Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Ligo: Bruised Banana Ebzi

Ma na westai arbennig gyda Ligo wythnos yma wrth i Dylan Ebenezer ymuno da Ifan, Rhodri, Rhys, a Telor. Odd na ddigonedd o bêl-droed i’w drafod yng Nghymru ac Ewrop dros y penwythnos, a ma’r criw yn atgyfodi Kit Corner er mwyn trafod hoff grysau pêl-droed Dylan!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 25 February 2020, 12:01 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: podligo

Byd Rygbi Cat a Charlo: Sacre bleu!

Gareth a Catrin sy’n trafod y golled yn erbyn y Ffrancwyr a hynny mewn cwmni arbennig

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 February 2020, 1:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Cawl Mympwy: MORGAN OWEN - Ymbentrefoli

Morgan Owen yw'r awdur nesaf i ddarllen ar ein cyfer ni gydag ysgrif sy'n trafod ei dref enedigol Merthyr.


Dilynwch ni ar Instagram a Thrydar @CawlMympwy

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 February 2020, 11:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Cawl Mympwy

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear: #11 – Arallgyfeirio ar Ffermydd gyda Jeremy Bowen Rees

Yn y cyntaf mewn cyfres o benodau sy'n edrych ar arallgyfeirio ar ffermydd, mae Jeremy Bowen Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Landsker Business Solutions, yn trafod yr ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu menter wledig newydd, y tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a chyfleoedd y dyfodol.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 February 2020, 9:50 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Cyswllt Ffermio

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear: #11 – Farm Diversification with Jeremy Bowen Rees

In the first of a series of episodes looking at farm diversification, Jeremy Bowen Rees, Managing Director of Landsker Business Solutions, talks through the key considerations when developing a new rural enterprise, the emerging trends and future opportunities.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 February 2020, 9:44 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Farming Connect

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd Podcast: Rhoi i'r Arglwydd

 

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 February 2020, 3:30 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd Podcast: Bywyd o ostyngeiddrwydd a haelioni

 

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 February 2020, 10:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Ar y Marc: Pêl-droed yr Wythnos

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 February 2020, 9:21 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Beti a'i Phobol: Yr Athro Aled Rees

Mae Beti George yn cael cwmni'r Athro Ddoctor Aled Rees, sy'n Athro Endocrinoleg yn yr Adran Newro Wyddorau a Sefydliad Ymchwil Iechyd Meddwl, Caerdydd. Mae'n rhannu ei amser rhwng gwaith academaidd, ymchwil a gwaith meddygol.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 February 2020, 6:55 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 21ain o Chwefror 2020

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Ifan Evans - Kat Von Kaige bwriadu rhyddhau - intends to release wastad wedi - always have dawnsio gwerin - folk dancing llefaru - recitation perthynas - relationship yn hollol - exactly y gwedill - the rest yn bendant - definitely trwm - heavy Mae Rhiannon Osbourne o Ferthyr Tudful yn wreslo ar draws Ewrop gan ddefnyddio'r enw Kat Von Kaige. Ond mae hi hefyd wedi sgwennu caneuon Cymraeg ac mae hi'n bwriadu rhyddhau albwm Cymraeg yn y dyfodol. Dyma hi'n sgwrsio gyda Ifan Evans. Rhaglen Aled Hughes - Monopoly dyfeisio - to invent annheg - unfair sylweddoli - to realise cynyddu eu cyfoeth - to increase their wealth dychmygu - to imagine y pendraw - the end dameg - parable yn weddol boblogaidd - fairly popular cogio - to pretend i'r gwrthwyneb - to the contrary Rhiannon Osbourne oedd honna'n esbonio sut mae sgwennu caneuon wedi ei helpu hi i ddod dros perthynas anodd. Ar raglen Aled Hughes yr wythnos yma roedd Peredur Webb-Davies yn sgwrsio am y gêm 'Monopoply'. Yn y clip nesa cawn ni glywed Peredur yn esbonio o ble daeth y syniad gwreiddiol am y gêm. Sioe Frecwast Radio cymru 2 - Bryn Fôn doniol - funny dwys - intense cyfweliad - interview ymarferol - practical fy nghelf - my art trefnus - organised cyfuniad - combination mae gynno chdi - mae gyda ti anhygoel - incredible Cymraeg coeth - elegant Welsh Wel wel, pwrpas y gêm fodern Monopoly yn hollol wahanol i bwrpas y gêm wreiddiol felly. Rhyfedd on'd ife? Mae Bryn Fôn yn enwog fel canwr ond hefyd fel actor ac mae o'n actio yng nghyfres newydd Hidden ar y BBC. Fe sy'n chwarae rhan Hefin yn ail gyfres y ddrama dditectif. Roedd Bryn yn westai ar y Sioe Frecwast gyda Daf a Caryl, tybed pa fath o ddramâu mae Bryn yn ei licio fwya? Hwyrnos Georgia Ruth - Sian Reese Williams cynhyrchu - to produce Prydeinig - British tirwedd - landscape ansawdd - quality ymateb - response cyfforddus - comfortable Un arall sy'n actio yn y gyfres Hidden ydy Sian Reese-Williams hi sy'n actio rhan DI Cadi John yn y gyfres. Sian oedd gwestai Georgia Ruth nos Fawrth a gofynnodd Georgia iddi oedd hi'n hoff o'r cyfresi Scandi Noir. Beti A'i Phobol - Aled Rees Yr Athro Ddocctor - Proffesor Dr ymchwil - research hyfforddiant - training profiad annymunol - an unpleasant experience fel chi mo'yn - as you want meddygaeth - medicine ymdopi - to cope claf - patient trin - to treat yn astud iawn - very carefully A dw i'n siwr bod llawer o bobl yn edrych ymlaen i weld cyfres newydd Hidden ar BBC Wales ac ar BBC4. Cafodd Beti George sgwrs gyda'r Athro Ddoctor Aled Rees sydd yn rhannu ei amser rhwng gwaith academaidd, gwaith ymchwil a gwaith meddygol. Yn y clip yma mae Beti yn holi am yr hyfforddiant gafodd e fel meddyg. Rhaglen Aled Hughes - Bathodynnau clybiau pêl-droed cynrychioli - to represent llew - lion arfbais - coat of arms morthwyl hirgoes - rivet hammer diflannu - to disappear hunaniaeth - identity adlewyrchu - to reflect diwydiant trwm - heavy industry camarweiniol - misleading dryslyd - confusing Blas ar waith a hyfforddiant meddygon yn fan'na ar Beti a'i Phobol. Ar raglen Aled Hughes clywon ni am y straeon sy'n cael eu cynrychioli ar fathodynnau timau pêl-droed Chelsea, West Ham ac Arsenal. Pwy fasai'n meddwl bod bathodynnau clybiau pêl-droed gyda chymaint o hanes y tu ôl iddyn nhw?

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 February 2020, 5:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru