-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Beti A

Beti A'i Phobol - Ifan Jones Evans

Beti George sydd yn sgwrsio gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans

Sunday August 07, 2022

Camsefyll

Camsefyll - #07 "You'll never walk again" yn fyw o'r Eisteddfod

Yn ei pennod byw cyntaf, bydd y bechgyn yn trafod symudiadau diweddaraf chwaraewyr Cymru, yn ogystal a thrafod rhaglen ddogfen newydd Arsenal, buddugoliaeth tîm mercher Lloegr, ac yn cynnig ei rhagfynegiadau diwedd tymor yn megis yr uwch gynghrair Saesneg.

Friday August 05, 2022

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Pynciau llosg cefn gwlad Cymru yn sioe y ffermwyr ifanc

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am sioe CFFI Cymru yn y Pafiliwn gan Endaf Griffiths.

Friday August 05, 2022

Ynys Melyn

Ynys Melyn - Y pennod ola (o gyfres yma...)

Mae Melanie Owen ac Ellis Lloyd Jones yn dal lan am bob dim aeth lawr ym mhennod ola Love Island.

Thursday August 04, 2022

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Beirniadu'r defnydd o laeth ceirch ar faes yr Eisteddfod

Rhodri Davies sy'n clywed cwyn Sara Jenkins am un agwedd o stondin Cyngor Sir Ceredigion.

Thursday August 04, 2022

Y Dihangiad

Y Dihangiad - Tour de France Femmes 2022

# Golwg nol ar rediad cyntaf y Tour de France Femmes

Wednesday August 03, 2022

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Prosiect amgylcheddol arloesol ar gyfer defaid mynydd Cymru

Rhodri Davies sy'n clywed mwy ar faes yr Eisteddfod gan John Richards o Hybu Cig Cymru.

Wednesday August 03, 2022

Pigion i Ddysgwyr

Pigion i Ddysgwyr - Podlediad Pigion y Dysgwyr 2il o Awst 2022

Gwneud Bywyd yn Haws Hanna Hopwood yn holi Gwenllian Thomas, sy’ wrth ei bodd yn gwneud triathlon – nofio, rhedeg a beicio! Mae hi’n fam brysur ond mae cymryd rhan mewn triathlon yn rhan bwysig o’i bywyd. Sut dechreuodd ei diddordeb yn gamp tybed? Camp Sport Bant I ffwrdd Dim taten o ots Dim ots o gwbl Croesawu To welcome Meddylfryd Mindset Rhannu profiadau To share experiences Dros Frecwast – Gemau'r Gymanwlad Gwenllian yn fan’na yn sôn am ei diddordeb mewn triathlon sef un o’r campau cynta i ddigwydd yn Ngemau’r Gymanwlad eleni. Agorwyd y Gemau yn Birmingham ar yr 28ain o Orffennaf a chafodd Ifan Gwyn Davies sgwrs efo Ashleigh Barnikel sy’n cymryd rhan yn y Gemau fel aelod o garfan Jiwdo Cymru... Gemau’r Gymanwlad Commonwealth Games Carfan Squad Un fodfedd dros bum troedfedd Five foot one Dwywaith ei maint Twice her size Pencampwraig Champion (female) O ddifri Seriously Rhyngwladol International Torfeydd Crowds Ail wynt Second wind Dros Frecwast – Ewros y merched A phob lwc i garfan Cymru yn y Gemau ynde? Mi wnawn ni aros ym myd y campau efo’r clip nesa ‘ma, ond i fyd pêl-droed y tro ’ma ac i gystadleuaeth Ewros y Merched 2022. Y Gymraes Cheryl Foster oedd yn dyfarnu’r gêm gynderfynol rhwng Ffrainc a’r Almaen wythnos diwetha ac roedd Cheryl yn arfer chwarae i dîm pêl-droed merched Cymru. Lowri Roberts fuodd yn sgwrsio efo Owain Llyr cyn y gêm.. Dyfarnu To referee Cynderfynol Semi final Y Seintiau Newydd TNS Dychmygu To imagine Ysbrydoli To inspire Y genhedlaeth nesa The next generation Bore Cothi Yr Almaen enillodd gan fynd â nhw i’r ffeinal yn erbyn Lloegr, ac mi gafodd Cheryl gêm dda iawn fel dyfarnwr. Cafodd Shan Cothi sgwrs efo Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, Helgard Krause Mae Helgard yn dod o ardal Pfalz yn Yr Almaen yn wreiddiol, a daeth hi i Gymru yn 2005 ac erbyn hyn mae’n byw yn Aberaeron. Dwy flynedd ar ôl iddi hi symud i Gymru, dechreuodd Helgard ddysgu Cymraeg ac o fewn ychydig fisoedd, roedd hi’n rhugl. Pa mor anodd oedd dysgu Cymraeg iddi hi…? Prif Weithredwr Chief Executive Parhau To continue Mwyafrif Most Aled Hughes Ac mae Helgard yn cael ei hanrhydeddu yn yr Eisteddfod eleni drwy dderbyn y Wisg Werdd. Buodd Aled Hughes yn siarad efo Meirion Pritchard o Landysul ond sy nawr yn byw ac yn gweithio yn Efrog Newydd efo cwmni Meta. Dyma’r cwmni sy’n berchen ar Facebook, Instagram a Whatsapp ac sy’n datblygu’r dechnoleg nesa ym myd realaeth rithiol , neu virtual reality. Dyma Meirion yn sôn ychydig wrth Aled am ei gefndir ac am ei waith.. Anrhydeddu To honour Y Wisg Werdd The Green Gown Efrog Newydd New York Sy’n berchen ar Which owns Datblygu To develop Amrywiol Varied Hyrwyddo To promote Pensaer Architect Celf Art Dylunio To design Dros Ginio Guto ac Elis Meirion Pritchard oedd hwnna’n sôn am sut dechreuodd ei ddiddordeb yn y byd digidol Dau frawd oedd gwesteion Alun Thomas ar “Dau cyn Dau” bnawn Llun. Dau fardd o bentre Trefor yng Ngwynedd oedd y gwestai. Guto Dafydd, sydd wedi ennill y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a’i frawd Dr Elis Dafydd sydd wedi ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd. Gofynnodd Alun i Guto’n gynta oedd y cysylltiad efo barddoniaeth yna pan oedd o’n ifanc Barddoniaeth Poetry Ddim fel y cyfryw Not as such Gwirioni ar Dwlu ar Pori To browse Adeiladol Constructive Sylw a bri Attention and fame Clod Praise Cenfigen Jealousy Cyfathrebu To communicate Aeddfedu To mature

Tuesday August 02, 2022

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Cwrs tri diwrnod i ddenu mwy o filfeddygon

Siân Williams sy'n clywed mwy am y cwrs gan Rhys Beynon Thomas a Hanna Evans.

Tuesday August 02, 2022

Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd - Y Coridor yn y Sdeddfod!

Pennod arbennig wrth i Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones drafod o flaen cynulleidfa fyw ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron.

Monday August 01, 2022

Darganfod