-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Pigion i Ddysgwyr

Pigion i Ddysgwyr - Pigion y Dysgwyr 22ain Hydref 2021

CYMRY NEWYDD Y CYFNOD CLO - MOHINI GUPTA Bardd o Delhi Newydd, Mohini Gupta, ddysgodd Cymraeg ar ôl iddi dreulio tri mis yn Aberystwyth yn 2017. Mae hi wedi cyfieithu cân boblogaidd yr Anhrefn a Candelas, Rhedeg i Baris, i Hindi ac mae’n gobeithio cryfhau’r cysylltiad rhwng y ddwy iaith yn y dyfodol. Dyma hi’n esbonio pam dechreuodd hi ddysgu Cymraeg Bardd Poet Cymrawd Fellow Cwympo mewn cariad To fall in love Mwyaf rhyfeddol Most amazing Y gynghanedd Welsh metrical alliteration Yn gysylltiedig â barddoriaeth Connected to poetry Led-led y wlad Throughout the country Gweithdy Workshop Sylweddoli To realise Cenhadon Missionaries GWNEUD BYWYD YN HAWS – ROB LISLE A DAVID THOMAS Mohini Gupta oedd honna’n sôn am y cysylltiad rhwng y Gymraeg a Hindi. Cafodd Hanna Hopwood gwmni rhai o gystadleuwyr 'Dysgwr y Flwyddyn 2021', i rannu cynghorion am sut i wneud bywyd yn haws wrth ddysgu Cymraeg. Mae Rob Lisle wedi bod yn helpu dysgwyr eraill i ddechrau sgwrsio yn Gymraeg mewn ffordd ymarferol a dyma e’n esbonio wrth Hanna sut mae e’n mynd o’i chwmpas hi... Mynd o’i chwmpas hi To go about it Dipyn o gamp Quite an achievment Cymryd yn ganiataol To take for granted Canolbwyntio Concentrating Ystyried Considering Gwybodaeth gyffredinol General information Mo’yn Eisiau BORE COTHI -MELANGELL DOLMA A RHIANNON OLIVER Mae’n wych gweld rhai fel Rob, sydd wedi dysgu Cymraeg, yn rhoi help llaw i’r rhai sydd eisiau ei defnyddio. Un gafodd gyfle i ddefnyddio’r Gymraeg yn fuan ar ôl ei dysgu ydy’r actores Rhiannon Oliver a lwyddodd i gael rhan yn ‘Enfys’ drama ddigidol Theatr Genendlaethol Cymru. Clywon ni’r hanes mewn sgwrs gafodd hi gyda Shan Cothi… Dwys Intensive Cyngor Celfyddydau Cymru Welsh Arts Council Llawrydd Freelance GERAINT LLOYD – JAMES HORNE Wel dyna brofiad gwych i Rhiannon on’d ife? Roedd Geraint Lloyd yn holi ‘dysgwr y dydd’ ar ei raglen wythnos diwetha ar nos Fawrth. Myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor o’r enw James Horne oedd yn cadw cwmni iddo fe. Cwrs TAR PGCE course Parhau To continue Hedfan Flying Cwrs Calan New Year’s course GERAINT LLOYD – ELISABETH HALIJAS Ac arhoswn gyda Geraint Lloyd nawr i glywed rhan o sgwrs gaeth e gydag Elisabeth Halijas dietegydd sydd yn byw a gweithio yng Nghaerdydd, ond sy’n dod o Estonia yn wreiddiol. Fel James Horne, mae hi wedi dysgu Cymraeg yn gyflym iawn – dim ond tair blynedd mae hi wedi bod wrthi. Gofynnodd Geraint iddi hi a oedd y Gymraeg yn help iddi yn y gwaith. Defnyddiol Useful Ymgynghoriad Consultation Gwirfoddoli To volunteer BETI GEORGE – GRANT PEISLEY Wel dyna fywyd prysur sy gyda Elisabeth on’d ife? Ac mae’n wych ei bod hi, sy’n dod o Estonia yn medru cynnig gwasanaeth Gymraeg i’w chleientau. Grant Peisley oedd gwestai Beti George wythnos diwetha. Mae Grant yn dod o Picnic Point ger Sydney Awstralia yn wreiddiol ac roedd e’n hapus iawn pan ofynnodd Beti iddo fe am ei deulu…. Hynafiaid Ancestors Ymhlith y carcharorion Amongst the prisoners Go iawn Really Cyswllt Connection Ieuengaf Fenga/ifanca Cyfnitherod Female Cousins Wel dyna ni, mae wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg ar Radio Cymru wedi mynd â ni i India, Lloegr, Estonia ac Awstralia. Ond ble bynnag dych chi’n byw, o ble bynnag dych chi’n dod, dyn ni yn Radio Cymru a, dw i’n siŵr, pobl Cymru gyfan yn falch iawn ohonoch chi, ac yn falch o’ch cyfraniad at y bywyd Cymraeg. Daliwch ati!

Friday October 22, 2021

Sgwrsio

Sgwrsio - Sgwrsio Pennod 11 - Siarad Gyda Liz

[English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Liz. Mae Liz yn byw yn Sir Benfro a mae hi wedi dechrau tydalen instagram i helpu dysgwyr gyda geiriau natur!

Rydyn ni'n trafod cyfryngau cymdeithasol, cerddoriaeth, a myw!

Today I'm speaking with Liz. Liz lives in Pembrokeshire and has started an Instagram page to help learners with nature words.

We discuss social media, music, and more!

Friday October 22, 2021

Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd - Abertawe yn hedfan...Caerdydd yn cropian

Dim ond un pwnc trafod sydd i Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones wythnos yma - buddugoliaeth ysgubol Abertawe yn erbyn Caerdydd. Ac mae 'na gyfaddefiad anhygoel gan un o'r ddau...

Friday October 22, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Ymateb i'r cytundeb masnach rydd gyda Seland Newydd

Elen Davies sy'n clywed gofidiau Aled Jones, Is-Gadeirydd NFU Cymru am y cytundeb.

Friday October 22, 2021

Mel Mal Jal

Mel Mal Jal - Pennod 21: Cultural Appropriation, Anfamol & Enwau Canol

Melanie Owen, Mali Ann Rees a Jalisa Andrews

Friday October 22, 2021

Colli

Colli'r Plot - O gloriau seicadelig i sŵn buwch

Cloriau seicadelig, sŵn buwch, a chyflwyniad bythgofiadwy dros Zoom.

Podlediad arall llond llyfrau a sgyrsiau am sgwennu. Mae 'na lot o chwerthin ac ambell ddarn dwys.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod

Glas a Gwyrdd - Eiry Miles
Plant Annwfn - DG Merfyn Jones
Pantywennol - Ruth Richards
I Am Thunder - Muhammad Khan
Ryc - Lleucu FFlur Jones
Y Dydd Olaf - Owain Owain
Eat, Sleep, Rage, Repeat - Rebecca Roberts
Niwl Ddoe - Geraint V. Jones
Gwrach Y Gwyllt - Bethan Gwanas
The Salt Path - Raynor Winn
The Day of the Triffids - John Wyndham
Salt - Catrin Kean
Mori - Ffion Dafis

Friday October 22, 2021

Rhywbeth Creadigol

Rhywbeth Creadigol - Rhywbeth Creadigol? 3:3 Iechyd Meddwl yn y Sector Creadigol – Beth Ddylen ni Ystyried?

Yn y bennod hon, ry’n ni’n trafod iechyd meddwl yn y sector creadigol.

Mae Sian Gale yn Rheolwr Sgiliau a Datblygu yn CULT Cymru - sef undebau creadigol yn dysgu gyda’i gilydd - ac yn rhedeg cyrsiau Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl.

Mae Heledd Owen yn ddarlunydd sydd wedi dechrau busnes ei hun ers y cyfnod clo. Mae’n rhannu positifrwydd ac yn siarad yn onest am iechyd meddwl trwy ei chyfrifon cymdeithasol.

Tra bod 1 mewn 4 o bobol yn y Deyrnas Unedig yn dioddef o salwch iechyd meddwl bob blwyddyn, mae gweithwyr yn y sector creadigol tair gwaith mwy debygol o ddioddef o broblemau iechyd meddwl.

Recordiwyd y bennod hon ym mis Awst 2021.

  • Meddwl  
    Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Mind Cymru
    Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl
  • CULT Cymru
  • Heledd Owen

Thursday October 21, 2021

Hefyd

Hefyd - David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn 2021 | Pennod 7

Y gwestai y tro yma ydy David Thomas.

Ennillodd David wobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn eleni, yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, roedd e'n byw yn Lloegr am flynyddoedd, ond mae e wedi symud yn nôl i Gymru gyda'i ŵr.

Mae e'n rhedeg y cwmni Jin Talog ac mae e'n awyddus iawn i ddefnyddio Cymraeg yn y gymuned.

Ewch i fy ngwefan i weld lluniau a geirfa'r pennod yma.

Cyflwynydd: Richard Nosworthy

***

Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd - a gadewch adolygiad! > Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts

 

Thursday October 21, 2021

Cymeriadau Cymru

Cymeriadau Cymru - CYMERIADAU CYMRU : MARI LOVGREEN

Na, nid camgymeriad yw sillafiad cyfenw fy ngwraig gwadd wythnos hon, Mari Lovgreen. S'nam e!!!😂😂 Un o wynebau cyfarwydd S4C a lleisiau Radio Cymru yw Mari wrth gwrs, merch o Gaernarfon ac erbyn hyn yn byw yng nghanol y wlad. O Uned5 i Gefn Gwlad, mae Mari wedi cyflwyno amryw o bethau ac yn un o'r cyflwynwyr mwyaf naturiol a dawnus ar y sianel. Mae hi hefyd yn laff go iawn a ches i lot o hwyl yn ei chyfweld rhai misoedd yn ôl.

Thursday October 21, 2021

Sgorio

Sgorio - Pod 10: Huw Griffiths ac Aaron Williams

Cyfle i edrych nôl ar holl hynt a helynt pedwaredd rownd Cwpan Cymru gyda Dylan a Sioned wrth i Bod Sgorio cyrraedd ei pennod 10! Bydd ymosodwr Y Drenewydd, Aaron Williams â rheolwr Caernarfon, Huw Griffiths yn ymuno a ni cyn i'r ddau dîm gwrdd â'i gilydd yn y gynghrair penwythnos yma.

Thursday October 21, 2021

Darganfod