bersonol. Arweinydd côr - Choir conductor Cerddor - Musician Yn gyhoeddus - Publicly Y lle tywylla(f) - The darkest place Eithafoedd - Extremes Creadigol - Creative Yr wythnos ganlynol - The following week Cyfansoddi - Composing Yr arweinydd côr a'r cerddor Eilir Owen Griffiths yn siarad yn bersonol iawn am ei sefyllfa yn ystod y cyfnod clo. Bore Cothi - Hot Cakes Mae na gyfres newydd ar BBC3 - Hot Cakes- ac mae dau o Gaerdydd, Gareth a'i bartner Ryan o gwmni Let them See Cake yn serennu yn y gyfres. Cafodd Shan Cothi sgwrs efo'r ddau a chanfod bod Ryan wedi dysgu Cymraeg dros y cyfnod clo ac mai dyma oedd ei gyfweliad cynta yn Gymraeg.. Cyfres - Series Canfod - To discover Cyfweliad - Interview Joio mas draw - Really enjoing

Tuesday May 17, 2022

Darganfod