Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Hanes Lan Dy Lawes: Llyfr Coch Carrog

 Siarad 'da Mamgu am bam oedd hi'n casau dysgu hanes yn yr ysgol a pham ei bod hi wedi penderfynu mai nawr yw'r amser i gofnodi hanes ei theulu a'i phlentyndod mewn llyfr atgofion.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 3 April 2020, 3:37 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Manon

Pod Y Plant: Pod y Plant 1

Cwis dod i adnabod y gyflwynwraig Elsi Dyfi, parti pen-blwydd, newyddion, jocs a mwy yng nghmwni plant Cymru!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 3 April 2020, 3:25 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Pod Y Plant

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Pigion y Dysgwyr 02/04/2020

"Mae Bryn Terfel wedi gorfod canslo misoedd o gyngherddau ar ôl iddo fe gael damwain yn Bilbao. Dyma Bryn yn siarad gyda Shan Cothi ac yn sôn am sut digwyddodd y ddamwain ac am yr help mae e'n ei gael i wella." Bore Cothi - Bryn Terfel llithro ar bafin

to slip on a pavement gohirio
to postpone pigwrn
ankle ar y trywydd cywir
on the right track amser brawychus
frighyening times fy nghalon i'n gwaedu
my heart bleeds heriol tu hwnt
extremely challenging cymeradwyaeth
applause bagl
crutch yn ganiataol
for granted "Bryn Terfel oedd hwnna'n sgwrsio gyda Shan Cothi. Dydd Sadwrn, Sion Tomos Owen o Dreorci oedd yn trio gwneud i Geraint, Elan a holl wrandawyr Radio Cymru chwerthin yn y slot 'Munud i Chwerthin' gyda stori am ei fam-gu" Y Sioe Sadwrn - Munud i Chwerthin paratoi
to prepare sa i 'di bod
dw i ddim yn gwybod mam-gu
nain rhy barchus
too repectable chwydu
to vomit tad-cu
taid "Dwy stori ddoniol yn fa'na am fam-gu Sion Tomos Owen. Mae'r Dr Radha Nair Roberts yn dod o Singapore yn wreiddiol, ond yn byw yng Nghymru erbyn hyn. Mae hi'r rhugl mewn sawl iaith, gan gynnwys y Gymraeg. Hi oedd gwestai Beti George wythnos diwertha a dyma hi'n esbonio wrth Beti pam ei bod hi'n meddwl bod dysgu ieithoedd yn bwysig.." " Beti A’i Phobol - Dr Radha Nair Roberts diwylliant
culture mabwysiedig
adopted gwerthfawr
valuable ymdrech
effort cyfoethog
rich ieithydd
linguist yn gymharol
relatively amddiffynol
defensive dwlu ar
hoffi yn fawr ymenydd
brain "Dr Radha Nair Roberts wedi dysgu Cymraeg yn wych ac yn sgwrsio yn fan'na gyda Beti George. Os dych chi'n hunan ynysu neu'n gweithio o gartre, beth dych chi'n wneud gyda'ch amser sbâr? Gwylio ffimiau mae Tudur Owen yn ei wneud a dyma fe'n sgwrsio gyda Dyl Mei a Manon am y ffilmiau buodd e'n eu gwylio wythnos diwetha..." Tudur Owen - Ffilmiau hunan ynysu
to self isolate dychmygu
imagine arswyd
horror gwirioneddol
really y gweddill
the rest wedi heneiddio
has grown older ngwas i
poor dab "Os dych chi'n gweithio o adre ella na fydd llawer o amser gyda chi i wylio ffilmiau un wahanol iawn i Tudur Owen. Gyda chymaint o bobl yn defnydio wi-fi er mwyn gweithio gartre mae'n siŵr bydd cyflymder y wifi yn arafu. Sut mae osgoi hyn? Dyma i chi gynghorion Megan Davies " Dros Ginio - Gweithio o adre cynghorion
tips cyswllt band eang
broadband connection rhwydwaith
network dan ei sang
overstretched ar y gorwel
on the horizon ffôn daeraol
landline popdy meicrodon
microwave oven diwifr
wireless sain
sound lleihau
to reduce "Tips Megan Davies oedd y rheina ar sut i gadw'r wifi yn gyflym tra'n gweeithio o adre. Un ffordd o gadw'n brysur yn y cyfnod anodd hwn ydy sgwennu caneuon. Dyna mae'r band Sain Cofio wedi ei wneud. Ond nid band cyffredin yw hwn. Tri aelod sydd i'r band - Yncl Gruff, Deio a Casi. Wyth oed ydy Deio a dim ond chwech ydy Casi. Dyma'r ddau yn sgwrsio gyda Dafydd a Lisa ar Radio Cymru 2 " Dafydd a Lisa Radio Cymru 2 - Sain Cofio triawd
trio cyfansoddi
to compose nain
mamgu colli dant
to lose a tooth seren
star

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 2 April 2020, 5:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd: Sian Harries

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r awdur a'r perfformiwr comedi Sian Harries. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sian a'i gyrfa.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 2 April 2020, 11:48 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Diogelwch ar y Fferm

Lowri Thomas sy'n trafod diogelwch ar y fferm, wrth i blant fod adref o'r ysgolion.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 2 April 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Y Coridor Ansicrwydd: Hunan-ynysu, prinder cyris ac Ian Rush

Owain a Malcolm sy'n rhannu eu profiadau o hunan-ynysu ac yn gofyn 'be nesa'i bȇl droed?'

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 April 2020, 3:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Hansh: Blas Cyntaf: Cadw i Fynd gyda'r Chwiorydd EmpowerMe

Yn dilyn eu podlediad ar addunedau blwyddyn newydd ym mis Ionawr, mae’r Chwiorydd EmpowerME yn ôl i sôn am sut i gadw i fynd a gwneud gwir newidiadau tymor hir i’n meddylfryd, ein bywydau a’n hapusrwydd. Ma’ nhw’n trafod y pwysigrwydd o gymryd amser i edrych nôl, y ffyrdd gorau i gadw ffocws ac yn rhoi tipiau ar sut i gadw i fynd pan ma’ pethau yn mynd yn anodd. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref. Nodyn: Recordiwyd y podlediad cyn i’r canllawiau presennol o hunan-ynysu COVID-19 ddod yn weithredol.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 April 2020, 10:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Bwletin Amaeth: Galw ar y llywodraeth i lacio rheolau profi TB

Aled Rhys Jones sy'n trafod y newyddion diweddaraf o'r byd amaeth.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 April 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pod Y Plant: Croeso i Pod Y Plant

Podlediad Cymraeg i alluogi plant i sgwrsio a chael hwyl!

Cysylltwch ar post@llais.cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 31 March 2020, 12:45 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Pod Y Plant

Bwletin Amaeth: Effaith y feirws ar y diwydiant llaeth

Effaith y feirws ar y diwydiant llaeth. Lansio FarmWell Cymru. Galw am gigyddion ifanc i gystadlu yn Worldskills UK.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 31 March 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru